Meta Stack Exchange is where users like you discuss bugs, features, and support issues that affect the software powering all 158 Stack Exchange communities.

What is meta?
Here's how it works:
 1. Any Stack Exchange user can ask a question
 2. The community provides support, votes on ideas, and reports bugs
 3. Your voice helps shape the way Stack Exchange operates

As per Jeff's suggestion in this comment:

You can use this question as a formatting sandbox. You can

 • edit this question itself (Community Wiki questions such as this one require 100 reputation to edit)
 • post answers to this question (Since this question is protected, this requires earning 10 reputation on this site)
 • post comments to this question or its answers
 • test suspected bugs with the editor

Beware that since the changes to syntax highlighting in December 2010, and the inline hints added March 2011, no syntax highlighting is applied unless the question's tags or an inline hint enable it. So, to test highlighting here in the sandbox:

 1. On the start of a line, specify a language inline using <!-- language: lang --> hints, and indent the code 4 spaces as usual. There is a full list of hints (scroll down a little).

  <!-- language: lang-html -->
  
    While not hinted otherwise: <html></html> source <b>goes</b> "here".
  
  <!-- language: lang-js -->
  
    var a = 3;
    while (not (a > 0)) {
      alert("JavaScript code <b>goes</b> here.");
    }
  
 2. Or:

  • Save your post.

  • Use something like Firebug (Firefox), Web Inspector (Safari, Chrome) or Developer Tools (Internet Explorer 8) to edit the resulting HTML. To open Chrome Dev Tools, press F12

  • Find the <pre> element and add the attribute class="prettyprint", or change it into something more specific, like class="lang-vb prettyprint".

  • Run the following in the location bar: javascript:prettyPrint();

share|improve this question
3  
Please provide an MCVE. – Kevin Jul 24 '15 at 13:41
1  
Try turning it off and on again. – Kevin Jul 24 '15 at 13:41
2  
What have you tried? – Kevin Jul 24 '15 at 13:44
    
Hello and welcome to StackOverflow. Please take some time to read the help page, especially the sections named "What topics can I ask about here?" and "What types of questions should I avoid asking?". And more importantly, please read the Stack Overflow question checklist. You might also want to learn about Minimal, Complete, and Verifiable Examples. – Kevin Jul 24 '15 at 13:50
    
It looks like you want us to write some code for you. While many users are willing to produce code for a coder in distress, they usually only help when the poster has already tried to solve the problem on their own. A good way to demonstrate this effort is to include the code you've written so far, example input (if there is any), the expected output, and the output you actually get (console output, tracebacks, etc.). The more detail you provide, the more answers you are likely to receive. Check the FAQ and How to Ask. – Kevin Jul 24 '15 at 14:11
5  
Questions about underwater basket weaving are off-topic for this site. – Kevin Jul 24 '15 at 14:42
    
Test: help center Meta Stack Exchange Chat – TIPS Jul 27 '15 at 16:21
    
This is tricky to answer without an [mcve] – Kevin Sep 8 '15 at 16:47
    
Have you seen <example.com>;? – DavidPostill Sep 30 '15 at 12:43
    
Have you seen <example.com>;? – DavidPostill Sep 30 '15 at 12:53
    
foo bar <example.com>;. – DavidPostill Sep 30 '15 at 12:54
2  
Ẅ̷̲̖̲̹̬̫̻̪̝̲͈̮ͭͯͯͩ̌̀̍͌̄̀̕ͅT̴̽͂ͤ̈́̓̆̉ͭ̽ͦͮ̎͝͏̯͓̜͈̮̝͖̙͈̖̳͖̺̻͝͠F̧̧̻̠̜͓̟̥͙̭̱̞̦̖̭̠͔̽ͫ͊‌​̂̒̑̊̄ͧ͊͢Ẅ̵̧͇̖̩̟̯͇̭͈͉͈̹̪͔̖̭̟̫̈ͩ̆̌̄̌ͭ͐̌̄ͧ̀̍̆̈̆́̊̋̀Ţ̮͕̱ͤ͐͛̍͡F́ͬ͗ͪ̀̎͗͐ͧ̈̎̈́̀̐̀ͫ̅҉̵̨̰̣‌​̭̜̺̲̙̠̜̟̖̰͞ͅẄ̸͉̘̘̩͈͙̣͚͈̣ͬ̆́̓̈́́̾ͪͪ̀ͨͬͭͯ̀͠Ţ̵̸̴̨̲̲̟̯͇̹̱̪̪͖̭̲̲̺̝̞̹̠͓͂̈̐̇̓͐̔ͤ̓͋ͩ͒ͭͦͩ̃‌​̽Ḟ̧͚̩̤̩̙̥͍̹̱͚͖̪̠̣̺̪͉̿̆ͧͤ̈́ͬͫͧ̐̒̿̐͊̕͜ͅẄ̢͍̤̞̘̙̗͙̳̬̖͉͍̟͕̞̮ͪ͛̔ͪ̓̀̎ͭͦͦ̎͊̏ͫ͆̉̀̕͜͞Tͯ̃ͫͮ͒‌​ͧ́̈́͐̉̅ͤͤ̈̔҉̢̤͈̥͎͎̣̝͇̪͖̫ͅFͥ͋ͧ̾͐̾͑̅̇͗̐ͣ̅͒̇҉҉͉̪͍̥͉͚͔̩̱̫̙͜Ẅ̷̵̧̜̝̦̣͖̥̹͈̳̜͔͇̼͔͖̰̜̣͆ͯͨ̈‌​́̐̉ͤ͛͌̽ͥ̚̚͡͡T̶̵̡̡̳͍̯̼̤͔͎͕̺̖̠̲̘̠͓̞͇͌̂́ͪ͗ͨ͌ͣ͒̉͒̄F̞̗̦̤̎͛̓̀͊ͣ̈ͩ͊̈̓ͦ̎͛ͭ̊̒ͧ͜Ẅ̵̹̻͙̙͍͛ͨ́ͯ‌​́̆̕͝T̵̩̱̙̼̻͖̳͎̭̣͇̠̫͒͗ͯ͐ͯ̓̓̇ͯ͌͛̍͋ͯͅF͌̍͐̔͋͟҉̱̲͈̬̣͖̹̖̮̯͝͞ͅ – nicael Nov 16 '15 at 23:49
1  
@humn instead of a rollback, you can perform an edit with the exact same contents as before your edit (title, in your case) and assuming you do it within the 5 minutes grace period, it will show only a single revision with "[Edit removed during grace period]" - instead of having two revisions. – Shadow Wizard Apr 10 at 10:12
1  
This is a comment. – DJ McMayhem May 20 at 21:41
1  
bug -status-completed – unarist Jun 19 at 23:05

401 Answers 401

I'd like to see if this causes a formatting problem as described here (this answer is thus a word for word copy of this answer):


I generally get a bad feeling about code that has one view model directly communicating with another. I like the idea that the VVM part of the pattern should be basically pluggable and nothing inside that area of the code should depend of the existence of anything else within that section. The reasoning behind this is that without centralising the logic it can become difficult to define responsibility.

On the other hand, based on your actual code, it may just be that the ApplicationViewModel is badly named, it doesn't make a model accessible to a view, so this may simply be a poor choice of name.

Either way, the solution comes down to a break down of responsibility. The way I see it you have three things to achieve 1) Allow the user to request to connect to an address, 2) Use that address to connect to a server 3) Persist that address. I'd suggest that you need three classes instead of your two.

public class ServiceProvider
{
  public void Connect(Uri address)
  {
    //connect to the server
  }
} 

public class SettingsProvider
{
  public void SaveAddress(Uri address)
  {
    //Persist address
  }

  public Uri LoadAddress()
  {
    //Get address from storage
  }
}

public class ConnectionViewModel 
{
  private ServiceProvider serviceProvider;

  public ConnectionViewModel(ServiceProvider provider)
  {
    this.serviceProvider = serviceProvider;
  }

  public void ExecuteConnectCommand()
  {
    serviceProvider.Connect(Address);
  }    
}

The next thing to decide is how the address gets to the SettingsProvider. You could pass it in from the ConnectionViewModel as you do currently, but I'm not keen on that because it increases the coupling of the view model and it isn't the responsibility of the ViewModel to know that it needs persisting. Another option is to make the call from the ServiceProvider, but it doesn't really feel to me like it should be the ServiceProvider's responsibility either. In fact it doesn't feel like anyone's responsibility other than the SettingsProvider. Which leads me to believe that the setting provider should listen out for changes to the connected address and persist them without intervention. In other words an event:

public class ServiceProvider
{
  public event EventHandler<ConnectedEventArgs> Connected;
  public void Connect(Uri address)
  {
    //connect to the server
    if (Connected != null)
    {
      Connected(this, new ConnectedEventArgs(address));
    }
  }
} 

public class SettingsProvider
{

  public SettingsProvider(ServiceProvider serviceProvider)
  {
    serviceProvider.Connected += serviceProvider_Connected;
  }

  protected virtual void serviceProvider_Connected(object sender, ConnectedEventArgs e)
  {
    SaveAddress(e.Address);
  }

  public void SaveAddress(Uri address)
  {
    //Persist address
  }

  public Uri LoadAddress()
  {
    //Get address from storage
  }
}

This introduces tight coupling between the ServiceProvider and the SettingsProvider, which you want to avoid if possible and I'd use an EventAggregator here, which I've discussed in an answer to this question

To address the issues of testability, you now have a very defined expectancy for what each method will do. The ConnectionViewModel will call connect, The ServicePRovider will connect and the SerttingsProvider will persist. To test the ConnectionViewModel you probably want to convert the coupling to the ServiceProvider from a class to an interface:

public class ServiceProvider : IServiceProvider
{
  ...
}

public class ConnectionViewModel 
{
  private IServiceProvider serviceProvider;

  public ConnectionViewModel(IServiceProvider provider)
  {
    this.serviceProvider = serviceProvider;
  }

  ...    
}

Then you can use a mocking framework to introduce a mocked IServiceProvider that you can check to ensure that the connect method was called with the expected parameters.

Testing the other two classes is more challenging since they will rely on having a real server and real persistent storage device. You can add more layers of indirection to delay this (for example a PersistenceProvider that the SettingsProvider uses) but eventually you leave the world of unit testing and enter integration testing. Generally when I code with the patterns above the models and view models can get good unit test coverage, but the providers require more complicated testing methodologies.

Of course, once you are using a EventAggregator to break coupling and IOC to facilitate testing it is probably worth looking into one of the dependency injection frameworks such as Microsoft's Prism, but even if you are too late along in development to re-architect a lot of the rules and patterns can be applied to existing code in a simpler way.

share|improve this answer

Here is a link to a random .docx (now fixed)

Here is another and the linkifier is broke

share|improve this answer

test answer with at least 30 characters

see, look, 30 characters

blah blah more chars

share|improve this answer
    
I like test ing – Rocket Hazmat May 9 '13 at 19:52

n0 quallitee fltr!

tstng coments

share|improve this answer
2  
​‌‍           ​  ​‌‍           ​  ​‌‍           ​ – Doorknob Apr 30 '13 at 1:12
    
abc ​‌‍           ​  ​‌‍           ​ – Doorknob Apr 30 '13 at 1:13
    
abc ​‌‍           ​ ​‌‍           ​ – Doorknob Apr 30 '13 at 1:13
    
abc ​‌‍           ​‌‍          abab – Doorknob Apr 30 '13 at 1:16
    
abc ​‌‍          ​‌‍         abab – Doorknob Apr 30 '13 at 1:16
    
abc ​‌‍         ​‌‍        abab – Doorknob Apr 30 '13 at 1:17
    
abc ​‌‍          ​‌‍         abab – Doorknob Apr 30 '13 at 1:18
    
abc ​‌‍        ​‌‍       abab – Doorknob Apr 30 '13 at 1:18
    
abc ​‌‍       ​‌‍      abab – Doorknob Apr 30 '13 at 1:19
    
abc ​‌‍       ​‌‍      abab – Doorknob Apr 30 '13 at 1:19
    
abc ​‌‍      ​‌‍     abab – Doorknob Apr 30 '13 at 1:19
    
abc ​‌‍     ​‌‍    abab – Doorknob Apr 30 '13 at 1:20
    
abc ​‌‍    ​‌‍   abab – Doorknob Apr 30 '13 at 1:20
    
abc ​‌‍   ​‌‍  abab – Doorknob Apr 30 '13 at 1:20
    
abc ​‌‍ ​‌‍ abab – Doorknob Apr 30 '13 at 1:21

Hoy ! This is a test !

La femme est un sujet sur lequel l'homme aime à s'étendre.

share|improve this answer
    
If you test for quality filter, there's none on Meta. :) – Shadow Wizard May 23 '13 at 17:47
    
La souris est en dessous de la table. Le chat est sur la chaise. Le singe est sur la branche. – mikeTheLiar May 23 '13 at 18:41

>

share|improve this answer
    
This one completely breaks the page on an iPad – brasofilo Sep 27 '13 at 13:00

share|improve this answer
    
@Kyle You missed the whole purpose of this test. I was testing to see if I could leave an entirely blank answer. – Piccolo May 2 '13 at 7:33
2  
Your test was a success. I was running a different test. Sorry. – Kyle Strand May 2 '13 at 7:34
    
@KyleStrand Oh, I see. Never mind then. – Piccolo May 2 '13 at 7:36
 1. line of code
  another one
  
 2. line of code in a different block
  

Nope, they don't go seamlessly.

share|improve this answer
    
---strike--- through? – Andriy M Jun 4 '13 at 21:29
    
Multi line comment? – Andriy M Feb 25 '14 at 18:30
    
Mid-word formatting. – Andriy M Jan 13 at 13:10

Testing an HTML link:

http://wayback.archive.org/web/*/http://onemillionpeople.com

Testing a markdown link:
(Presumably it is automatically URL encoded?)

Link entered using the toolbar option: works great!

share|improve this answer

! Spoiler block testing! Hello world

! Spoiler block testing! Test me

!Spoiler block testing! Yet Another test

! Spoiler block testing!

Hello world

Spoiler block testing!

Test me

Spoiler block testing!

Yet Another test


block with paragraph breaks testing-  

Spoiler block testing!
 √√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√                                                                                 hm, It's cheating I know...

share|improve this answer

 • Is this off the edge?
 • share|improve this answer
      
  Orange you glad I didn’t say banana again – Ryan O'Hara Nov 20 '13 at 18:35

  Testing keyboard tag overflow

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus aliquam aliquet dui quis pretium. Nam viverra risus quis magna varius, non tempor quam sagittis. Aenean sed lacinia nisi. Nullam aliquet faucibus est. Cras porta condimentum pellentesque. Proin ultricies diam id nibh eleifend, vitae euismod dui varius. Phasellus facilisis laoreet eros eget rhoncus. Praesent vel nisi ipsum.

  share|improve this answer

  This is a really long answer.... err, It's going to be.


  Table of contents

  Chapter 1


  Morbi adipiscing convallis tortor, vehicula hendrerit nunc vulputate eu. Nam sollicitudin urna sit amet libero suscipit rutrum. Phasellus viverra mauris sed nisi eleifend, sed pulvinar purus congue. Donec porttitor eros mattis quam aliquam, et congue orci ultrices. Phasellus gravida cursus ullamcorper. Suspendisse euismod lectus in nisi volutpat, ac ullamcorper orci malesuada. Duis ut tincidunt enim, vitae suscipit risus. Aliquam vel elit a est adipiscing scelerisque eu sed magna. Duis auctor massa nisi. Phasellus molestie accumsan luctus. Integer interdum nisl non pulvinar pulvinar. Donec augue lorem, tincidunt quis consectetur id, suscipit quis risus.

  In ultrices gravida massa eget venenatis. Morbi sagittis posuere enim, in tincidunt metus. Sed posuere nibh ut tempor fringilla. Donec enim ante, aliquam at molestie ut, gravida vitae diam. Donec tincidunt hendrerit sem et porta. Aliquam porta, felis vel euismod lobortis, eros ipsum elementum libero, et mollis enim ante ut nisi. Fusce tristique ligula et ante fringilla aliquam. Vivamus eget accumsan massa. Mauris quis enim quis lacus mattis luctus. Pellentesque eu nunc sem. Donec consequat nisl a enim suscipit ornare. Nunc id aliquet enim, in adipiscing felis.

  Cras id feugiat metus, sed venenatis nisi. Cras venenatis purus a lobortis vehicula. Nulla lacinia interdum purus, non blandit sapien laoreet sit amet. Integer non elit elementum metus tristique semper. Vivamus vehicula lectus ut justo facilisis rutrum. Nunc quis felis faucibus, blandit mauris et, ultrices ligula. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla feugiat mi ut elit commodo ultrices vel vitae tortor. Donec nec porta nulla, sed mattis lorem. Vestibulum fermentum ultrices erat.

  Vivamus posuere semper hendrerit. Proin in lectus ut arcu varius rutrum. Duis aliquet mi consequat nunc pharetra, in congue lacus elementum. Nulla id nisi in nisi ornare rhoncus. Aliquam dapibus vehicula tincidunt. Fusce quis arcu nunc. Pellentesque pulvinar egestas vehicula. Vestibulum id ante ligula. Pellentesque ac condimentum velit, et volutpat erat. Nulla congue condimentum eros, sed viverra sem tempus a. Curabitur enim lorem, imperdiet vel vulputate vel, auctor eu lacus. Proin varius neque sed nulla pharetra aliquet. Maecenas placerat pharetra interdum.

  Mauris blandit diam velit, a semper nisl tristique id. Sed a lectus elit. Curabitur faucibus id leo quis tempor. Cras lectus leo, tristique a eros a, vulputate vulputate augue. Nulla urna massa, porta sit amet consectetur vitae, laoreet sed diam. Nullam vel laoreet lorem. Proin porta accumsan lacus vitae lobortis. Morbi et neque faucibus, accumsan neque quis, commodo leo. Pellentesque feugiat et nibh id convallis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Pellentesque placerat justo vel nunc molestie elementum. Morbi ac urna dictum, volutpat mauris sed, facilisis velit. Donec id iaculis purus. Cras nec vestibulum dui.

  Morbi adipiscing convallis tortor, vehicula hendrerit nunc vulputate eu. Nam sollicitudin urna sit amet libero suscipit rutrum. Phasellus viverra mauris sed nisi eleifend, sed pulvinar purus congue. Donec porttitor eros mattis quam aliquam, et congue orci ultrices. Phasellus gravida cursus ullamcorper. Suspendisse euismod lectus in nisi volutpat, ac ullamcorper orci malesuada. Duis ut tincidunt enim, vitae suscipit risus. Aliquam vel elit a est adipiscing scelerisque eu sed magna. Duis auctor massa nisi. Phasellus molestie accumsan luctus. Integer interdum nisl non pulvinar pulvinar. Donec augue lorem, tincidunt quis consectetur id, suscipit quis risus.

  In ultrices gravida massa eget venenatis. Morbi sagittis posuere enim, in tincidunt metus. Sed posuere nibh ut tempor fringilla. Donec enim ante, aliquam at molestie ut, gravida vitae diam. Donec tincidunt hendrerit sem et porta. Aliquam porta, felis vel euismod lobortis, eros ipsum elementum libero, et mollis enim ante ut nisi. Fusce tristique ligula et ante fringilla aliquam. Vivamus eget accumsan massa. Mauris quis enim quis lacus mattis luctus. Pellentesque eu nunc sem. Donec consequat nisl a enim suscipit ornare. Nunc id aliquet enim, in adipiscing felis.

  Cras id feugiat metus, sed venenatis nisi. Cras venenatis purus a lobortis vehicula. Nulla lacinia interdum purus, non blandit sapien laoreet sit amet. Integer non elit elementum metus tristique semper. Vivamus vehicula lectus ut justo facilisis rutrum. Nunc quis felis faucibus, blandit mauris et, ultrices ligula. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla feugiat mi ut elit commodo ultrices vel vitae tortor. Donec nec porta nulla, sed mattis lorem. Vestibulum fermentum ultrices erat.

  Vivamus posuere semper hendrerit. Proin in lectus ut arcu varius rutrum. Duis aliquet mi consequat nunc pharetra, in congue lacus elementum. Nulla id nisi in nisi ornare rhoncus. Aliquam dapibus vehicula tincidunt. Fusce quis arcu nunc. Pellentesque pulvinar egestas vehicula. Vestibulum id ante ligula. Pellentesque ac condimentum velit, et volutpat erat. Nulla congue condimentum eros, sed viverra sem tempus a. Curabitur enim lorem, imperdiet vel vulputate vel, auctor eu lacus. Proin varius neque sed nulla pharetra aliquet. Maecenas placerat pharetra interdum.

  Mauris blandit diam velit, a semper nisl tristique id. Sed a lectus elit. Curabitur faucibus id leo quis tempor. Cras lectus leo, tristique a eros a, vulputate vulputate augue. Nulla urna massa, porta sit amet consectetur vitae, laoreet sed diam. Nullam vel laoreet lorem. Proin porta accumsan lacus vitae lobortis. Morbi et neque faucibus, accumsan neque quis, commodo leo. Pellentesque feugiat et nibh id convallis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Pellentesque placerat justo vel nunc molestie elementum. Morbi ac urna dictum, volutpat mauris sed, facilisis velit. Donec id iaculis purus. Cras nec vestibulum dui.

  Morbi adipiscing convallis tortor, vehicula hendrerit nunc vulputate eu. Nam sollicitudin urna sit amet libero suscipit rutrum. Phasellus viverra mauris sed nisi eleifend, sed pulvinar purus congue. Donec porttitor eros mattis quam aliquam, et congue orci ultrices. Phasellus gravida cursus ullamcorper. Suspendisse euismod lectus in nisi volutpat, ac ullamcorper orci malesuada. Duis ut tincidunt enim, vitae suscipit risus. Aliquam vel elit a est adipiscing scelerisque eu sed magna. Duis auctor massa nisi. Phasellus molestie accumsan luctus. Integer interdum nisl non pulvinar pulvinar. Donec augue lorem, tincidunt quis consectetur id, suscipit quis risus.

  In ultrices gravida massa eget venenatis. Morbi sagittis posuere enim, in tincidunt metus. Sed posuere nibh ut tempor fringilla. Donec enim ante, aliquam at molestie ut, gravida vitae diam. Donec tincidunt hendrerit sem et porta. Aliquam porta, felis vel euismod lobortis, eros ipsum elementum libero, et mollis enim ante ut nisi. Fusce tristique ligula et ante fringilla aliquam. Vivamus eget accumsan massa. Mauris quis enim quis lacus mattis luctus. Pellentesque eu nunc sem. Donec consequat nisl a enim suscipit ornare. Nunc id aliquet enim, in adipiscing felis.

  Cras id feugiat metus, sed venenatis nisi. Cras venenatis purus a lobortis vehicula. Nulla lacinia interdum purus, non blandit sapien laoreet sit amet. Integer non elit elementum metus tristique semper. Vivamus vehicula lectus ut justo facilisis rutrum. Nunc quis felis faucibus, blandit mauris et, ultrices ligula. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla feugiat mi ut elit commodo ultrices vel vitae tortor. Donec nec porta nulla, sed mattis lorem. Vestibulum fermentum ultrices erat.

  Vivamus posuere semper hendrerit. Proin in lectus ut arcu varius rutrum. Duis aliquet mi consequat nunc pharetra, in congue lacus elementum. Nulla id nisi in nisi ornare rhoncus. Aliquam dapibus vehicula tincidunt. Fusce quis arcu nunc. Pellentesque pulvinar egestas vehicula. Vestibulum id ante ligula. Pellentesque ac condimentum velit, et volutpat erat. Nulla congue condimentum eros, sed viverra sem tempus a. Curabitur enim lorem, imperdiet vel vulputate vel, auctor eu lacus. Proin varius neque sed nulla pharetra aliquet. Maecenas placerat pharetra interdum.

  Mauris blandit diam velit, a semper nisl tristique id. Sed a lectus elit. Curabitur faucibus id leo quis tempor. Cras lectus leo, tristique a eros a, vulputate vulputate augue. Nulla urna massa, porta sit amet consectetur vitae, laoreet sed diam. Nullam vel laoreet lorem. Proin porta accumsan lacus vitae lobortis. Morbi et neque faucibus, accumsan neque quis, commodo leo. Pellentesque feugiat et nibh id convallis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Pellentesque placerat justo vel nunc molestie elementum. Morbi ac urna dictum, volutpat mauris sed, facilisis velit. Donec id iaculis purus. Cras nec vestibulum dui.

  Morbi adipiscing convallis tortor, vehicula hendrerit nunc vulputate eu. Nam sollicitudin urna sit amet libero suscipit rutrum. Phasellus viverra mauris sed nisi eleifend, sed pulvinar purus congue. Donec porttitor eros mattis quam aliquam, et congue orci ultrices. Phasellus gravida cursus ullamcorper. Suspendisse euismod lectus in nisi volutpat, ac ullamcorper orci malesuada. Duis ut tincidunt enim, vitae suscipit risus. Aliquam vel elit a est adipiscing scelerisque eu sed magna. Duis auctor massa nisi. Phasellus molestie accumsan luctus. Integer interdum nisl non pulvinar pulvinar. Donec augue lorem, tincidunt quis consectetur id, suscipit quis risus.

  In ultrices gravida massa eget venenatis. Morbi sagittis posuere enim, in tincidunt metus. Sed posuere nibh ut tempor fringilla. Donec enim ante, aliquam at molestie ut, gravida vitae diam. Donec tincidunt hendrerit sem et porta. Aliquam porta, felis vel euismod lobortis, eros ipsum elementum libero, et mollis enim ante ut nisi. Fusce tristique ligula et ante fringilla aliquam. Vivamus eget accumsan massa. Mauris quis enim quis lacus mattis luctus. Pellentesque eu nunc sem. Donec consequat nisl a enim suscipit ornare. Nunc id aliquet enim, in adipiscing felis.

  Cras id feugiat metus, sed venenatis nisi. Cras venenatis purus a lobortis vehicula. Nulla lacinia interdum purus, non blandit sapien laoreet sit amet. Integer non elit elementum metus tristique semper. Vivamus vehicula lectus ut justo facilisis rutrum. Nunc quis felis faucibus, blandit mauris et, ultrices ligula. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla feugiat mi ut elit commodo ultrices vel vitae tortor. Donec nec porta nulla, sed mattis lorem. Vestibulum fermentum ultrices erat.

  Vivamus posuere semper hendrerit. Proin in lectus ut arcu varius rutrum. Duis aliquet mi consequat nunc pharetra, in congue lacus elementum. Nulla id nisi in nisi ornare rhoncus. Aliquam dapibus vehicula tincidunt. Fusce quis arcu nunc. Pellentesque pulvinar egestas vehicula. Vestibulum id ante ligula. Pellentesque ac condimentum velit, et volutpat erat. Nulla congue condimentum eros, sed viverra sem tempus a. Curabitur enim lorem, imperdiet vel vulputate vel, auctor eu lacus. Proin varius neque sed nulla pharetra aliquet. Maecenas placerat pharetra interdum.

  Mauris blandit diam velit, a semper nisl tristique id. Sed a lectus elit. Curabitur faucibus id leo quis tempor. Cras lectus leo, tristique a eros a, vulputate vulputate augue. Nulla urna massa, porta sit amet consectetur vitae, laoreet sed diam. Nullam vel laoreet lorem. Proin porta accumsan lacus vitae lobortis. Morbi et neque faucibus, accumsan neque quis, commodo leo. Pellentesque feugiat et nibh id convallis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Pellentesque placerat justo vel nunc molestie elementum. Morbi ac urna dictum, volutpat mauris sed, facilisis velit. Donec id iaculis purus. Cras nec vestibulum dui.

  Morbi adipiscing convallis tortor, vehicula hendrerit nunc vulputate eu. Nam sollicitudin urna sit amet libero suscipit rutrum. Phasellus viverra mauris sed nisi eleifend, sed pulvinar purus congue. Donec porttitor eros mattis quam aliquam, et congue orci ultrices. Phasellus gravida cursus ullamcorper. Suspendisse euismod lectus in nisi volutpat, ac ullamcorper orci malesuada. Duis ut tincidunt enim, vitae suscipit risus. Aliquam vel elit a est adipiscing scelerisque eu sed magna. Duis auctor massa nisi. Phasellus molestie accumsan luctus. Integer interdum nisl non pulvinar pulvinar. Donec augue lorem, tincidunt quis consectetur id, suscipit quis risus.

  In ultrices gravida massa eget venenatis. Morbi sagittis posuere enim, in tincidunt metus. Sed posuere nibh ut tempor fringilla. Donec enim ante, aliquam at molestie ut, gravida vitae diam. Donec tincidunt hendrerit sem et porta. Aliquam porta, felis vel euismod lobortis, eros ipsum elementum libero, et mollis enim ante ut nisi. Fusce tristique ligula et ante fringilla aliquam. Vivamus eget accumsan massa. Mauris quis enim quis lacus mattis luctus. Pellentesque eu nunc sem. Donec consequat nisl a enim suscipit ornare. Nunc id aliquet enim, in adipiscing felis.

  Cras id feugiat metus, sed venenatis nisi. Cras venenatis purus a lobortis vehicula. Nulla lacinia interdum purus, non blandit sapien laoreet sit amet. Integer non elit elementum metus tristique semper. Vivamus vehicula lectus ut justo facilisis rutrum. Nunc quis felis faucibus, blandit mauris et, ultrices ligula. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla feugiat mi ut elit commodo ultrices vel vitae tortor. Donec nec porta nulla, sed mattis lorem. Vestibulum fermentum ultrices erat.

  Vivamus posuere semper hendrerit. Proin in lectus ut arcu varius rutrum. Duis aliquet mi consequat nunc pharetra, in congue lacus elementum. Nulla id nisi in nisi ornare rhoncus. Aliquam dapibus vehicula tincidunt. Fusce quis arcu nunc. Pellentesque pulvinar egestas vehicula. Vestibulum id ante ligula. Pellentesque ac condimentum velit, et volutpat erat. Nulla congue condimentum eros, sed viverra sem tempus a. Curabitur enim lorem, imperdiet vel vulputate vel, auctor eu lacus. Proin varius neque sed nulla pharetra aliquet. Maecenas placerat pharetra interdum.

  Mauris blandit diam velit, a semper nisl tristique id. Sed a lectus elit. Curabitur faucibus id leo quis tempor. Cras lectus leo, tristique a eros a, vulputate vulputate augue. Nulla urna massa, porta sit amet consectetur vitae, laoreet sed diam. Nullam vel laoreet lorem. Proin porta accumsan lacus vitae lobortis. Morbi et neque faucibus, accumsan neque quis, commodo leo. Pellentesque feugiat et nibh id convallis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Pellentesque placerat justo vel nunc molestie elementum. Morbi ac urna dictum, volutpat mauris sed, facilisis velit. Donec id iaculis purus. Cras nec vestibulum dui.

  Morbi adipiscing convallis tortor, vehicula hendrerit nunc vulputate eu. Nam sollicitudin urna sit amet libero suscipit rutrum. Phasellus viverra mauris sed nisi eleifend, sed pulvinar purus congue. Donec porttitor eros mattis quam aliquam, et congue orci ultrices. Phasellus gravida cursus ullamcorper. Suspendisse euismod lectus in nisi volutpat, ac ullamcorper orci malesuada. Duis ut tincidunt enim, vitae suscipit risus. Aliquam vel elit a est adipiscing scelerisque eu sed magna. Duis auctor massa nisi. Phasellus molestie accumsan luctus. Integer interdum nisl non pulvinar pulvinar. Donec augue lorem, tincidunt quis consectetur id, suscipit quis risus.

  In ultrices gravida massa eget venenatis. Morbi sagittis posuere enim, in tincidunt metus. Sed posuere nibh ut tempor fringilla. Donec enim ante, aliquam at molestie ut, gravida vitae diam. Donec tincidunt hendrerit sem et porta. Aliquam porta, felis vel euismod lobortis, eros ipsum elementum libero, et mollis enim ante ut nisi. Fusce tristique ligula et ante fringilla aliquam. Vivamus eget accumsan massa. Mauris quis enim quis lacus mattis luctus. Pellentesque eu nunc sem. Donec consequat nisl a enim suscipit ornare. Nunc id aliquet enim, in adipiscing felis.

  Cras id feugiat metus, sed venenatis nisi. Cras venenatis purus a lobortis vehicula. Nulla lacinia interdum purus, non blandit sapien laoreet sit amet. Integer non elit elementum metus tristique semper. Vivamus vehicula lectus ut justo facilisis rutrum. Nunc quis felis faucibus, blandit mauris et, ultrices ligula. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla feugiat mi ut elit commodo ultrices vel vitae tortor. Donec nec porta nulla, sed mattis lorem. Vestibulum fermentum ultrices erat.

  Vivamus posuere semper hendrerit. Proin in lectus ut arcu varius rutrum. Duis aliquet mi consequat nunc pharetra, in congue lacus elementum. Nulla id nisi in nisi ornare rhoncus. Aliquam dapibus vehicula tincidunt. Fusce quis arcu nunc. Pellentesque pulvinar egestas vehicula. Vestibulum id ante ligula. Pellentesque ac condimentum velit, et volutpat erat. Nulla congue condimentum eros, sed viverra sem tempus a. Curabitur enim lorem, imperdiet vel vulputate vel, auctor eu lacus. Proin varius neque sed nulla pharetra aliquet. Maecenas placerat pharetra interdum.

  Mauris blandit diam velit, a semper nisl tristique id. Sed a lectus elit. Curabitur faucibus id leo quis tempor. Cras lectus leo, tristique a eros a, vulputate vulputate augue. Nulla urna massa, porta sit amet consectetur vitae, laoreet sed diam. Nullam vel laoreet lorem. Proin porta accumsan lacus vitae lobortis. Morbi et neque faucibus, accumsan neque quis, commodo leo. Pellentesque feugiat et nibh id convallis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Pellentesque placerat justo vel nunc molestie elementum. Morbi ac urna dictum, volutpat mauris sed, facilisis velit. Donec id iaculis purus. Cras nec vestibulum dui.

  Morbi adipiscing convallis tortor, vehicula hendrerit nunc vulputate eu. Nam sollicitudin urna sit amet libero suscipit rutrum. Phasellus viverra mauris sed nisi eleifend, sed pulvinar purus congue. Donec porttitor eros mattis quam aliquam, et congue orci ultrices. Phasellus gravida cursus ullamcorper. Suspendisse euismod lectus in nisi volutpat, ac ullamcorper orci malesuada. Duis ut tincidunt enim, vitae suscipit risus. Aliquam vel elit a est adipiscing scelerisque eu sed magna. Duis auctor massa nisi. Phasellus molestie accumsan luctus. Integer interdum nisl non pulvinar pulvinar. Donec augue lorem, tincidunt quis consectetur id, suscipit quis risus.

  In ultrices gravida massa eget venenatis. Morbi sagittis posuere enim, in tincidunt metus. Sed posuere nibh ut tempor fringilla. Donec enim ante, aliquam at molestie ut, gravida vitae diam. Donec tincidunt hendrerit sem et porta. Aliquam porta, felis vel euismod lobortis, eros ipsum elementum libero, et mollis enim ante ut nisi. Fusce tristique ligula et ante fringilla aliquam. Vivamus eget accumsan massa. Mauris quis enim quis lacus mattis luctus. Pellentesque eu nunc sem. Donec consequat nisl a enim suscipit ornare. Nunc id aliquet enim, in adipiscing felis.

  Cras id feugiat metus, sed venenatis nisi. Cras venenatis purus a lobortis vehicula. Nulla lacinia interdum purus, non blandit sapien laoreet sit amet. Integer non elit elementum metus tristique semper. Vivamus vehicula lectus ut justo facilisis rutrum. Nunc quis felis faucibus, blandit mauris et, ultrices ligula. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla feugiat mi ut elit commodo ultrices vel vitae tortor. Donec nec porta nulla, sed mattis lorem. Vestibulum fermentum ultrices erat.

  Vivamus posuere semper hendrerit. Proin in lectus ut arcu varius rutrum. Duis aliquet mi consequat nunc pharetra, in congue lacus elementum. Nulla id nisi in nisi ornare rhoncus. Aliquam dapibus vehicula tincidunt. Fusce quis arcu nunc. Pellentesque pulvinar egestas vehicula. Vestibulum id ante ligula. Pellentesque ac condimentum velit, et volutpat erat. Nulla congue condimentum eros, sed viverra sem tempus a. Curabitur enim lorem, imperdiet vel vulputate vel, auctor eu lacus. Proin varius neque sed nulla pharetra aliquet. Maecenas placerat pharetra interdum.

  Mauris blandit diam velit, a semper nisl tristique id. Sed a lectus elit. Curabitur faucibus id leo quis tempor. Cras lectus leo, tristique a eros a, vulputate vulputate augue. Nulla urna massa, porta sit amet consectetur vitae, laoreet sed diam. Nullam vel laoreet lorem. Proin porta accumsan lacus vitae lobortis. Morbi et neque faucibus, accumsan neque quis, commodo leo. Pellentesque feugiat et nibh id convallis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Pellentesque placerat justo vel nunc molestie elementum. Morbi ac urna dictum, volutpat mauris sed, facilisis velit. Donec id iaculis purus. Cras nec vestibulum dui.

  Morbi adipiscing convallis tortor, vehicula hendrerit nunc vulputate eu. Nam sollicitudin urna sit amet libero suscipit rutrum. Phasellus viverra mauris sed nisi eleifend, sed pulvinar purus congue. Donec porttitor eros mattis quam aliquam, et congue orci ultrices. Phasellus gravida cursus ullamcorper. Suspendisse euismod lectus in nisi volutpat, ac ullamcorper orci malesuada. Duis ut tincidunt enim, vitae suscipit risus. Aliquam vel elit a est adipiscing scelerisque eu sed magna. Duis auctor massa nisi. Phasellus molestie accumsan luctus. Integer interdum nisl non pulvinar pulvinar. Donec augue lorem, tincidunt quis consectetur id, suscipit quis risus.

  In ultrices gravida massa eget venenatis. Morbi sagittis posuere enim, in tincidunt metus. Sed posuere nibh ut tempor fringilla. Donec enim ante, aliquam at molestie ut, gravida vitae diam. Donec tincidunt hendrerit sem et porta. Aliquam porta, felis vel euismod lobortis, eros ipsum elementum libero, et mollis enim ante ut nisi. Fusce tristique ligula et ante fringilla aliquam. Vivamus eget accumsan massa. Mauris quis enim quis lacus mattis luctus. Pellentesque eu nunc sem. Donec consequat nisl a enim suscipit ornare. Nunc id aliquet enim, in adipiscing felis.

  Cras id feugiat metus, sed venenatis nisi. Cras venenatis purus a lobortis vehicula. Nulla lacinia interdum purus, non blandit sapien laoreet sit amet. Integer non elit elementum metus tristique semper. Vivamus vehicula lectus ut justo facilisis rutrum. Nunc quis felis faucibus, blandit mauris et, ultrices ligula. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla feugiat mi ut elit commodo ultrices vel vitae tortor. Donec nec porta nulla, sed mattis lorem. Vestibulum fermentum ultrices erat.

  Vivamus posuere semper hendrerit. Proin in lectus ut arcu varius rutrum. Duis aliquet mi consequat nunc pharetra, in congue lacus elementum. Nulla id nisi in nisi ornare rhoncus. Aliquam dapibus vehicula tincidunt. Fusce quis arcu nunc. Pellentesque pulvinar egestas vehicula. Vestibulum id ante ligula. Pellentesque ac condimentum velit, et volutpat erat. Nulla congue condimentum eros, sed viverra sem tempus a. Curabitur enim lorem, imperdiet vel vulputate vel, auctor eu lacus. Proin varius neque sed nulla pharetra aliquet. Maecenas placerat pharetra interdum.

  Mauris blandit diam velit, a semper nisl tristique id. Sed a lectus elit. Curabitur faucibus id leo quis tempor. Cras lectus leo, tristique a eros a, vulputate vulputate augue. Nulla urna massa, porta sit amet consectetur vitae, laoreet sed diam. Nullam vel laoreet lorem. Proin porta accumsan lacus vitae lobortis. Morbi et neque faucibus, accumsan neque quis, commodo leo. Pellentesque feugiat et nibh id convallis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Pellentesque placerat justo vel nunc molestie elementum. Morbi ac urna dictum, volutpat mauris sed, facilisis velit. Donec id iaculis purus. Cras nec vestibulum dui.

  share|improve this answer
  2  
  -1 for bad Latin Grammar on line 327 ! Really, you should be more careful. – Howard Pautz Sep 13 '13 at 20:18
      
  @HowardPautz Give my apologies to your ears, I do know what bad grammar sounds like. – ɥʇǝS Sep 13 '13 at 20:39
      
  my ears accept your apology, but the Latin part of my brain is still SO ANNOYED, especially when it found " Proin in lectus ut arcu varius rutrum" - I'll remember that next time someone offers me a cigarette --- I'll have to tell them, "no thanks, it isn't pretty enough!" Never forget what Mick Jagger really said: "Latinum in rutrum lectus ut idem artifices qui non fumigant sicut me." So there! – Howard Pautz Sep 13 '13 at 20:49
      
  @HowardPautz bows – ɥʇǝS Sep 13 '13 at 20:53

  asd
  : as asd
  asds...............

  share|improve this answer
      
  Just in case: using newlines (two spaces after a line) rather than proper paragraphs, is rarely appropriate... ;-) – Arjan Sep 17 '13 at 16:52

  Notification test for the android app. Please add comments.

  share|improve this answer
      
  here is a comment – user000001 Sep 24 '13 at 11:51
      
  Not notified :( – user000001 Sep 24 '13 at 11:52
      
  Can you notify yourself? – Uooo Sep 24 '13 at 12:06
      
  @Uooo I just got the notification on the phone. Thanks. Can't see the answer on the phone though due to this bug – user000001 Sep 24 '13 at 12:09
      
  Do you need some more notifications? :D – Uooo Sep 24 '13 at 12:14
      
  @Uooo Not it is ok thanks :) – user000001 Sep 24 '13 at 12:15

  Test edit

  This is a spoiler:

  A normal spoiler.

  Code:

  >! A normal spoiler.
  

  Test if we can get spoilers with code

  they do not work in preview; they show as text; they don't work at all

  Code:

  >!   they
  >!   do not
  >!    work in preview;
  >!    they show as text;
  >!     they don't work at all
  

  Test to see if we can trick the parser not to render this as a spoiler:

  !Latex Error

  Where the code is:

  > !Latex Error
  > <br>
  

  This is the normal blockquote:

  Some text

  And some more text to check for distortions...

  Month  Week  Year  Concat  Hours  Total_Hours
   1    2   2011  122011   8      12
   1    2   2011  122011   4      12
   1    2   2010  122010   7      7
   1    2   2009  122009   5      5
  

  test test 2

  Broken Image:

  inline image](http://i.stack.imgur.com/uKpNO.png) [some reference link

  share|improve this answer
      
  This is a test comment – Tim Stone Jan 4 '12 at 3:58
  1  
  This is a test comment – Tim Stone Jan 25 '12 at 5:45
      
  test – Tim Stone Feb 17 '12 at 19:44
      
  Hmmm, test test – Tim Stone Apr 18 '12 at 15:27
      
  dat [](jfalkdasfd) – jcolebrand Jun 19 '12 at 20:33
      
  Cool – phwd Jul 9 '12 at 16:22
      
  http://meta.stackexchange.com/questions/3122/formatting-sandbox http://meta.stackexchange.com/questions/3122/formatting-sandbox Formatting Sandbox (Formatting Sandbox) Formatting Sandbox Formatting Sandbox – Tim Stone Dec 8 '12 at 17:44
      
      
  Editing comments using an iPhone fdfd – Tim Stone Dec 6 '13 at 16:14
      
  Formatting Sandbox – Tim Stone Dec 27 '13 at 0:30
      
  Formatting Sandbox – Tim Stone Jan 5 '14 at 15:33
      
  This is a test comment – Tim Stone Mar 15 '14 at 15:45

  share|improve this answer
  1  
  You can't vote for your own comment. – Paulo Roberto Dec 4 '13 at 17:37
  public void test() {
     String temp = "MyOddCodeTest";
     int idx = 0;
   }
  

  Here's a spoiler'd code block that looks like a quote:

  ! function foo() { var bar = "hi"; }

  Here's a spoiler'd code block that looks like code:

  public void test(){
    String temp = "MySpoilerCodeTest";
    int idx = 0;
  }

  share|improve this answer

  enter image description here

  Let there be animation!

  share|improve this answer
  1  
  Indeed. I noticed this recently. – tombull89 Jan 24 '14 at 18:59

  This is a test of spoilers.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  and links http://google.com

   <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://loremipsum.net/">http://loremipsum.net/</a>
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://loremipsum.net/">http://loremipsum.net/</a> sed diam nonu 
   <!-- blah -->
  
  share|improve this answer
      
  http://www.google.com – rene Mar 12 '14 at 15:48
      
  <a href="http://www.google.com">http://www.google.com</a> – rene Mar 12 '14 at 15:54

  Testing character limit (I rather like this character): ﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺ

  share|improve this answer
      
  test comment 1. – bjb568 Dec 21 '14 at 16:54
      
  test comment 2. – bjb568 Dec 21 '14 at 16:58
      
  test comment 3. – bjb568 Dec 21 '14 at 16:58
      
  test comment 4. – bjb568 Dec 21 '14 at 17:02
      
  test comment 5. – bjb568 Dec 21 '14 at 17:22
      
  test comment 6. – bjb568 Dec 21 '14 at 17:30
      
  test comment 7. – bjb568 Dec 21 '14 at 17:34
      
  test comment 8. – bjb568 Dec 21 '14 at 17:38
      
  test comment 9. – bjb568 Dec 21 '14 at 17:48
      
  test comment 10. – bjb568 Dec 21 '14 at 18:01

  foo foo\foo\ foo foo

  filler text

  share|improve this answer
      
  foo foo\foo` foo foo` – Stijn Jul 3 '14 at 9:17
      
  foo foo\foo\` foo foo` – Stijn Jul 3 '14 at 9:41
      
  foo foo\foo\` foo foo – Stijn Jul 3 '14 at 9:42
      
  foo foo\foo\\` foo foo` – Stijn Jul 3 '14 at 9:43

  You must log in to answer this question.

  protected by Oded Nov 17 '14 at 15:36

  Thank you for your interest in this question. Because it has attracted low-quality or spam answers that had to be removed, posting an answer now requires 10 reputation on this site (the association bonus does not count).

  Would you like to answer one of these unanswered questions instead?

  Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged .