What is meta? ×
Meta Stack Exchange is where users like you discuss bugs, features, and support issues that affect the software powering all 144 Stack Exchange communities.

As per Jeff's suggestion in this comment:

You can use this question as a formatting sandbox. You can

 • edit this question itself (Community Wiki questions such as this one require 100 reputation to edit)
 • post answers to this question (Since this question is protected, this requires earning 10 reputation on this site)
 • post comments to this question or its answers

Beware that since the changes to syntax highlighting in December 2010, and the inline hints added March 2011, no syntax highlighting is applied unless the question's tags or an inline hint enable it. So, to test highlighting here in the sandbox:

 1. On the start of a line, specify a language inline using <!-- language: lang --> hints, and indent the code 4 spaces as usual. There is a full list of hints (scroll down a little).

  <!-- language: lang-html -->
  
    While not hinted otherwise: <html></html> source <b>goes</b> "here".
  
  <!-- language: lang-js -->
  
    var a = 3;
    while (not (a > 0)) {
      alert("JavaScript code <b>goes</b> here.");
    }
  
 2. Or set some language tags to this question:

  • See the explanation and the list of languages.

  • Adding clashing tags, such as both and , enforces a fallback to default, which is different from "no highlighting". (These tags are currently set on this question.)

 3. Or:

  • Save your post.

  • Use something like Firebug (Firefox), Web Inspector (Safari, Chrome) or Developer Tools (Internet Explorer 8) to edit the resulting HTML. To open Chrome Dev Tools, press F12

  • Find the <pre> element and add the attribute class="prettyprint", or change it into something more specific, like class="lang-vb prettyprint".

  • Run the following in the location bar: javascript:prettyPrint();

share|improve this question
1  
@nicael You're at it again... –  DatEpicCoderGuyWhoPrograms Jul 14 '14 at 0:01
2  
‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮flaoting comment! ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ –  nicael Sep 26 '14 at 13:31
2  
This is a test comment sent from in emacs with Stack-Mode –  Jonathan Leech-Pepin Nov 17 '14 at 14:55
1  
Z̵̧̛͇̞̗̝͕̠͚̹͕͗̑ͬ̎̏̏̓̋̽ͪ̉̂ͩ͊ͪ̅͛͡Ȃ̶̸̢̦͔̫̝̗͎̥̼̥̭͉͗͛̀ͭA̶̸̶͚̮͔͚̩̞̻̫̲͙̘͈̭̥̫̹̟̰̱ͧ̅̄̌͂ͩ̌‌​̊́̿ͤͫ̏͌͆͐ͦ̾̒́͠Â̧̭̺̼͓̹̟͙ͩ́̅̔͛͊̃̊̿̅ͭ̃̄̈͂̚͡A̶̶̭̪̗͎͖̱̝̮̰̣͈̱̫̾̎̔͑ͮͥ͊ͥ̓̑͌͊̈́̒̎̿́͡ͅȀ̶ͧ̈͋‌​ͧ͗̍͂̋̃҉̙͖͙͈̯͉͓̟̫͚̠̱͍̟ͅǍ̴̴̸̛̫̲͎͈͉͉̙̥̗̓ͩͭ̾̐ͪͪ̌ͯ͐̚L̮͔̪͖͛͂̈́̽̾͋ͩͫ̆ͬ̐̏̐̓͛̊͒̒͘̕G̓ͨ̑̍ͨ̒̅‌​͋̚҉̻̠̤̼̕͡͞͞O̴̵̤͈̖̮̬͚͓̜̮̣̜̺͓̥̮͕̒ͤ̍ͤ̾̓̆̕͠ͅO̷ͤͩ͊͛ͫ̏̆͗̆͗̆͡҉̨̺̳̭̮̖̯̪ͅÖ̶͎̗͖̮́̄̈́̏͐̓́Ǫ͖͇‌​̤̻̩̀͛̏́̈̏̚̚͢͝O̔̃͋̆̐ͮ̈̐͑ͨ͌̄ͤ͏̵̷͓͖̳̳͟O̷̧͖͙̖̘̦͖̎͐ͨͩ̾̓̉̔ͨ̈͗̄͞!̴̸̰̻͔̫̙̟̳͔̰̰̪͉͒͗͋̐̈̎̂̇ͭ‌​͆͑̂̄!̡̛̒ͭ̔̍̅ͬͪ̔̓ͣ̓͏͈̭̱͕͔̞͔̝!̷̛̯͕̹͇͈̳̞̤̘͉̉̆̏̾̌̎͐ͪ̈̉͘͞!̶̩̠͙̗̠̙̹͈̝̩͙̤͇̳̲̥̘͙̌̀ͥ͐͗̃ͫ͗̉‌​ͨ̽̅!̸͔̪̤̜͔̖̯ͤͩ̃ͩͩͯ̐̅ͩ̏́̚͢!̵̡͕̪̟̟̯̥̭̞̩̟͕̹̻̝̬̯͚͔́ͥͫ̅ͯ́̾̕!̮̪͍̭̜͖̦̺͔̖̊ͦ͊̑͘!́̂́̏̓͛̊͗̃̌‌​͐ͭ͏̷͖͉̪̠̤̬̼̦̻͚͍̱̯̙́͝͡ͅͅ –  nicael Mar 9 at 10:55
1  
Nͩͩ̋ͣ̈ͦ̃̒ͫ͏̡̼̣͎̻͍̼͓̬̯̰̕͟ͅÖ̴̡̧͍̣̗̖͇͈͓͇̺̭̞͕͔͖̬̗̘̟̑̓̃̾̂ͦ̆͘Ǒ̅̎͋ͣ̒̔ͧͣͨ̇̂̄̐̓͗̚͢͏҉̷̭̲̝̗‌​̣̘̯̼̝O̵̸̶̻͕̲͈̟̪͔͈͖̙̣̹͗̉̀͑̇̾̆͐ͮͨ̔ͪͪ̓ͩ͝O̸̵̳͖̱͍̝͎͍̥̟̤͒ͥ̄̓ͩ͡͝ͅƠ̧̬̳̺̦̳͇̠͎͇͍̺̭͚̠͐̿̊̏ͥͥͭ‌​͐̽̄͑͆ͦ̽̀͝Ỏ̴̡͉̰̥͎̦̼̭͙̿̏ͯ͐̑ͩͩ̍͑̎̇̂̐ͭ́͢O̶̴̶̧͇̝͈̹̲̙̦̭̜͖͐͊ͫͨ̃̍̅͑̅̋ͅO̵̦̙̺̘̹͙̱̝̥̥̖̓ͯ̍ͥ̔͒‌​̌ͦͫ͐͊̎͆̒ͥ̐̈́̕ͅÔ̶̷̝̞̜̲̗̝̳̓ͪͭ̊͐̐̋̍̽͞ͅÓ̷̡̝̳͉̟͚̫͚̣̪̊̉͑ͮͯ͗̃͗̎͛̕͢͠ͅO̧̻̣̤̗̘͇͉͎̼̬̻͖̺̓̍̈͌̃‌​͑̌̒͐́͆̾͂͆̑̚͢O̷̪̺̰̫ͤ͆ͯ͌̏̇͋̅̊͌̍͊ͭͪ̾ͬ͡O̸̡̲̥̫̮͚̠̊̉̇ͤ̎͟͢͝ͅO̵̷̜̫͕͎ͭ̔̇͌͜Ö̶́̏̿̄͗͛͑ͣ͊ͭ̈́ͣ̓‌​̌ͮ͑̓̌͜͏̷̨̩͓̱̥̞͈̭̬̣͇̲̬̲̹̳͍͎̪͚O̳̥̭͖̮̯̙̗̫̼̳̹͈̺ͨͮͮ̄́̄̀ͨ̄ͤ̂ͪ̋̀͗̿̈́́̚O͖̠̞̘̥̣̯͍̰̹͎͋̃͐̌͛̾‌​͐̉͑̾̈̌̃ͣ͢ͅO̸̥̖̝͓̜͈̜͎̐͆͛ͬͩͤ̓̏O͚̤͈̦̭̹͐ͨ͌͐̓̽ͫ̄̌̉̚͡ –  nicael Mar 9 at 10:58
1  
Nͩͩ̋ͣ̈ͦ̃̒ͫ͏̡̼̣͎̻͍̼͓̬̯̰̕͟ͅÖ̴̡̧͍̣̗̖͇͈͓͇̺̭̞͕͔͖̬̗̘̟̑̓̃̾̂ͦ̆͘Ǒ̅̎͋ͣ̒̔ͧͣͨ̇̂̄̐̓͗̚͢͏҉̷̭̲̝̗‌​̣̘̯̼̝O̵̸̶̻͕̲͈̟̪͔͈͖̙̣̹͗̉̀͑̇̾̆͐ͮͨ̔ͪͪ̓ͩ͝O̸̵̳͖̱͍̝͎͍̥̟̤͒ͥ̄̓ͩ͡͝ͅƠ̧̬̳̺̦̳͇̠͎͇͍̺̭͚̠͐̿̊̏ͥͥͭ‌​͐̽̄͑͆ͦ̽̀͝Ỏ̴̡͉̰̥͎̦̼̭͙̿̏ͯ͐̑ͩͩ̍͑̎̇̂̐ͭ́͢O̶̴̶̧͇̝͈̹̲̙̦̭̜͖͐͊ͫͨ̃̍̅͑̅̋ͅO̵̦̙̺̘̹͙̱̝̥̥̖̓ͯ̍ͥ̔͒‌​̌ͦͫ͐͊̎͆̒ͥ̐̈́̕ͅÔ̶̷̝̞̜̲̗̝̳̓ͪͭ̊͐̐̋̍̽͞ͅÓ̷̡̝̳͉̟͚̫͚̣̪̊̉͑ͮͯ͗̃͗̎͛̕͢͠ͅO̧̻̣̤̗̘͇͉͎̼̬̻͖̺̓̍̈͌̃‌​͑̌̒͐́͆̾͂͆̑̚͢O̷̪̺̰̫ͤ͆ͯ͌̏̇͋̅̊͌̍͊ͭͪ̾ͬ͡O̸̡̲̥̫̮͚̠̊̉̇ͤ̎͟͢͝ͅO̵̷̜̫͕͎ͭ̔̇͌͜Ö̶́̏̿̄͗͛͑ͣ͊ͭ̈́ͣ̓‌​̌ͮ͑̓̌͜͏̷̨̩͓̱̥̞͈̭̬̣͇̲̬̲̹̳͍͎̪͚O̳̥̭͖̮̯̙̗̫̼̳̹͈̺ͨͮͮ̄́̄̀ͨ̄ͤ̂ͪ̋̀͗̿̈́́̚O͖̠̞̘̥̣̯͍̰̹͎͋̃͐̌͛̾‌​͐̉͑̾̈̌̃ͣ͢ͅO̸̥̖̝͓̜͈̜͎̐͆͛ͬͩͤ̓̏O͚̤͈̦̭̹͐ͨ͌͐̓̽ͫ̄̌̉̚͡ –  nicael Mar 9 at 10:58
1  
N̵͌̈́̊ͥͦ̏̾̊͛ͤ͂̂͝͏̸̲̭̝̝͔̟̖͔͙͢Ȍ͓̯̰̼̗̺̳̖̟̞̺̼̺̮̠͙ͥ̈̽ͬͨ̀̒́͟͞͠Ǫ̨̛͖͚̖͙͕̹̩̮̯̱̆̀̈ͧ͌͂ͧ̑͆̓̾‌​̌̊ͥ̑͑̚͝ͅO̸̦̖̰͚̹̲͚͚̰̫̬̒ͮ̑͒͒͜͝ͅO̵ͣ̄̐̔̀ͭ͆ͯ͐̄ͩ̚͜͡͞҉͚̣͍̥̻̟̜͖̳̮̫O̧̤̝̝ͬͥ̓́ͣͥ̃ͥͪ̄ͨ̈́ͮ͊̅ͧ̚‌​̚͡Ò̸̴͓͉̻͉̯̖͍͖͉͈̺̻̣̈ͧͭ͑͆̓ͧ̈́̌̽͗̓ͭͫ̊̐̍͘Ȍ̧̡͔̩̰̖ͦͥ̋̿̿ͨ͒̇ͤ̋̚͞Ơ̴̶̜̻̼̲̣̫̽́̊̀ͪͦͧͦ͆ͯ̎͗ͫ̔̽͒‌​ͅOͫ͆̓ͪ͋ͪ̿̍̀̒ͮͮ̊͗̎ͯ̌̈͢͏͇͍͉͈͍̥̣̦̮̞͉͚̼̭̱̮̣̗͓O͋̈́̐̍̈́͂̓ͦͧ́̓̅̊̐͘҉̟̻̟̰̥O̒̒̽̉̿ͦ̇̋̇ͭͮ̄̅͒͂‌​̋̚҉҉̛͈͇̹͍͇͚͇̪̗͇͉̜͉͚̘͚̰͚̀̀O͛̆̓ͥͧͫ͗͐͐̾̀ͥ҉̪̺͎̳͙̖͚̰̖̼̳͈͙͢O̵̖̮͖̮̝͔̘͉̩͇̮͉̹͙͚̳̙̼̟̍̋̐̀̚̕͜‌​O̢ͩ̇̽ͤ͗̉͏̛̣͚͖͕͎͈̼̝͔́̕ͅO̡̥͉͖̘̥͎̥̝̮̺̙͈͚̽̎̄̂̐̈ͥ͒Ö́ͦ̊͐҉̡͉̰̩̗̗͓̯̪͘͟͠Ỏ̸̵̧̟̖̱̇̓͂̃͋͆̇̉O͆̒‌​̇͑҉̵̩̳͖͚̟̺͙̯̣̪̭̘̦̰̭͈͚̦͜͞Ŏ̴̞̰̻̭͕̳̮͒ͤ͂ͬ̓ͨ̕͜͠͝ –  nicael Mar 9 at 10:59
1  
Random comment. –  Homegrown Tomato May 5 at 18:49
1  
Another random comment. –  Homegrown Tomato May 5 at 18:50

337 Answers 337

Trying to have a code block as the first paragraph of a list item:

 1. naive way

 2. using html
 3. as second paragraph works fine

  code test
  
 4. html comment doesn't force it

 5. with a blank line between
  

 1. using explicit html there is still no number
share|improve this answer
2  
The missing numbers (2. and 5. in the first list, and 1. in the second list) do show in my Firefox (though a bit ugly). But not in my Chrome and Safari, on a Mac. –  Arjan Jul 24 '11 at 14:42

Answer for Popular Demand so my tests don't clog up other people's global inboxes.


Looks like this answer is still needed.

Bare: http://en.wikipedia.org/wiki/Dagger_(typography) ← doesn't work
%29: http://en.wikipedia.org/wiki/Dagger_(typography%29 ← link functions but looks ugly/wrong


From Please improve the auto-linking to allow square and round brackets

For example, this won't work with the linking feature:

http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/util/Arrays.html#binarySearch(int[], int)

If I try and [link it][1] this is the result.

[1]: http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/util/Arrays.html#binarySearch(int[], int)

share|improve this answer
1  
Add dummy # after ) : en.wikipedia.org/wiki/Dagger_(typography)# –  Hugo Mar 28 '12 at 20:17

test test test test test test test test

Ha! This is now mine!

Code Intention Test
  Yes, this is intended...
  At least I think so.
Not sure how that works.
  Typoe

This is intended with one tab
  This with two!
    This with three!
  Two again!
one!

Mixed! Spaces
Tab
  Two Tabs...
  Spaces + Tabs
  Tab + Spaces
share|improve this answer

I guess you can't combine them:

[tag:formatting support]

[tag:support OR formatting]

How about:

or:

share|improve this answer

Markdown tables? Who needs 'em?1

╔════════════════════════════════╦═════════════════════╗
║     Major Column 1     ║  Major Column 2  ║
╠══════════╤══════════╤══════════╬══════════╤══════════╣
║ Mn Clm 1 │ Mn Clm 2 │ Mn Clm 3 ║ Mn Clm 4 │ Mn Clm 5 ║
╠══════════╪══════════╪══════════╬══════════╪══════════╣
║     │     │     ║     │     ║
╟──────────┼──────────┼──────────╫──────────┼──────────╢
║     │     │     ║     │     ║
╟──────────┴──────────┼──────────╫──────────┴──────────╢
║           │     ║           ║
╟──────────┬──────────┴──────────╫─────────────────────╢
║     │           ║           ║
╚══════════╧═════════════════════╩═════════════════════╝

Too bad the vertical spacing's a little off though...


1Just kidding. Markdown tables would be great. As would be footnotes, now that I think about it. Or even just small text so I don't have to abuse <sub>

share|improve this answer

HTML Comments

Source: <!-- this is a typical comment -->

Result:

Source: <one odd way to comment>

Result:

Source: < but it doesn't work with a leading space>

Result: < but it doesn't work with a leading space>

Source: <!- this is another odd way to comment -->:

Result:

Source: <!- too lazy for more dashes ->

Result:

Source: <-- but you need the exclamation point -->

Result: <-- but you need the exclamation point -->

Source: <the most lazy comment

Result:

share|improve this answer

Test persian. comment here by Arabic/Farsi language. for example:

الله اكبر

share|improve this answer
1  
يا علي مدد..........1 –  ahoo Jun 7 '13 at 12:15

Bow down before my links!

Each character in the above sentence, including spaces and puntuation, is a valid link. My link density RULES ALL! :D

share|improve this answer

This is a test To see if this works.

This is a test to see if it is possible to hide hyperlinks.

This is a test [to see if nested hyperlinks](http://www.example.com/) are acceptable. This doesn't seem to be the case.

share|improve this answer

Can I get text to properly flow around images? We'll the raw HTML suggested in the editing help doesn't seem to work. And the regular way to embed images doesn't flow correctly, so I'm not sure what to do. Ask a meta-question, I guess. enter image description here

share|improve this answer

Does this still work?

share|improve this answer

This is without a language::

# comment me
echo "sjngm"
var="foo"
num=80
for line in (`cat bar.txt`) do
done

This is with language: lang-sh:

# comment me
echo "sjngm"
var="foo"
num=80
for line in (`cat bar.txt`) do
done

This is with language: lang-c:

# comment me
echo "sjngm"
var="foo"
num=80
for line in (`cat bar.txt`) do
done

This is with language: lang-xml:

# comment me
echo "sjngm"
var="foo"
num=80
for line in (`cat bar.txt`) do
done

This is with language: lang-none:

# comment me
echo "sjngm"
var="foo"
num=80
for line in (`cat bar.txt`) do
done

This is with language: lang-i-am-a-banana...

# comment me
echo "sjngm"
var="foo"
num=80
for line in (`cat bar.txt`) do
done

... which falls back to language: lang-default

# comment me
echo "sjngm"
var="foo"
num=80
for line in (`cat bar.txt`) do
done
share|improve this answer

Wow

share|improve this answer
1  
That's the creepiest pyramid I've ever seen.... –  Richard J. Ross III Sep 21 '13 at 4:51
1  
Thanks for crashing my browser, asshole :) –  Richard J. Ross III Sep 21 '13 at 6:01

Waffles!

Hot off the <kbd>-waffle iron! (Sorry, not that one).

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

share|improve this answer

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

share|improve this answer

This is a Cake. No it isn't.

share|improve this answer
17  
This is a test. –  alexanderpas Jun 24 '10 at 23:42
2  
This is a lie... –  Mehrdad Jul 24 '11 at 17:30

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

this is a link

This is a line with some code
This is another line with some code
This is a link with code in it
This is more code

This CSS overlapping is really starting to piss me off.

This is strike through
This is also strike through
As is this
---How about chat formatting?---

Does it work in a Link?

<link>

<link>

share|improve this answer

code with \embedded`` backticks`

See Can we get rid of the default text "enter image description here"? for details


As an aside: Chrome and Safari would show it too, but only if it can fit the text. Both do actually increase the width of the image to match the length of the text, but still won't show the text unless that width is also explicitly specified... So: that requires one to increase the default dimensions a bit, like <img src="http://not" width="184" height="48" alt="enter image description here"> does show it. Not sure if that's specific to the Stack Exchange CSS? (Like maybe some other dimensions from the SE CSS are used, when image dimensions are missing.)

![alt text](http://not) 
<img src="http://not" height="48" alt="alt text"> 
<img src="http://not" width="44" height="48" alt="alt text">

![enter image description here](http://not)
<img src="http://not" height="48" alt="enter image description here">
<img src="http://not" width="184" height="48" alt="enter image description here">

alt text alt text alt text

enter image description here enter image description here enter image description here

Odd.

In Chrome on my Mac the above looks like:

Missing images in Chrome

In my Safari:

Missing images in Safari

And in my Firefox shows no image placeholders at all.

share|improve this answer

italicboldness!

this is italicb*oldne*ss (I doub*t that *is a word)*

generated by:

gets.chomp.gsub(/./) {|x| '*'*rand(3)+'<!---->'+x+'<!---->'+'*'*rand(3)}

A different test:

I am going to take these backticks ` `` ``` ```` `````` ``````` ```````` and RULE THE WORLD!

source:

I am going to take these backticks ````` ` `` ``` ```` `````` ``````` ```````` ````` and RULE THE WORLD!
share|improve this answer

NUMBERED LIST TESTING

Unexpected

 1. Item1

 1. Item2
 1. Item3
 1. Item4
 1. Item1

 2. Item2

 3. Item3
 4. Item4

Crap

 1. Item1
<!-- -->
 1. Item2
 1. Item3
 1. Item4
 1. Item1
 2. Item2
 3. Item3
 4. Item4

WTF

 1. Item1

<!-- -->
 1. Item2
 1. Item3
 1. Item4
 1. Item1

1. Item2 1. Item3 1. Item4

Useless

 1. Item1
<!-- -->

 1. Item2
 1. Item3
 1. Item4
 1. Item1

 2. Item2

 3. Item3
 4. Item4

Misleading

 1. Item1

<!-- -->

 1. Item2
 1. Item3
 1. Item4
 1. Item1
 1. Item2
 2. Item3
 3. Item4

BEST CHOICE

 1. Item1
<br/><br/>
 1. Item2
 1. Item3
 1. Item4
 1. Item1

 2. Item2
 3. Item3
 4. Item4
share|improve this answer

                                                                                                   

share|improve this answer
3  
‮my name backwards –  Mhmd Apr 11 '14 at 11:30

Testing character limit (I rather like this character): ﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺ

share|improve this answer

Horrendous {mis|ab}use of direction overrides


This is some normal text to lull you into a false sense of security.

This is some normal text to lull you into a false sense of security.


{RTL}This text is standard-grade messed up with a `U+202E RIGHT-TO-LEFT OVERRIDE`.{LTR}

‮This text is standard-grade messed up with a U+202E RIGHT-TO-LEFT OVERRIDE.‭


This text is {RTL}hospital-grade messed up with {LTR}an intervening override.

This text is ‮hospital-grade messed up with ‭an intervening override.


If I {RTL}pu swohs ti ,sdrawkcab etirw {LTR}forwards.

If I ‮pu swohs ti ,sdrawkcab etirw ‭forwards.


This text is industrial-grade messed up - {RTL}it spans paragraphs!

Lorem ipsum dolor sit.

Brain melted {LTR}yet?

This text is industrial-grade messed up - ‮it spans paragraphs!

Lorem ipsum dolor sit.

Brain melted ‭yet?


{RTL}!sliated eht ni si rorroh eht tub ,lamron skooL{LTR}

‮!sliated eht ni si rorroh eht tub ,lamron skooL‭


share|improve this answer

You must log in to answer this question.

protected by Oded Nov 17 '14 at 15:36

Thank you for your interest in this question. Because it has attracted low-quality answers, posting an answer now requires 10 reputation on this site.

Would you like to answer one of these unanswered questions instead?

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged .