Meta Stack Exchange is where users like you discuss bugs, features, and support issues that affect the software powering all 158 Stack Exchange communities.

What is meta?
Here's how it works:
 1. Any Stack Exchange user can ask a question
 2. The community provides support, votes on ideas, and reports bugs
 3. Your voice helps shape the way Stack Exchange operates

As per Jeff's suggestion in this comment:

You can use this question as a formatting sandbox. You can

 • edit this question itself (Community Wiki questions such as this one require 100 reputation to edit)
 • post answers to this question (Since this question is protected, this requires earning 10 reputation on this site)
 • post comments to this question or its answers
 • test suspected bugs with the editor

Beware that since the changes to syntax highlighting in December 2010, and the inline hints added March 2011, no syntax highlighting is applied unless the question's tags or an inline hint enable it. So, to test highlighting here in the sandbox:

 1. On the start of a line, specify a language inline using <!-- language: lang --> hints, and indent the code 4 spaces as usual. There is a full list of hints (scroll down a little).

  <!-- language: lang-html -->
  
    While not hinted otherwise: <html></html> source <b>goes</b> "here".
  
  <!-- language: lang-js -->
  
    var a = 3;
    while (not (a > 0)) {
      alert("JavaScript code <b>goes</b> here.");
    }
  
 2. Or:

  • Save your post.

  • Use something like Firebug (Firefox), Web Inspector (Safari, Chrome) or Developer Tools (Internet Explorer 8) to edit the resulting HTML. To open Chrome Dev Tools, press F12

  • Find the <pre> element and add the attribute class="prettyprint", or change it into something more specific, like class="lang-vb prettyprint".

  • Run the following in the location bar: javascript:prettyPrint();

share|improve this question
3  
Please provide an MCVE. – Kevin Jul 24 '15 at 13:41
1  
Try turning it off and on again. – Kevin Jul 24 '15 at 13:41
2  
What have you tried? – Kevin Jul 24 '15 at 13:44
    
Hello and welcome to StackOverflow. Please take some time to read the help page, especially the sections named "What topics can I ask about here?" and "What types of questions should I avoid asking?". And more importantly, please read the Stack Overflow question checklist. You might also want to learn about Minimal, Complete, and Verifiable Examples. – Kevin Jul 24 '15 at 13:50
    
It looks like you want us to write some code for you. While many users are willing to produce code for a coder in distress, they usually only help when the poster has already tried to solve the problem on their own. A good way to demonstrate this effort is to include the code you've written so far, example input (if there is any), the expected output, and the output you actually get (console output, tracebacks, etc.). The more detail you provide, the more answers you are likely to receive. Check the FAQ and How to Ask. – Kevin Jul 24 '15 at 14:11
5  
Questions about underwater basket weaving are off-topic for this site. – Kevin Jul 24 '15 at 14:42
    
Test: help center Meta Stack Exchange Chat – TIPS Jul 27 '15 at 16:21
    
This is tricky to answer without an [mcve] – Kevin Sep 8 '15 at 16:47
    
Have you seen <example.com>;? – DavidPostill Sep 30 '15 at 12:43
    
Have you seen <example.com>;? – DavidPostill Sep 30 '15 at 12:53
    
foo bar <example.com>;. – DavidPostill Sep 30 '15 at 12:54
2  
Ẅ̷̲̖̲̹̬̫̻̪̝̲͈̮ͭͯͯͩ̌̀̍͌̄̀̕ͅT̴̽͂ͤ̈́̓̆̉ͭ̽ͦͮ̎͝͏̯͓̜͈̮̝͖̙͈̖̳͖̺̻͝͠F̧̧̻̠̜͓̟̥͙̭̱̞̦̖̭̠͔̽ͫ͊‌​̂̒̑̊̄ͧ͊͢Ẅ̵̧͇̖̩̟̯͇̭͈͉͈̹̪͔̖̭̟̫̈ͩ̆̌̄̌ͭ͐̌̄ͧ̀̍̆̈̆́̊̋̀Ţ̮͕̱ͤ͐͛̍͡F́ͬ͗ͪ̀̎͗͐ͧ̈̎̈́̀̐̀ͫ̅҉̵̨̰̣‌​̭̜̺̲̙̠̜̟̖̰͞ͅẄ̸͉̘̘̩͈͙̣͚͈̣ͬ̆́̓̈́́̾ͪͪ̀ͨͬͭͯ̀͠Ţ̵̸̴̨̲̲̟̯͇̹̱̪̪͖̭̲̲̺̝̞̹̠͓͂̈̐̇̓͐̔ͤ̓͋ͩ͒ͭͦͩ̃‌​̽Ḟ̧͚̩̤̩̙̥͍̹̱͚͖̪̠̣̺̪͉̿̆ͧͤ̈́ͬͫͧ̐̒̿̐͊̕͜ͅẄ̢͍̤̞̘̙̗͙̳̬̖͉͍̟͕̞̮ͪ͛̔ͪ̓̀̎ͭͦͦ̎͊̏ͫ͆̉̀̕͜͞Tͯ̃ͫͮ͒‌​ͧ́̈́͐̉̅ͤͤ̈̔҉̢̤͈̥͎͎̣̝͇̪͖̫ͅFͥ͋ͧ̾͐̾͑̅̇͗̐ͣ̅͒̇҉҉͉̪͍̥͉͚͔̩̱̫̙͜Ẅ̷̵̧̜̝̦̣͖̥̹͈̳̜͔͇̼͔͖̰̜̣͆ͯͨ̈‌​́̐̉ͤ͛͌̽ͥ̚̚͡͡T̶̵̡̡̳͍̯̼̤͔͎͕̺̖̠̲̘̠͓̞͇͌̂́ͪ͗ͨ͌ͣ͒̉͒̄F̞̗̦̤̎͛̓̀͊ͣ̈ͩ͊̈̓ͦ̎͛ͭ̊̒ͧ͜Ẅ̵̹̻͙̙͍͛ͨ́ͯ‌​́̆̕͝T̵̩̱̙̼̻͖̳͎̭̣͇̠̫͒͗ͯ͐ͯ̓̓̇ͯ͌͛̍͋ͯͅF͌̍͐̔͋͟҉̱̲͈̬̣͖̹̖̮̯͝͞ͅ – nicael Nov 16 '15 at 23:49
1  
@humn instead of a rollback, you can perform an edit with the exact same contents as before your edit (title, in your case) and assuming you do it within the 5 minutes grace period, it will show only a single revision with "[Edit removed during grace period]" - instead of having two revisions. – Shadow Wizard Apr 10 at 10:12
1  
This is a comment. – DJ McMayhem May 20 at 21:41
1  
bug -status-completed – unarist Jun 19 at 23:05

401 Answers 401

Warning: you must have your cookies allowed; coz the message you enter currently is stored in the cookies. Click "Post message" to send it to the server!1234567890-+del
 QWERTYUIOP[]\
  ASDFGHJKL;:"
    ZXCVBNM,./?!
                                                                     

Post message


(The messages are appended to the end of the chat, the keyboard is at the top just for "typing" convenience)share|improve this answer
    
Cool!......... that must have taken some effort! :P – ᔕᖺᘎᕊ Jun 17 '15 at 20:08
    
@ᔕᖺᘎᕊ Hey, it works, do you see it? :D Stores the text in your cookies and displays as image :) – nicael Jun 17 '15 at 20:10
    
dem edit conflicts! – bjb568 Jun 17 '15 at 20:17
    
@bjb Great, thank you! Maybe store server-side, how do you think? – nicael Jun 17 '15 at 20:31
    
@bjb Are you working? < and > ? Or I shall do it myself? – nicael Jun 17 '15 at 20:33
    
I don't know how shiftkey stuff would work. I'm done for now. Server-side sound good, you could even have it group-editable! – bjb568 Jun 17 '15 at 20:39
    
@bjb Thank you very much :) Going to make a chat of it. As of the shift key, I'll care about it. – nicael Jun 17 '15 at 20:41
    
haha, I used to have this on my profile page for a while - just my own work, not third party tool. Wait, unless this is yours? :-D – Shadow Wizard Jun 17 '15 at 21:25
    
@Sha It's completely mine! :) I've got a free server, written the codes , and you see the result there :) – nicael Jun 17 '15 at 21:26
3  
cool then @nic, well done! Next game: let users change your avatar by voting. (i.e. put three to choose from, clicking enough times by enough users on one of them will cause auto change) – Shadow Wizard Jun 17 '15 at 21:27
    
Anyway, I was hosted on somee which is 10000% crap, gave up on them after a while. What's your host? Does it support ASP.NET as well? (PHP not for me) – Shadow Wizard Jun 17 '15 at 21:29
    
@Sha freewebhostingarea.com, dunno if supports asp.net, because don't use it and don't know :D – nicael Jun 17 '15 at 21:55
    
Only PHP... oh well, thanks! – Shadow Wizard Jun 17 '15 at 21:58
    
@Sha Wait, avatar? And how is it supposed to work, giving that any image I upload would be hosted on imgur? :( Also, I love my current avatar pretty much :D – nicael Jun 18 '15 at 13:08
3  
@bjb Hey, look! A real chat now :) – nicael Jun 20 '15 at 16:32

`          1234567890[]Backspace
Tab        ,.pyfgcrl/=\                  
CapsLockaoeuidhtns-Enter              
Shift           ;qjkxbmwvzShift                  

share|improve this answer

w3c explanation of readystate

[tag:Oops] [tag:Oops]

[tag:Test]

[tag:**] **

[tag:]


share|improve this answer
    
<com.davidstuff.gridthing android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" davidstuff:numsquaresX="8" /> – cafelatte Mar 28 '13 at 16:02
    
@Shoe testinggg – Shoe Sep 27 '13 at 18:39
    
` test ``` yay `test` – Doorknob Jan 5 '14 at 15:18
    
# errors x = Nori.parse(IO.read('filename.txt') #=> NoMethodError: undefined method parse' for Nori:Class` – SoAwesomeMan Apr 4 '14 at 23:21
    
C:\\ does this work – Duncan Apr 7 '14 at 8:10

Hi

Hi

Look! ↗Hi this is tiny text and I don't know if you can see this if you can you must have zoomed in or edited my post and saw the markdown or something like that. Pie is good, by the way.

share|improve this answer
3  
Your text was too large. This has been fixed. – Mechanical snail Feb 7 '13 at 1:21
1  
In fact, still too large - takes 3-4 px on my 96 DPI screen. With subpixel rendering it's quite readable. – Ruslan Sep 26 '13 at 7:36
    
" a b c d" <-a code block with consecutive spaces – Wayne Conrad Jan 19 '14 at 17:12

enter image description here

share|improve this answer
36  
Clearly a narwhal. – intuited Apr 3 '11 at 10:30
    
testing the help center – Lix Aug 22 '13 at 19:15
    
It's a what?... – sammyg Oct 15 '13 at 17:43
    
test comment please ignor – tombull89 Oct 18 '13 at 10:13

share|improve this answer
10  
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ – Lix Apr 11 '12 at 22:48
    
I'm trying to write multiple spaces. As spaces: x y z. As nbsp: x y&nbsp;&nbsp;z. As U+00A0: x y  z. – MvG Sep 13 '12 at 11:09
    
@Lix - How is it possible? I couldn't find it. :( – hims056 Jan 14 '13 at 5:22
3  
@him - search for the zero width unicode space character – Lix Jan 14 '13 at 7:11
1  
@Lix - Thanks. Finally I could write it. Got reference from here. – hims056 Jan 14 '13 at 10:15
    
zero width on a mac - took some time to find, so I'm short-circuiting the hint – brasofilo Sep 10 '13 at 23:32

Testing emoji icons for the new Swift programming language:

http://www.globalnerdy.com/2014/06/03/swift-fun-fact-1-you-can-use-emoji-characters-in-variable-constant-function-and-class-names/

Emoticons ( 1F601 - 1F64F )

   Unicode  Bytes (UTF-8)  Description
😁  U+1F601  \xF0\x9F\x98\x81  grinning face with smiling eyes
😂  U+1F602  \xF0\x9F\x98\x82  face with tears of joy
😃  U+1F603  \xF0\x9F\x98\x83  smiling face with open mouth
😄  U+1F604  \xF0\x9F\x98\x84  smiling face with open mouth and smiling eyes
😅  U+1F605  \xF0\x9F\x98\x85  smiling face with open mouth and cold sweat
😆  U+1F606  \xF0\x9F\x98\x86  smiling face with open mouth and tightly-closed eyes
😉  U+1F609  \xF0\x9F\x98\x89  winking face
😊  U+1F60A  \xF0\x9F\x98\x8A  smiling face with smiling eyes
😋  U+1F60B  \xF0\x9F\x98\x8B  face savouring delicious food
😌  U+1F60C  \xF0\x9F\x98\x8C  relieved face
😍  U+1F60D  \xF0\x9F\x98\x8D  smiling face with heart-shaped eyes
😏  U+1F60F  \xF0\x9F\x98\x8F  smirking face
😒  U+1F612  \xF0\x9F\x98\x92  unamused face
😓  U+1F613  \xF0\x9F\x98\x93  face with cold sweat
😔  U+1F614  \xF0\x9F\x98\x94  pensive face
😖  U+1F616  \xF0\x9F\x98\x96  confounded face
😘  U+1F618  \xF0\x9F\x98\x98  face throwing a kiss
😚  U+1F61A  \xF0\x9F\x98\x9A  kissing face with closed eyes
😜  U+1F61C  \xF0\x9F\x98\x9C  face with stuck-out tongue and winking eye
😝  U+1F61D  \xF0\x9F\x98\x9D  face with stuck-out tongue and tightly-closed eyes
😞  U+1F61E  \xF0\x9F\x98\x9E  disappointed face
😠  U+1F620  \xF0\x9F\x98\xA0  angry face
😡  U+1F621  \xF0\x9F\x98\xA1  pouting face
😢  U+1F622  \xF0\x9F\x98\xA2  crying face
😣  U+1F623  \xF0\x9F\x98\xA3  persevering face
😤  U+1F624  \xF0\x9F\x98\xA4  face with look of triumph
😥  U+1F625  \xF0\x9F\x98\xA5  disappointed but relieved face
😨  U+1F628  \xF0\x9F\x98\xA8  fearful face
😩  U+1F629  \xF0\x9F\x98\xA9  weary face
😪  U+1F62A  \xF0\x9F\x98\xAA  sleepy face
😫  U+1F62B  \xF0\x9F\x98\xAB  tired face
😭  U+1F62D  \xF0\x9F\x98\xAD  loudly crying face
😰  U+1F630  \xF0\x9F\x98\xB0  face with open mouth and cold sweat
😱  U+1F631  \xF0\x9F\x98\xB1  face screaming in fear
😲  U+1F632  \xF0\x9F\x98\xB2  astonished face
😳  U+1F633  \xF0\x9F\x98\xB3  flushed face
😵  U+1F635  \xF0\x9F\x98\xB5  dizzy face
😷  U+1F637  \xF0\x9F\x98\xB7  face with medical mask
😸  U+1F638  \xF0\x9F\x98\xB8  grinning cat face with smiling eyes
😹  U+1F639  \xF0\x9F\x98\xB9  cat face with tears of joy
😺  U+1F63A  \xF0\x9F\x98\xBA  smiling cat face with open mouth
😻  U+1F63B  \xF0\x9F\x98\xBB  smiling cat face with heart-shaped eyes
😼  U+1F63C  \xF0\x9F\x98\xBC  cat face with wry smile
😽  U+1F63D  \xF0\x9F\x98\xBD  kissing cat face with closed eyes
😾  U+1F63E  \xF0\x9F\x98\xBE  pouting cat face
😿  U+1F63F  \xF0\x9F\x98\xBF  crying cat face
🙀  U+1F640  \xF0\x9F\x99\x80  weary cat face
🙅  U+1F645  \xF0\x9F\x99\x85  face with no good gesture
🙆  U+1F646  \xF0\x9F\x99\x86  face with ok gesture
🙇  U+1F647  \xF0\x9F\x99\x87  person bowing deeply
🙈  U+1F648  \xF0\x9F\x99\x88  see-no-evil monkey
🙉  U+1F649  \xF0\x9F\x99\x89  hear-no-evil monkey
🙊  U+1F64A  \xF0\x9F\x99\x8A  speak-no-evil monkey
🙋  U+1F64B  \xF0\x9F\x99\x8B  happy person raising one hand
🙌  U+1F64C  \xF0\x9F\x99\x8C  person raising both hands in celebration
🙍  U+1F64D  \xF0\x9F\x99\x8D  person frowning
🙎  U+1F64E  \xF0\x9F\x99\x8E  person with pouting face
🙏  U+1F64F  \xF0\x9F\x99\x8F  person with folded hands

Dingbats ( 2702 - 27B0 )

   Unicode  Bytes (UTF-8)  Description
✂  U+2702  \xE2\x9C\x82  black scissors
✅  U+2705  \xE2\x9C\x85  white heavy check mark
✈  U+2708  \xE2\x9C\x88  airplane
✉  U+2709  \xE2\x9C\x89  envelope
✊  U+270A  \xE2\x9C\x8A  raised fist
✋  U+270B  \xE2\x9C\x8B  raised hand
✌  U+270C  \xE2\x9C\x8C  victory hand
✏  U+270F  \xE2\x9C\x8F  pencil
✒  U+2712  \xE2\x9C\x92  black nib
✔  U+2714  \xE2\x9C\x94  heavy check mark
✖  U+2716  \xE2\x9C\x96  heavy multiplication x
✨  U+2728  \xE2\x9C\xA8  sparkles
✳  U+2733  \xE2\x9C\xB3  eight spoked asterisk
✴  U+2734  \xE2\x9C\xB4  eight pointed black star
❄  U+2744  \xE2\x9D\x84  snowflake
❇  U+2747  \xE2\x9D\x87  sparkle
❌  U+274C  \xE2\x9D\x8C  cross mark
❎  U+274E  \xE2\x9D\x8E  negative squared cross mark
❓  U+2753  \xE2\x9D\x93  black question mark ornament
❔  U+2754  \xE2\x9D\x94  white question mark ornament
❕  U+2755  \xE2\x9D\x95  white exclamation mark ornament
❗  U+2757  \xE2\x9D\x97  heavy exclamation mark symbol
❤  U+2764  \xE2\x9D\xA4  heavy black heart
➕  U+2795  \xE2\x9E\x95  heavy plus sign
➖  U+2796  \xE2\x9E\x96  heavy minus sign
➗  U+2797  \xE2\x9E\x97  heavy division sign
➡  U+27A1  \xE2\x9E\xA1  black rightwards arrow
➰  U+27B0  \xE2\x9E\xB0  curly loop

Transport and map symbols ( 1F680 - 1F6C0 )

   Unicode  Bytes (UTF-8)  Description
🚀  U+1F680  \xF0\x9F\x9A\x80  rocket
🚃  U+1F683  \xF0\x9F\x9A\x83  railway car
🚄  U+1F684  \xF0\x9F\x9A\x84  high-speed train
🚅  U+1F685  \xF0\x9F\x9A\x85  high-speed train with bullet nose
🚇  U+1F687  \xF0\x9F\x9A\x87  metro
🚉  U+1F689  \xF0\x9F\x9A\x89  station
🚌  U+1F68C  \xF0\x9F\x9A\x8C  bus
🚏  U+1F68F  \xF0\x9F\x9A\x8F  bus stop
🚑  U+1F691  \xF0\x9F\x9A\x91  ambulance
🚒  U+1F692  \xF0\x9F\x9A\x92  fire engine
🚓  U+1F693  \xF0\x9F\x9A\x93  police car
🚕  U+1F695  \xF0\x9F\x9A\x95  taxi
🚗  U+1F697  \xF0\x9F\x9A\x97  automobile
🚙  U+1F699  \xF0\x9F\x9A\x99  recreational vehicle
🚚  U+1F69A  \xF0\x9F\x9A\x9A  delivery truck
🚢  U+1F6A2  \xF0\x9F\x9A\xA2  ship
🚤  U+1F6A4  \xF0\x9F\x9A\xA4  speedboat
🚥  U+1F6A5  \xF0\x9F\x9A\xA5  horizontal traffic light
🚧  U+1F6A7  \xF0\x9F\x9A\xA7  construction sign
🚨  U+1F6A8  \xF0\x9F\x9A\xA8  police cars revolving light
🚩  U+1F6A9  \xF0\x9F\x9A\xA9  triangular flag on post
🚪  U+1F6AA  \xF0\x9F\x9A\xAA  door
🚫  U+1F6AB  \xF0\x9F\x9A\xAB  no entry sign
🚬  U+1F6AC  \xF0\x9F\x9A\xAC  smoking symbol
🚭  U+1F6AD  \xF0\x9F\x9A\xAD  no smoking symbol
🚲  U+1F6B2  \xF0\x9F\x9A\xB2  bicycle
🚶  U+1F6B6  \xF0\x9F\x9A\xB6  pedestrian
🚹  U+1F6B9  \xF0\x9F\x9A\xB9  mens symbol
🚺  U+1F6BA  \xF0\x9F\x9A\xBA  womens symbol
🚻  U+1F6BB  \xF0\x9F\x9A\xBB  restroom
🚼  U+1F6BC  \xF0\x9F\x9A\xBC  baby symbol
🚽  U+1F6BD  \xF0\x9F\x9A\xBD  toilet
🚾  U+1F6BE  \xF0\x9F\x9A\xBE  water closet
🛀  U+1F6C0  \xF0\x9F\x9B\x80  bath

Enclosed characters ( 24C2 - 1F251 )

   Unicode  Bytes (UTF-8)  Description
Ⓜ  U+24C2  \xE2\x93\x82  circled latin capital letter m
🅰  U+1F170  \xF0\x9F\x85\xB0  negative squared latin capital letter a
🅱  U+1F171  \xF0\x9F\x85\xB1  negative squared latin capital letter b
🅾  U+1F17E  \xF0\x9F\x85\xBE  negative squared latin capital letter o
🅿  U+1F17F  \xF0\x9F\x85\xBF  negative squared latin capital letter p
🆎  U+1F18E  \xF0\x9F\x86\x8E  negative squared ab
🆑  U+1F191  \xF0\x9F\x86\x91  squared cl
🆒  U+1F192  \xF0\x9F\x86\x92  squared cool
🆓  U+1F193  \xF0\x9F\x86\x93  squared free
🆔  U+1F194  \xF0\x9F\x86\x94  squared id
🆕  U+1F195  \xF0\x9F\x86\x95  squared new
🆖  U+1F196  \xF0\x9F\x86\x96  squared ng
🆗  U+1F197  \xF0\x9F\x86\x97  squared ok
🆘  U+1F198  \xF0\x9F\x86\x98  squared sos
🆙  U+1F199  \xF0\x9F\x86\x99  squared up with exclamation mark
🆚  U+1F19A  \xF0\x9F\x86\x9A  squared vs
🇩🇪  U+1F1E9 U+1F1EA  \xF0\x9F\x87\xA9\xF0\x9F\x87\xAA  regional indicator symbol letter d + regional indicator symbol letter e
🇬🇧  U+1F1EC U+1F1E7  \xF0\x9F\x87\xAC\xF0\x9F\x87\xA7  regional indicator symbol letter g + regional indicator symbol letter b
🇨🇳  U+1F1E8 U+1F1F3  \xF0\x9F\x87\xA8\xF0\x9F\x87\xB3  regional indicator symbol letter c + regional indicator symbol letter n
🇯🇵  U+1F1EF U+1F1F5  \xF0\x9F\x87\xAF\xF0\x9F\x87\xB5  regional indicator symbol letter j + regional indicator symbol letter p
🇰🇷  U+1F1F0 U+1F1F7  \xF0\x9F\x87\xB0\xF0\x9F\x87\xB7  regional indicator symbol letter k + regional indicator symbol letter r
🇫🇷  U+1F1EB U+1F1F7  \xF0\x9F\x87\xAB\xF0\x9F\x87\xB7  regional indicator symbol letter f + regional indicator symbol letter r
🇪🇸  U+1F1EA U+1F1F8  \xF0\x9F\x87\xAA\xF0\x9F\x87\xB8  regional indicator symbol letter e + regional indicator symbol letter s
🇮🇹  U+1F1EE U+1F1F9  \xF0\x9F\x87\xAE\xF0\x9F\x87\xB9  regional indicator symbol letter i + regional indicator symbol letter t
🇺🇸  U+1F1FA U+1F1F8  \xF0\x9F\x87\xBA\xF0\x9F\x87\xB8  regional indicator symbol letter u + regional indicator symbol letter s
🇷🇺  U+1F1F7 U+1F1FA  \xF0\x9F\x87\xB7\xF0\x9F\x87\xBA  regional indicator symbol letter r + regional indicator symbol letter u
🈁  U+1F201  \xF0\x9F\x88\x81  squared katakana koko
🈂  U+1F202  \xF0\x9F\x88\x82  squared katakana sa
🈚  U+1F21A  \xF0\x9F\x88\x9A  squared cjk unified ideograph-7121
🈯  U+1F22F  \xF0\x9F\x88\xAF  squared cjk unified ideograph-6307
🈲  U+1F232  \xF0\x9F\x88\xB2  squared cjk unified ideograph-7981
🈳  U+1F233  \xF0\x9F\x88\xB3  squared cjk unified ideograph-7a7a
🈴  U+1F234  \xF0\x9F\x88\xB4  squared cjk unified ideograph-5408
🈵  U+1F235  \xF0\x9F\x88\xB5  squared cjk unified ideograph-6e80
🈶  U+1F236  \xF0\x9F\x88\xB6  squared cjk unified ideograph-6709
🈷  U+1F237  \xF0\x9F\x88\xB7  squared cjk unified ideograph-6708
🈸  U+1F238  \xF0\x9F\x88\xB8  squared cjk unified ideograph-7533
🈹  U+1F239  \xF0\x9F\x88\xB9  squared cjk unified ideograph-5272
🈺  U+1F23A  \xF0\x9F\x88\xBA  squared cjk unified ideograph-55b6
🉐  U+1F250  \xF0\x9F\x89\x90  circled ideograph advantage
🉑  U+1F251  \xF0\x9F\x89\x91  circled ideograph accept
share|improve this answer

I am probably invading someones else answer lalala

Not anymore, was funny while it lasted but I want to comment on my post.

Does normal math work here on meta? $z=\sqrt{x^2+y^2}$. No, pittyingly not.

Hi
>! Hello
>! World
Peeps


I'm walking in a hallway...


share|improve this answer
    
You can use this method to add a tag to an answer. See meta.stackexchange.com/questions/199258/… – tbodt Oct 25 '13 at 23:56
2  
Lol now it's messing up the revisions page!! – Shadow Wizard Nov 19 '13 at 8:47
    
\\ <-- attempting to get backticked (<code>) double-backslash. That did it, albeit with an annoying trailing space: backtick, backslash, backslash, space, backtick. – Mark Reed Dec 11 '13 at 5:00
    
Just testing simple code – Mark Hurd Jan 24 '15 at 12:56
    
Testing multi-line code – Mark Hurd Jan 24 '15 at 12:58
    
Testing ` multi-line code ` with more text after. – Mark Hurd Jan 24 '15 at 12:58
    
I haven't played with anyone's code, but AFAICT noone mentioned the possibility of the equivalent of for(x = 0; x < IMAGESIZE; x++) { dest[x].Red = orig[x].Red; } for(x = 0; x < IMAGESIZE; x++) { dest[x].Green = orig[x].Green; } for(x = 0; x < IMAGESIZE; x++) { dest[x].Blue = orig[x].Blue; }. In this case, do the simpler loops overtake the bit twiddling? – Mark Hurd Jan 24 '15 at 12:59

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

share|improve this answer
    
Hahaha... IE8 quakes at the sight of this... any other browsers have trouble with the helix of doom? – JDB Dec 16 '13 at 19:58

(Draft of a potential template for election THC digests. I tried different ways of saying who posted the answer: A bare name, a name linked to the nomination page, a name linked to their profile, a flair image, and a link to the transcript entry of that person's answer to the question. I think a name linked to that user's individual nomination would be best, but there's no anchor for it on the nomination page. There would be one meta post for the THC, with one answer for each question from chat. The names should probably be sorted consistently from answer to answer (alphabetically, or some other way that hopefully minimizes favoritism), so it's easy to read all the answers from a given user. I made a little ∎ at the end of each post that links to the chat transcript (except for the one where the display name itself links there); not sure if that's the best way or not, but some sort of link back is probably a good idea)


How much time will you be able to spend moderating?

Josh K

I have 137 consecutive days on P.SE. So I have enough time.

Mark Trapp

I currently spend about an hour or so a day checking and following up on flags, or answering on meta. I don't see that changing.

ChrisF

Too much ;) Seriously - I spend most lunch times on the network and a varying amount in the evenings and weekends so I get to see most of what goes on.

Anna Lear

I'm here every day, multiple times a day. I'm also generally pretty responsible with my commitments, so I'll be visiting the site more consciously, since with mod powers it becomes a responsibility instead of just this thing I check sometimes.

Renesis

I check the site often throughout waking hours in the US, and that will continue to be the case. I'm not sure how "much" time that will total, but during those hours I should be able to keep on top of most the activity coming in.

share|improve this answer
    
-1, not enough ð – badp Feb 3 '11 at 7:56
    
faq faq – Doorknob Jun 6 '13 at 22:35

30,000 characters exactly............... adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, tempus non, auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non, euismod vitae, posuere imperdiet, leo. Maecenas malesuada. Praesent congue erat at massa. Sed cursus turpis vitae tortor. Donec posuere vulputate arcu. Phasellus accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Phasellus consectetuer vestibulum elit. Aenean tellus metus, bibendum sed, posuere ac, mattis non, nunc. Vestibulum fringilla pede sit amet augue. In turpis. Pellentesque posuere. Praesent turpis. Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin urna dolor sagittis lacus. Donec elit libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac venenatis condimentum, sem libero volutpat nibh, nec pellentesque velit pede quis nunc. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut varius tincidunt libero. Phasellus dolor. Maecenas vestibulum mollis diam. Pellentesque ut neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In dui magna, posuere eget, vestibulum et, tempor auctor, justo. In ac felis quis tortor malesuada pretium. Pellentesque auctor neque nec urna. Proin sapien ipsum, porta a, auctor quis, euismod ut, mi. Aenean viverra rhoncus pede. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Ut non enim eleifend felis pretium feugiat. Vivamus quis mi. Phasellus a est. Phasellus magna. In hac habitasse platea dictumst. Curabitur at lacus ac velit ornare lobortis. Curabitur a felis in nunc fringilla tristique. Morbi mattis ullamcorper velit. Phasellus gravida semper nisi. Nullam vel sem. Pellentesque libero tortor, tincidunt et, tincidunt eget, semper nec, quam. Sed hendrerit. Morbi ac felis. Nunc egestas, augue at pellentesque laoreet, felis eros vehicula leo, at malesuada velit leo quis pede. Donec interdum, metus et hendrerit aliquet, dolor diam sagittis ligula, eget egestas libero turpis vel mi. Nunc nulla. Fusce risus nisl, viverra et, tempor et, pretium in, sapien. Donec venenatis vulputate lorem. Morbi nec metus. Phasellus blandit leo ut odio. Maecenas ullamcorper, dui et placerat feugiat, eros pede varius nisi, condimentum viverra felis nunc et lorem. Sed magna purus, fermentum eu, tincidunt eu, varius ut, felis. In auctor lobortis lacus. Quisque libero metus, condimentum nec, tempor a, commodo mollis, magna. Vestibulum ullamcorper mauris at ligula. Fusce fermentum. Nullam cursus lacinia erat. Praesent blandit laoreet nibh. Fusce convallis metus id felis luctus adipiscing. Pellentesque egestas, neque sit amet convallis pulvinar, justo nulla eleifend augue, ac auctor orci leo non est. Quisque id mi. Ut tincidunt tincidunt erat. Etiam feugiat lorem non metus. Vestibulum dapibus nunc ac augue. Curabitur vestibulum aliquam leo. Praesent egestas neque eu enim. In hac habitasse platea dictumst. Fusce a quam. Etiam ut purus mattis mauris sodales aliquam. Curabitur nisi. Quisque malesuada placerat nisl. Nam ipsum risus, rutrum vitae, vestibulum eu, molestie vel, lacus. Sed augue ipsum, egestas nec, vestibulum et, malesuada adipiscing, dui. Vestibulum facilisis, purus nec pulvinar iaculis, ligula mi congue nunc, vitae euismod ligula urna in dolor. Mauris sollicitudin fermentum libero. Praesent nonummy mi in odio. Nunc interdum lacus sit amet orci. Vestibulum rutrum, mi nec elementum vehicula, eros quam gravida nisl, id fringilla neque ante vel mi. Morbi mollis tellus ac sapien. Phasellus volutpat, metus eget egestas mollis, lacus lacus blandit dui, id egestas quam mauris ut lacus. Fusce vel dui. Sed in libero ut nibh placerat accumsan. Proin faucibus arcu quis ante. In consectetuer turpis ut velit. Nulla sit amet est. Praesent metus tellus, elementum eu, semper a, adipiscing nec, purus. Cras risus ipsum, faucibus ut, ullamcorper id, varius ac, leo. Suspendisse feugiat. Suspendisse enim turpis, dictum sed, iaculis a, condimentum nec, nisi. Praesent nec nisl a purus blandit viverra. Praesent ac massa at ligula laoreet iaculis. Nulla neque dolor, sagittis eget, iaculis quis, molestie non, velit. Mauris turpis nunc, blandit et, volutpat molestie, porta ut, ligula. Fusce pharetra convallis urna. Quisque ut nisi. Donec mi odio, faucibus at, scelerisque quis, convallis in, nisi. Suspendisse non nisl sit amet velit hendrerit rutrum. Ut leo. Ut a nisl id ante tempus hendrerit. Proin pretium, leo ac pellentesque mollis, felis nunc ultrices eros, sed gravida augue augue mollis justo. Suspendisse eu ligula. Nulla facilisi. Donec id justo. Praesent porttitor, nulla vitae posuere iaculis, arcu nisl dignissim dolor, a pretium mi sem ut ipsum. Curabitur suscipit suscipit tellus. Praesent vestibulum dapibus nibh. Etiam iaculis nunc ac metus. Ut id nisl quis enim dignissim sagittis. Etiam sollicitudin, ipsum eu pulvinar rutrum, tellus ipsum laoreet sapien, quis venenatis ante odio sit amet eros. Proin magna. Duis vel nibh at velit scelerisque suscipit. Curabitur turpis. Vestibulum suscipit nulla quis orci. Fusce ac felis sit amet ligula pharetra condimentum. Maecenas egestas arcu quis ligula mattis placerat. Duis lobortis massa imperdiet quam. Suspendisse potenti. Pellentesque commodo eros a enim. Vestibulum turpis sem, aliquet eget, lobortis pellentesque, rutrum eu, nisl. Sed libero. Aliquam erat volutpat. Etiam vitae tortor. Morbi vestibulum volutpat enim. Aliquam eu nunc. Nunc sed turpis. Sed mollis, eros et ultrices tempus, mauris ipsum aliquam libero, non adipiscing dolor urna a orci. Nulla porta dolor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit, rhoncus eget, elementum ac, condimentum eget, diam. Nam at tortor in tellus interdum sagittis. Aliquam lobortis. Donec orci lectus, aliquam ut, faucibus non, euismod id, nulla. Curabitur blandit mollis lacus. Nam adipiscing. Vestibulum eu odio. Vivamus laoreet. Nullam tincidunt adipiscing enim. Phasellus tempus. Proin viverra, ligula sit amet ultrices semper, ligula arcu tristique sapien, a accumsan nisi mauris ac eros. Fusce neque. Suspendisse faucibus, nunc et pellentesque egestas, lacus ante convallis tellus, vitae iaculis lacus elit id tortor. Vivamus aliquet elit ac nisl. Fusce fermentum odio nec arcu. Vivamus euismod mauris. In ut quam vitae odio lacinia tincidunt. Praesent ut ligula non mi varius sagittis. Cras sagittis. Praesent ac sem eget est egestas volutpat. Vivamus consectetuer hendrerit lacus. Cras non dolor. Vivamus in erat ut urna cursus vestibulum. Fusce commodo aliquam arcu. Nam commodo suscipit quam. Quisque id odio. Praesent venenatis metus at tortor pulvinar varius. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, tempus non, auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non, euismod vitae, posuere imperdiet, leo. Maecenas malesuada. Praesent congue erat at massa. Sed cursus turpis vitae tortor. Donec posuere vulputate arcu. Phasellus accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Phasellus consectetuer vestibulum elit. Aenean tellus metus, bibendum sed, posuere ac, mattis non, nunc. Vestibulum fringilla pede sit amet augue. In turpis. Pellentesque posuere. Praesent turpis. Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin urna dolor sagittis lacus. Donec elit libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac venenatis condimentum, sem libero volutpat nibh, nec pellentesque velit pede quis nunc. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut varius tincidunt libero. Phasellus dolor. Maecenas vestibulum mollis diam. Pellentesque ut neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In dui magna, posuere eget, vestibulum et, tempor auctor, justo. In ac felis quis tortor malesuada pretium. Pellentesque auctor neque nec urna. Proin sapien ipsum, porta a, auctor quis, euismod ut, mi. Aenean viverra rhoncus pede. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Ut non enim eleifend felis pretium feugiat. Vivamus quis mi. Phasellus a est. Phasellus magna. In hac habitasse platea dictumst. Curabitur at lacus ac velit ornare lobortis. Curabitur a felis in nunc fringilla tristique. Morbi mattis ullamcorper velit. Phasellus gravida semper nisi. Nullam vel sem. Pellentesque libero tortor, tincidunt et, tincidunt eget, semper nec, quam. Sed hendrerit. Morbi ac felis. Nunc egestas, augue at pellentesque laoreet, felis eros vehicula leo, at malesuada velit leo quis pede. Donec interdum, metus et hendrerit aliquet, dolor diam sagittis ligula, eget egestas libero turpis vel mi. Nunc nulla. Fusce risus nisl, viverra et, tempor et, pretium in, sapien. Donec venenatis vulputate lorem. Morbi nec metus. Phasellus blandit leo ut odio. Maecenas ullamcorper, dui et placerat feugiat, eros pede varius nisi, condimentum viverra felis nunc et lorem. Sed magna purus, fermentum eu, tincidunt eu, varius ut, felis. In auctor lobortis lacus. Quisque libero metus, condimentum nec, tempor a, commodo mollis, magna. Vestibulum ullamcorper mauris at ligula. Fusce fermentum. Nullam cursus lacinia erat. Praesent blandit laoreet nibh. Fusce convallis metus id felis luctus adipiscing. Pellentesque egestas, neque sit amet convallis pulvinar, justo nulla eleifend augue, ac auctor orci leo non est. Quisque id mi. Ut tincidunt tincidunt erat. Etiam feugiat lorem non metus. Vestibulum dapibus nunc ac augue. Curabitur vestibulum aliquam leo. Praesent egestas neque eu enim. In hac habitasse platea dictumst. Fusce a quam. Etiam ut purus mattis mauris sodales aliquam. Curabitur nisi. Quisque malesuada placerat nisl. Nam ipsum risus, rutrum vitae, vestibulum eu, molestie vel, lacus. Sed augue ipsum, egestas nec, vestibulum et, malesuada adipiscing, dui. Vestibulum facilisis, purus nec pulvinar iaculis, ligula mi congue nunc, vitae euismod ligula urna in dolor. Mauris sollicitudin fermentum libero. Praesent nonummy mi in odio. Nunc interdum lacus sit amet orci. Vestibulum rutrum, mi nec elementum vehicula, eros quam gravida nisl, id fringilla neque ante vel mi. Morbi mollis tellus ac sapien. Phasellus volutpat, metus eget egestas mollis, lacus lacus blandit dui, id egestas quam mauris ut lacus. Fusce vel dui. Sed in libero ut nibh placerat accumsan. Proin faucibus arcu quis ante. In consectetuer turpis ut velit. Nulla sit amet est. Praesent metus tellus, elementum eu, semper a, adipiscing nec, purus. Cras risus ipsum, faucibus ut, ullamcorper id, varius ac, leo. Suspendisse feugiat. Suspendisse enim turpis, dictum sed, iaculis a, condimentum nec, nisi. Praesent nec nisl a purus blandit viverra. Praesent ac massa at ligula laoreet iaculis. Nulla neque dolor, sagittis eget, iaculis quis, molestie non, velit. Mauris turpis nunc, blandit et, volutpat molestie, porta ut, ligula. Fusce pharetra convallis urna. Quisque ut nisi. Donec mi odio, faucibus at, scelerisque quis, convallis in, nisi. Suspendisse non nisl sit amet velit hendrerit rutrum. Ut leo. Ut a nisl id ante tempus hendrerit. Proin pretium, leo ac pellentesque mollis, felis nunc ultrices eros, sed gravida augue augue mollis justo. Suspendisse eu ligula. Nulla facilisi. Donec id justo. Praesent porttitor, nulla vitae posuere iaculis, arcu nisl dignissim dolor, a pretium mi sem ut ipsum. Curabitur suscipit suscipit tellus. Praesent vestibulum dapibus nibh. Etiam iaculis nunc ac metus. Ut id nisl quis enim dignissim sagittis. Etiam sollicitudin, ipsum eu pulvinar rutrum, tellus ipsum laoreet sapien, quis venenatis ante odio sit amet eros. Proin magna. Duis vel nibh at velit scelerisque suscipit. Curabitur turpis. Vestibulum suscipit nulla quis orci. Fusce ac felis sit amet ligula pharetra condimentum. Maecenas egestas arcu quis ligula mattis placerat. Duis lobortis massa imperdiet quam. Suspendisse potenti. Pellentesque commodo eros a enim. Vestibulum turpis sem, aliquet eget, lobortis pellentesque, rutrum eu, nisl. Sed libero. Aliquam erat volutpat. Etiam vitae tortor. Morbi vestibulum volutpat enim. Aliquam eu nunc. Nunc sed turpis. Sed mollis, eros et ultrices tempus, mauris ipsum aliquam libero, non adipiscing dolor urna a orci. Nulla porta dolor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit, rhoncus eget, elementum ac, condimentum eget, diam. Nam at tortor in tellus interdum sagittis. Aliquam lobortis. Donec orci lectus, aliquam ut, faucibus non, euismod id, nulla. Curabitur blandit mollis lacus. Nam adipiscing. Vestibulum eu odio. Vivamus laoreet. Nullam tincidunt adipiscing enim. Phasellus tempus. Proin viverra, ligula sit amet ultrices semper, ligula arcu tristique sapien, a accumsan nisi mauris ac eros. Fusce neque. Suspendisse faucibus, nunc et pellentesque egestas, lacus ante convallis tellus, vitae iaculis lacus elit id tortor. Vivamus aliquet elit ac nisl. Fusce fermentum odio nec arcu. Vivamus euismod mauris. In ut quam vitae odio lacinia tincidunt. Praesent ut ligula non mi varius sagittis. Cras sagittis. Praesent ac sem eget est egestas volutpat. Vivamus consectetuer hendrerit lacus. Cras non dolor. Vivamus in erat ut urna cursus vestibulum. Fusce commodo aliquam arcu. Nam commodo suscipit quam. Quisque id odio. Praesent venenatis metus at tortor pulvinar varius. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, tempus non, auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non, euismod vitae, posuere imperdiet, leo. Maecenas malesuada. Praesent congue erat at massa. Sed cursus turpis vitae tortor. Donec posuere vulputate arcu. Phasellus accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Phasellus consectetuer vestibulum elit. Aenean tellus metus, bibendum sed, posuere ac, mattis non, nunc. Vestibulum fringilla pede sit amet augue. In turpis. Pellentesque posuere. Praesent turpis. Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin urna dolor sagittis lacus. Donec elit libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac venenatis condimentum, sem libero volutpat nibh, nec pellentesque velit pede quis nunc. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut varius tincidunt libero. Phasellus dolor. Maecenas vestibulum mollis diam. Pellentesque ut neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In dui magna, posuere eget, vestibulum et, tempor auctor, justo. In ac felis quis tortor malesuada pretium. Pellentesque auctor neque nec urna. Proin sapien ipsum, porta a, auctor quis, euismod ut, mi. Aenean viverra rhoncus pede. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Ut non enim eleifend felis pretium feugiat. Vivamus quis mi. Phasellus a est. Phasellus magna. In hac habitasse platea dictumst. Curabitur at lacus ac velit ornare lobortis. Curabitur a felis in nunc fringilla tristique. Morbi mattis ullamcorper velit. Phasellus gravida semper nisi. Nullam vel sem. Pellentesque libero tortor, tincidunt et, tincidunt eget, semper nec, quam. Sed hendrerit. Morbi ac felis. Nunc egestas, augue at pellentesque laoreet, felis eros vehicula leo, at malesuada velit leo quis pede. Donec interdum, metus et hendrerit aliquet, dolor diam sagittis ligula, eget egestas libero turpis vel mi. Nunc nulla. Fusce risus nisl, viverra et, tempor et, pretium in, sapien. Donec venenatis vulputate lorem. Morbi nec metus. Phasellus blandit leo ut odio. Maecenas ullamcorper, dui et placerat feugiat, eros pede varius nisi, condimentum viverra felis nunc et lorem. Sed magna purus, fermentum eu, tincidunt eu, varius ut, felis. In auctor lobortis lacus. Quisque libero metus, condimentum nec, tempor a, commodo mollis, magna. Vestibulum ullamcorper mauris at ligula. Fusce fermentum. Nullam cursus lacinia erat. Praesent blandit laoreet nibh. Fusce convallis metus id felis luctus adipiscing. Pellentesque egestas, neque sit amet convallis pulvinar, justo nulla eleifend augue, ac auctor orci leo non est. Quisque id mi. Ut tincidunt tincidunt erat. Etiam feugiat lorem non metus. Vestibulum dapibus nunc ac augue. Curabitur vestibulum aliquam leo. Praesent egestas neque eu enim. In hac habitasse platea dictumst. Fusce a quam. Etiam ut purus mattis mauris sodales aliquam. Curabitur nisi. Quisque malesuada placerat nisl. Nam ipsum risus, rutrum vitae, vestibulum eu, molestie vel, lacus. Sed augue ipsum, egestas nec, vestibulum et, malesuada adipiscing, dui. Vestibulum facilisis, purus nec pulvinar iaculis, ligula mi congue nunc, vitae euismod ligula urna in dolor. Mauris sollicitudin fermentum libero. Praesent nonummy mi in odio. Nunc interdum lacus sit amet orci. Vestibulum rutrum, mi nec elementum vehicula, eros quam gravida nisl, id fringilla neque ante vel mi. Morbi mollis tellus ac sapien. Phasellus volutpat, metus eget egestas mollis, lacus lacus blandit dui, id egestas quam mauris ut lacus. Fusce vel dui. Sed in libero ut nibh placerat accumsan. Proin faucibus arcu quis ante. In consectetuer turpis ut velit. Nulla sit amet est. Praesent metus tellus, elementum eu, semper a, adipiscing nec, purus. Cras risus ipsum, faucibus ut, ullamcorper id, varius ac, leo. Suspendisse feugiat. Suspendisse enim turpis, dictum sed, iaculis a, condimentum nec, nisi. Praesent nec nisl a purus blandit viverra. Praesent ac massa at ligula laoreet iaculis. Nulla neque dolor, sagittis eget, iaculis quis, molestie non, velit. Mauris turpis nunc, blandit et, volutpat molestie, porta ut, ligula. Fusce pharetra convallis urna. Quisque ut nisi. Donec mi odio, faucibus at, scelerisque quis, convallis in, nisi. Suspendisse non nisl sit amet velit hendrerit rutrum. Ut leo. Ut a nisl id ante tempus hendrerit. Proin pretium, leo ac pellentesque mollis, felis nunc ultrices eros, sed gravida augue augue mollis justo. Suspendisse eu ligula. Nulla facilisi. Donec id justo. Praesent porttitor, nulla vitae posuere iaculis, arcu nisl dignissim dolor, a pretium mi sem ut ipsum. Curabitur suscipit suscipit tellus. Praesent vestibulum dapibus nibh. Etiam iaculis nunc ac metus. Ut id nisl quis enim dignissim sagittis. Etiam sollicitudin, ipsum eu pulvinar rutrum, tellus ipsum laoreet sapien, quis venenatis ante odio sit amet eros. Proin magna. Duis vel nibh at velit scelerisque suscipit. Curabitur turpis. Vestibulum suscipit nulla quis orci. Fusce ac felis sit amet ligula pharetra condimentum. Maecenas egestas arcu quis ligula mattis placerat. Duis lobortis massa imperdiet quam. Suspendisse potenti. Pellentesque commodo eros a enim. Vestibulum turpis sem, aliquet eget, lobortis pellentesque, rutrum eu, nisl. Sed libero. Aliquam erat volutpat. Etiam vitae tortor. Morbi vestibulum volutpat enim. Aliquam eu nunc. Nunc sed turpis. Sed mollis, eros et ultrices tempus, mauris ipsum aliquam libero, non adipiscing dolor urna a orci. Nulla porta dolor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit, rhoncus eget, elementum ac, condimentum eget, diam. Nam at tortor in tellus interdum sagittis. Aliquam lobortis. Donec orci lectus, aliquam ut, faucibus non, euismod id, nulla. Curabitur blandit mollis lacus. Nam adipiscing. Vestibulum eu odio. Vivamus laoreet. Nullam tincidunt adipiscing enim. Phasellus tempus. Proin viverra, ligula sit amet ultrices semper, ligula arcu tristique sapien, a accumsan nisi mauris ac eros. Fusce neque. Suspendisse faucibus, nunc et pellentesque egestas, lacus ante convallis tellus, vitae iaculis lacus elit id tortor. Vivamus aliquet elit ac nisl. Fusce fermentum odio nec arcu. Vivamus euismod mauris. In ut quam vitae odio lacinia tincidunt. Praesent ut ligula non mi varius sagittis. Cras sagittis. Praesent ac sem eget est egestas volutpat. Vivamus consectetuer hendrerit lacus. Cras non dolor. Vivamus in erat ut urna cursus vestibulum. Fusce commodo aliquam arcu. Nam commodo suscipit quam. Quisque id odio. Praesent venenatis metus at tortor pulvinar varius. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Int

share|improve this answer
8  
So you need here a comment with 600 characters, of course. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no se – Shegit Brahm Aug 6 '12 at 13:32
    
So what's the maximum length of a comment thread? Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequ – Mechanical snail Sep 20 '12 at 22:03

test link

hidden stuff (spoiler)Find the text!

wut

darn div id portallink does not work

♥▼♥

I am an image link? No


I am an image link?

YES

Clickable as well

share|improve this answer
    
idk i'm just testing it, the main thing was probably the image link, i was trying to make a clickable image. I'm not too familiar with Markdown. – Piccolo Mar 11 '13 at 18:20
    
@hob - allow me to demonstrate... I prefer using the <img> syntax because then I can give a width parameter... Both of the images should be clickable. – Lix Mar 11 '13 at 18:26
    
@Lix Thanks so much! – Piccolo Mar 11 '13 at 18:27

stackoverflow

share|improve this answer
    
You may like this :) – hims056 Dec 4 '12 at 8:27
    
@hims056 nice ;] – Jeff Dec 4 '12 at 8:28

Image sizing tests, using Stack Exchange's image host.

Original image on SE's host (http://i.stack.imgur.com/GLbK3.jpg) (1920 x 1440):
unsized

Resize, Preserving aspect ratio:

T suffix (...t.jpg) (160 x 120):
tiny

M suffix (...m.jpg) (320 x 240):
medium

L suffix (...l.jpg) (640 x 480):
large

H suffix (...h.jpg) (1024 x 768):
huge?


Resize, cropping to Square aspect ratio:

S suffix (...s.jpg) (90 x 90):
small square

B suffix (...b.jpg) (160 x 160):
big square

S parameter (...jpg?s=300) (300 x 300):
large
Valid parameters for s seem to be:
    16, 32, 64, 128, 256, 300, 500, 512, and 900.

Other values result in the maximum/default resolution.


Custom HTML:

<img src="http://i.stack.imgur.com/GLbK3l.jpg" width="400">:

share|improve this answer

Why does a b not render properly? (5 spaces between a and b in the source!)

But this works fine:

a   b
share|improve this answer
    
Because you've used inline code formatting, rather than block code formatting. Spaces are not respected in the former, but are respected in the latter it appears. – Cody Gray Aug 14 '11 at 11:48
    
@Cody: It's the same in comments. I answered something like sed 's/ / /g' to someone, so as to replace one space by two spaces. Figured out after that that the rendered command was kinda stupid. – Stéphane Gimenez Aug 14 '11 at 13:02
    
Was thinking about starting a new thread, but found this meta.stackexchange.com/q/30020/167500, lost in so's limbo. – Stéphane Gimenez Aug 14 '11 at 13:22

ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ಠ_ಠ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้

share|improve this answer

‽ ‽

￰￰￱￲￳ﳌ࿌ᄑ∢㌳䑄啕晦睷袈香ꪪ뮻쳌

NUL   SOH   STX   ETX   EOT   ENQ   ACK   BEL   BS HT LF VT FF CR SO SI
0010  DLE   DC1   DC2   DC3   DC4   NAK   SYN   ETB   CAN   EM SUB   ESC   FS GS RS US
0020  SP !  "  #  $  %  &  '  (  )  *  +  ,  -  .  /
0030  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  :  ;  <  =  >  ?
0040  @  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O
0050  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  [  \  ]  ^  _
0060  `  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o
0070  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  {  |  }  ~  DEL
0080  PAD   HOP   BPH   NBH   IND   NEL   SSA   ESA   HTS   HTJ   VTS   PLD   PLU   RI SS2   SS3
0090  DCS   PU1   PU2   STS   CCH   MW SPA   EPA   SOS   SGCI  SCI   CSI   ST OSC   PM APC
00A0  NBSP  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  «  ¬  SHY   ®  ¯
00B0  °  ±  ²  ³  ´  µ  ¶  ·  ¸  ¹  º  »  ¼  ½  ¾  ¿
00C0  À  Á  Â  Ã  Ä  Å  Æ  Ç  È  É  Ê  Ë  Ì  Í  Î  Ï
00D0  Ð  Ñ  Ò  Ó  Ô  Õ  Ö  ×  Ø  Ù  Ú  Û  Ü  Ý  Þ  ß
00E0  à  á  â  ã  ä  å  æ  ç  è  é  ê  ë  ì  í  î  ï
00F0  ð  ñ  ò  ó  ô  õ  ö  ÷  ø  ù  ú  û  ü  ý  þ  ÿ
U+ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
0100  Ā  ā  Ă  ă  Ą  ą  Ć  ć  Ĉ  ĉ  Ċ  ċ  Č  č  Ď  ď
0110  Đ  đ  Ē  ē  Ĕ  ĕ  Ė  ė  Ę  ę  Ě  ě  Ĝ  ĝ  Ğ  ğ
0120  Ġ  ġ  Ģ  ģ  Ĥ  ĥ  Ħ  ħ  Ĩ  ĩ  Ī  ī  Ĭ  ĭ  Į  į
0130  İ  ı  IJ  ij  Ĵ  ĵ  Ķ  ķ  ĸ  Ĺ  ĺ  Ļ  ļ  Ľ  ľ  Ŀ
0140  ŀ  Ł  ł  Ń  ń  Ņ  ņ  Ň  ň  ʼn  Ŋ  ŋ  Ō  ō  Ŏ  ŏ
0150  Ő  ő  Œ  œ  Ŕ  ŕ  Ŗ  ŗ  Ř  ř  Ś  ś  Ŝ  ŝ  Ş  ş
0160  Š  š  Ţ  ţ  Ť  ť  Ŧ  ŧ  Ũ  ũ  Ū  ū  Ŭ  ŭ  Ů  ů
0170  Ű  ű  Ų  ų  Ŵ  ŵ  Ŷ  ŷ  Ÿ  Ź  ź  Ż  ż  Ž  ž  ſ
0180  ƀ  Ɓ  Ƃ  ƃ  Ƅ  ƅ  Ɔ  Ƈ  ƈ  Ɖ  Ɗ  Ƌ  ƌ  ƍ  Ǝ  Ə
0190  Ɛ  Ƒ  ƒ  Ɠ  Ɣ  ƕ  Ɩ  Ɨ  Ƙ  ƙ  ƚ  ƛ  Ɯ  Ɲ  ƞ  Ɵ
01A0  Ơ  ơ  Ƣ  ƣ  Ƥ  ƥ  Ʀ  Ƨ  ƨ  Ʃ  ƪ  ƫ  Ƭ  ƭ  Ʈ  Ư
01B0  ư  Ʊ  Ʋ  Ƴ  ƴ  Ƶ  ƶ  Ʒ  Ƹ  ƹ  ƺ  ƻ  Ƽ  ƽ  ƾ  ƿ
01C0  ǀ  ǁ  ǂ  ǃ  DŽ  Dž  dž  LJ  Lj  lj  NJ  Nj  nj  Ǎ  ǎ  Ǐ
01D0  ǐ  Ǒ  ǒ  Ǔ  ǔ  Ǖ  ǖ  Ǘ  ǘ  Ǚ  ǚ  Ǜ  ǜ  ǝ  Ǟ  ǟ
01E0  Ǡ  ǡ  Ǣ  ǣ  Ǥ  ǥ  Ǧ  ǧ  Ǩ  ǩ  Ǫ  ǫ  Ǭ  ǭ  Ǯ  ǯ
01F0  ǰ  DZ  Dz  dz  Ǵ  ǵ  Ƕ  Ƿ  Ǹ  ǹ  Ǻ  ǻ  Ǽ  ǽ  Ǿ  ǿ
U+ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
0200  Ȁ  ȁ  Ȃ  ȃ  Ȅ  ȅ  Ȇ  ȇ  Ȉ  ȉ  Ȋ  ȋ  Ȍ  ȍ  Ȏ  ȏ
0210  Ȑ  ȑ  Ȓ  ȓ  Ȕ  ȕ  Ȗ  ȗ  Ș  ș  Ț  ț  Ȝ  ȝ  Ȟ  ȟ
0220  Ƞ  ȡ  Ȣ  ȣ  Ȥ  ȥ  Ȧ  ȧ  Ȩ  ȩ  Ȫ  ȫ  Ȭ  ȭ  Ȯ  ȯ
0230  Ȱ  ȱ  Ȳ  ȳ  ȴ  ȵ  ȶ  ȷ  ȸ  ȹ  Ⱥ  Ȼ  ȼ  Ƚ  Ⱦ  ȿ
0240  ɀ  Ɂ  ɂ  Ƀ  Ʉ  Ʌ  Ɇ  ɇ  Ɉ  ɉ  Ɋ  ɋ  Ɍ  ɍ  Ɏ  ɏ
0250  ɐ  ɑ  ɒ  ɓ  ɔ  ɕ  ɖ  ɗ  ɘ  ə  ɚ  ɛ  ɜ  ɝ  ɞ  ɟ
0260  ɠ  ɡ  ɢ  ɣ  ɤ  ɥ  ɦ  ɧ  ɨ  ɩ  ɪ  ɫ  ɬ  ɭ  ɮ  ɯ
0270  ɰ  ɱ  ɲ  ɳ  ɴ  ɵ  ɶ  ɷ  ɸ  ɹ  ɺ  ɻ  ɼ  ɽ  ɾ  ɿ
0280  ʀ  ʁ  ʂ  ʃ  ʄ  ʅ  ʆ  ʇ  ʈ  ʉ  ʊ  ʋ  ʌ  ʍ  ʎ  ʏ
0290  ʐ  ʑ  ʒ  ʓ  ʔ  ʕ  ʖ  ʗ  ʘ  ʙ  ʚ  ʛ  ʜ  ʝ  ʞ  ʟ
02A0  ʠ  ʡ  ʢ  ʣ  ʤ  ʥ  ʦ  ʧ  ʨ  ʩ  ʪ  ʫ  ʬ  ʭ  ʮ  ʯ
02B0  ʰ  ʱ  ʲ  ʳ  ʴ  ʵ  ʶ  ʷ  ʸ  ʹ  ʺ  ʻ  ʼ  ʽ  ʾ  ʿ
02C0  ˀ  ˁ  ˂  ˃  ˄  ˅  ˆ  ˇ  ˈ  ˉ  ˊ  ˋ  ˌ  ˍ  ˎ  ˏ
02D0  ː  ˑ  ˒  ˓  ˔  ˕  ˖  ˗  ˘  ˙  ˚  ˛  ˜  ˝  ˞  ˟
02E0  ˠ  ˡ  ˢ  ˣ  ˤ  ˥  ˦  ˧  ˨  ˩  ˪  ˫  ˬ  ˭  ˮ  ˯
02F0  ˰  ˱  ˲  ˳  ˴  ˵  ˶  ˷  ˸  ˹  ˺  ˻  ˼  ˽  ˾  ˿
U+ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
0300   ̀  ́  ̂  ̃  ̄  ̅  ̆  ̇  ̈  ̉  ̊  ̋  ̌  ̍  ̎  ̏
0310   ̐  ̑  ̒  ̓  ̔  ̕  ̖  ̗  ̘  ̙  ̚  ̛  ̜  ̝  ̞  ̟
0320   ̠  ̡  ̢  ̣  ̤  ̥  ̦  ̧  ̨  ̩  ̪  ̫  ̬  ̭  ̮  ̯
0330   ̰  ̱  ̲  ̳  ̴  ̵  ̶  ̷  ̸  ̹  ̺  ̻  ̼  ̽  ̾  ̿
0340   ̀  ́  ͂  ̓  ̈́  ͅ  ͆  ͇  ͈  ͉  ͊  ͋  ͌  ͍  ͎ CGJ
0350   ͐  ͑  ͒  ͓  ͔  ͕  ͖  ͗  ͘  ͙  ͚  ͛  ͜  ͝  ͞  ͟
0360   ͠  ͡  ͢  ͣ  ͤ  ͥ  ͦ  ͧ  ͨ  ͩ  ͪ  ͫ  ͬ  ͭ  ͮ  ͯ
0370  Ͱ  ͱ  Ͳ  ͳ  ʹ  ͵  Ͷ  ͷ      ͺ  ͻ  ͼ  ͽ  ;  
0380          ΄  ΅  Ά  ·  Έ  Ή  Ί    Ό    Ύ  Ώ
0390  ΐ  Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο
03A0  Π  Ρ    Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω  Ϊ  Ϋ  ά  έ  ή  ί
03B0  ΰ  α  β  γ  δ  ε  ζ  η  θ  ι  κ  λ  μ  ν  ξ  ο
03C0  π  ρ  ς  σ  τ  υ  φ  χ  ψ  ω  ϊ  ϋ  ό  ύ  ώ  Ϗ
03D0  ϐ  ϑ  ϒ  ϓ  ϔ  ϕ  ϖ  ϗ  Ϙ  ϙ  Ϛ  ϛ  Ϝ  ϝ  Ϟ  ϟ
03E0  Ϡ  ϡ  Ϣ  ϣ  Ϥ  ϥ  Ϧ  ϧ  Ϩ  ϩ  Ϫ  ϫ  Ϭ  ϭ  Ϯ  ϯ
03F0  ϰ  ϱ  ϲ  ϳ  ϴ  ϵ  ϶  Ϸ  ϸ  Ϲ  Ϻ  ϻ  ϼ  Ͻ  Ͼ  Ͽ
U+ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
0400  Ѐ  Ё  Ђ  Ѓ  Є  Ѕ  І  Ї  Ј  Љ  Њ  Ћ  Ќ  Ѝ  Ў  Џ
0410  А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П
0420  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ы  Ь  Э  Ю  Я
0430  а  б  в  г  д  е  ж  з  и  й  к  л  м  н  о  п
0440  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  ъ  ы  ь  э  ю  я
0450  ѐ  ё  ђ  ѓ  є  ѕ  і  ї  ј  љ  њ  ћ  ќ  ѝ  ў  џ
0460  Ѡ  ѡ  Ѣ  ѣ  Ѥ  ѥ  Ѧ  ѧ  Ѩ  ѩ  Ѫ  ѫ  Ѭ  ѭ  Ѯ  ѯ
0470  Ѱ  ѱ  Ѳ  ѳ  Ѵ  ѵ  Ѷ  ѷ  Ѹ  ѹ  Ѻ  ѻ  Ѽ  ѽ  Ѿ  ѿ
0480  Ҁ  ҁ  ҂  ҃  ҄  ҅  ҆  ҇  ҈  ҉ Ҋ  ҋ  Ҍ  ҍ  Ҏ  ҏ
0490  Ґ  ґ  Ғ  ғ  Ҕ  ҕ  Җ  җ  Ҙ  ҙ  Қ  қ  Ҝ  ҝ  Ҟ  ҟ
04A0  Ҡ  ҡ  Ң  ң  Ҥ  ҥ  Ҧ  ҧ  Ҩ  ҩ  Ҫ  ҫ  Ҭ  ҭ  Ү  ү
04B0  Ұ  ұ  Ҳ  ҳ  Ҵ  ҵ  Ҷ  ҷ  Ҹ  ҹ  Һ  һ  Ҽ  ҽ  Ҿ  ҿ
04C0  Ӏ  Ӂ  ӂ  Ӄ  ӄ  Ӆ  ӆ  Ӈ  ӈ  Ӊ  ӊ  Ӌ  ӌ  Ӎ  ӎ  ӏ
04D0  Ӑ  ӑ  Ӓ  ӓ  Ӕ  ӕ  Ӗ  ӗ  Ә  ә  Ӛ  ӛ  Ӝ  ӝ  Ӟ  ӟ
04E0  Ӡ  ӡ  Ӣ  ӣ  Ӥ  ӥ  Ӧ  ӧ  Ө  ө  Ӫ  ӫ  Ӭ  ӭ  Ӯ  ӯ
04F0  Ӱ  ӱ  Ӳ  ӳ  Ӵ  ӵ  Ӷ  ӷ  Ӹ  ӹ  Ӻ  ӻ  Ӽ  ӽ  Ӿ  ӿ
U+ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
0500  Ԁ  ԁ  Ԃ  ԃ  Ԅ  ԅ  Ԇ  ԇ  Ԉ  ԉ  Ԋ  ԋ  Ԍ  ԍ  Ԏ  ԏ
0510  Ԑ  ԑ  Ԓ  ԓ  Ԕ  ԕ  Ԗ  ԗ  Ԙ  ԙ  Ԛ  ԛ  Ԝ  ԝ  Ԟ  ԟ
0520  Ԡ  ԡ  Ԣ  ԣ  Ԥ  ԥ  Ԧ  ԧ                
0530    Ա  Բ  Գ  Դ  Ե  Զ  Է  Ը  Թ  Ժ  Ի  Լ  Խ  Ծ  Կ
0540  Հ  Ձ  Ղ  Ճ  Մ  Յ  Ն  Շ  Ո  Չ  Պ  Ջ  Ռ  Ս  Վ  Տ
0550  Ր  Ց  Ւ  Փ  Ք  Օ  Ֆ      ՙ  ՚ ՛  ՜  ՝  ՞  ՟
0560    ա  բ  գ  դ  ե  զ  է  ը  թ  ժ  ի  լ  խ  ծ  կ
0570  հ  ձ  ղ  ճ  մ  յ  ն  շ  ո  չ  պ  ջ  ռ  ս  վ  տ
0580  ր  ց  ւ  փ  ք  օ  ֆ  և    ։  ֊         ֏
0590     ֑  ֒  ֓  ֔  ֕  ֖  ֗  ֘  ֙  ֚  ֛  ֜  ֝  ֞  ֟
05A0   ֠  ֡  ֢  ֣  ֤  ֥  ֦  ֧  ֨  ֩  ֪  ֫  ֬  ֭  ֮  ֯
05B0   ְ  ֱ  ֲ  ֳ  ִ  ֵ  ֶ  ַ  ָ  ֹ  ֺ  ֻ  ּ  ֽ ־  ֿ
05C0  ׀  ׁ  ׂ ׃  ׄ  ׅ ׆  ׇ                
05D0  א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  ך  כ  ל  ם  מ  ן
05E0  נ  ס  ע  ף  פ  ץ  צ  ק  ר  ש  ת          
05F0  װ  ױ  ײ  ׳  ״                      
U+ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
0600  ؀  ؁  ؂  ؃  ؄    ؆  ؇  ؈  ؉  ؊  ؋  ،  ؍  ؎  ؏
0610   ؐ  ؑ  ؒ  ؓ  ؔ  ؕ  ؖ  ؗ  ؘ  ؙ  ؚ ؛      ؞  ؟
0620  ؠ  ء  آ  أ  ؤ  إ  ئ  ا  ب  ة  ت  ث  ج  ح  خ  د
0630  ذ  ر  ز  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ػ  ؼ  ؽ  ؾ  ؿ
0640  ـ  ف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ى  ي  ً  ٌ  ٍ  َ  ُ
0650   ِ  ّ  ْ  ٓ  ٔ  ٕ  ٖ  ٗ  ٘  ٙ  ٚ  ٛ  ٜ  ٝ  ٞ  ٟ
0660  ٠  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  ٨  ٩  ٪  ٫  ٬  ٭  ٮ  ٯ
0670   ٰ ٱ  ٲ  ٳ  ٴ  ٵ  ٶ  ٷ  ٸ  ٹ  ٺ  ٻ  ټ  ٽ  پ  ٿ
0680  ڀ  ځ  ڂ  ڃ  ڄ  څ  چ  ڇ  ڈ  ډ  ڊ  ڋ  ڌ  ڍ  ڎ  ڏ
0690  ڐ  ڑ  ڒ  ړ  ڔ  ڕ  ږ  ڗ  ژ  ڙ  ښ  ڛ  ڜ  ڝ  ڞ  ڟ
06A0  ڠ  ڡ  ڢ  ڣ  ڤ  ڥ  ڦ  ڧ  ڨ  ک  ڪ  ګ  ڬ  ڭ  ڮ  گ
06B0  ڰ  ڱ  ڲ  ڳ  ڴ  ڵ  ڶ  ڷ  ڸ  ڹ  ں  ڻ  ڼ  ڽ  ھ  ڿ
06C0  ۀ  ہ  ۂ  ۃ  ۄ  ۅ  ۆ  ۇ  ۈ  ۉ  ۊ  ۋ  ی  ۍ  ێ  ۏ
06D0  ې  ۑ  ے  ۓ  ۔  ە  ۖ  ۗ  ۘ  ۙ  ۚ  ۛ  ۜ ۝  ۞  ۟
06E0   ۠  ۡ  ۢ  ۣ  ۤ ۥ  ۦ  ۧ  ۨ ۩  ۪  ۫  ۬  ۭ ۮ  ۯ
06F0  ۰  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۺ  ۻ  ۼ  ۽  ۾  ۿ
U+ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
0700  ܀  ܁  ܂  ܃  ܄  ܅  ܆  ܇  ܈  ܉  ܊  ܋  ܌  ܍    ܏
0710  ܐ  ܑ  ܒ  ܓ  ܔ  ܕ  ܖ  ܗ  ܘ  ܙ  ܚ  ܛ  ܜ  ܝ  ܞ  ܟ
0720  ܠ  ܡ  ܢ  ܣ  ܤ  ܥ  ܦ  ܧ  ܨ  ܩ  ܪ  ܫ  ܬ  ܭ  ܮ  ܯ
0730  ܰ  ܱ  ܲ  ܳ  ܴ  ܵ  ܶ  ܷ  ܸ  ܹ  ܺ  ܻ  ܼ  ܽ  ܾ  ܿ
0740  ݀  ݁  ݂  ݃  ݄  ݅  ݆  ݇  ݈  ݉  ݊      ݍ  ݎ  ݏ
0750  ݐ  ݑ  ݒ  ݓ  ݔ  ݕ  ݖ  ݗ  ݘ  ݙ  ݚ  ݛ  ݜ  ݝ  ݞ  ݟ
0760  ݠ  ݡ  ݢ  ݣ  ݤ  ݥ  ݦ  ݧ  ݨ  ݩ  ݪ  ݫ  ݬ  ݭ  ݮ  ݯ
0770  ݰ  ݱ  ݲ  ݳ  ݴ  ݵ  ݶ  ݷ  ݸ  ݹ  ݺ  ݻ  ݼ  ݽ  ݾ  ݿ
0780  ހ  ށ  ނ  ރ  ބ  ޅ  ކ  އ  ވ  މ  ފ  ދ  ތ  ލ  ގ  ޏ
0790  ސ  ޑ  ޒ  ޓ  ޔ  ޕ  ޖ  ޗ  ޘ  ޙ  ޚ  ޛ  ޜ  ޝ  ޞ  ޟ
07A0  ޠ  ޡ  ޢ  ޣ  ޤ  ޥ  ަ  ާ  ި  ީ  ު  ޫ  ެ  ޭ  ޮ  ޯ
07B0   ް ޱ                            
07C0  ߀  ߁  ߂  ߃  ߄  ߅  ߆  ߇  ߈  ߉  ߊ  ߋ  ߌ  ߍ  ߎ  ߏ
07D0  ߐ  ߑ  ߒ  ߓ  ߔ  ߕ  ߖ  ߗ  ߘ  ߙ  ߚ  ߛ  ߜ  ߝ  ߞ  ߟ
07E0  ߠ  ߡ  ߢ  ߣ  ߤ  ߥ  ߦ  ߧ  ߨ  ߩ  ߪ  ߫  ߬  ߭  ߮  ߯
07F0   ߰  ߱  ߲  ߳ ߴ  ߵ  ߶  ߷  ߸  ߹  ߺ          
U+ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
0800  ࠀ  ࠁ  ࠂ  ࠃ  ࠄ  ࠅ  ࠆ  ࠇ  ࠈ  ࠉ  ࠊ  ࠋ  ࠌ  ࠍ  ࠎ  ࠏ
0810  ࠐ  ࠑ  ࠒ  ࠓ  ࠔ  ࠕ  ࠖ  ࠗ  ࠘  ࠙  ࠚ  ࠛ  ࠜ  ࠝ  ࠞ  ࠟ
0820  ࠠ  ࠡ  ࠢ  ࠣ  ࠤ  ࠥ  ࠦ  ࠧ  ࠨ  ࠩ  ࠪ  ࠫ  ࠬ  ࠭    
0830  ࠰  ࠱  ࠲  ࠳  ࠴  ࠵  ࠶  ࠷  ࠸  ࠹  ࠺  ࠻  ࠼  ࠽  ࠾  
0840  ࡀ  ࡁ  ࡂ  ࡃ  ࡄ  ࡅ  ࡆ  ࡇ  ࡈ  ࡉ  ࡊ  ࡋ  ࡌ  ࡍ  ࡎ  ࡏ
0850  ࡐ  ࡑ  ࡒ  ࡓ  ࡔ  ࡕ  ࡖ  ࡗ  ࡘ  ࡙  ࡚  ࡛      ࡞  
0860                                 
0870                                 
0880                                 
0890                                 
08A0  ࢠ    ࢢ  ࢣ  ࢤ  ࢥ  ࢦ  ࢧ  ࢨ  ࢩ  ࢪ  ࢫ  ࢬ      
08B0                                 
08C0                                 
08D0                                 
08E0          ࣤ  ࣥ  ࣦ  ࣧ  ࣨ  ࣩ  ࣪  ࣫  ࣬  ࣭  ࣮  ࣯
08F0  ࣰ  ࣱ  ࣲ  ࣳ  ࣴ  ࣵ  ࣶ  ࣷ  ࣸ  ࣹ  ࣺ  ࣻ  ࣼ  ࣽ  ࣾ  
U+ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
0900  ऀ  ँ  ं  ः  ऄ  अ  आ  इ  ई  उ  ऊ  ऋ  ऌ  ऍ  ऎ  ए
0910  ऐ  ऑ  ऒ  ओ  औ  क  ख  ग  घ  ङ  च  छ  ज  झ  ञ  ट
0920  ठ  ड  ढ  ण  त  थ  द  ध  न  ऩ  प  फ  ब  भ  म  य
0930  र  ऱ  ल  ळ  ऴ  व  श  ष  स  ह  ऺ  ऻ  ़  ऽ  ा  ि
0940  ी  ु  ू  ृ  ॄ  ॅ  ॆ  े  ै  ॉ  ॊ  ो  ौ  ्  ॎ  ॏ
0950  ॐ  ॑  ॒  ॓  ॔  ॕ  ॖ  ॗ  क़  ख़  ग़  ज़  ड़  ढ़  फ़  य़
0960  ॠ  ॡ  ॢ  ॣ  ।  ॥  ०  १  २  ३  ४  ५  ६  ७  ८  ९
0970  ॰  ॱ  ॲ  ॳ  ॴ  ॵ  ॶ  ॷ    ॹ  ॺ  ॻ  ॼ  ॽ  ॾ  ॿ
0980    ঁ  ং  ঃ    অ  আ  ই  ঈ  উ  ঊ  ঋ  ঌ      এ
0990  ঐ      ও  ঔ  ক  খ  গ  ঘ  ঙ  চ  ছ  জ  ঝ  ঞ  ট
09A0  ঠ  ড  ঢ  ণ  ত  থ  দ  ধ  ন    প  ফ  ব  ভ  ম  য
09B0  র    ল        শ  ষ  স  হ      ়  ঽ  া  ি
09C0  ী  ু  ূ  ৃ  ৄ      ে  ৈ      ো  ৌ  ্  ৎ  
09D0                ৗ          ড়  ঢ়    য়
09E0  ৠ  ৡ  ৢ  ৣ      ০  ১  ২  ৩  ৪  ৫  ৬  ৭  ৮  ৯
09F0  ৰ  ৱ  ৲  ৳  ৴  ৵  ৶  ৷  ৸  ৹  ৺  ৻        
U+ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
0A00     ਁ ਂ  ਃ    ਅ  ਆ  ਇ  ਈ  ਉ  ਊ          ਏ
0A10  ਐ      ਓ  ਔ  ਕ  ਖ  ਗ  ਘ  ਙ  ਚ  ਛ  ਜ  ਝ  ਞ  ਟ
0A20  ਠ  ਡ  ਢ  ਣ  ਤ  ਥ  ਦ  ਧ  ਨ    ਪ  ਫ  ਬ  ਭ  ਮ  ਯ
0A30  ਰ    ਲ  ਲ਼    ਵ  ਸ਼    ਸ  ਹ      ਼    ਾ  ਿ
0A40  ੀ  ੁ  ੂ          ੇ  ੈ      ੋ  ੌ  ੍    
0A50     ੑ               ਖ਼  ਗ਼  ਜ਼  ੜ    ਫ਼  
0A60              ੦  ੧  ੨  ੩  ੪  ੫  ੬  ੭  ੮  ੯
0A70  ੰ  ੱ  ੲ  ੳ  ੴ  ੵ                    
0A80    ઁ  ં  ઃ    અ  આ  ઇ  ઈ  ઉ  ઊ  ઋ  ઌ  ઍ    એ
0A90  ઐ  ઑ    ઓ  ઔ  ક  ખ  ગ  ઘ  ઙ  ચ  છ  જ  ઝ  ઞ  ટ
0AA0  ઠ  ડ  ઢ  ણ  ત  થ  દ  ધ  ન    પ  ફ  બ  ભ  મ  ય
0AB0  ર    લ  ળ    વ  શ  ષ  સ  હ      ઼  ઽ  ા  િ
0AC0  ી  ુ  ૂ  ૃ  ૄ  ૅ    ે  ૈ  ૉ    ો  ૌ  ્    
0AD0  ૐ                              
0AE0  ૠ  ૡ  ૢ  ૣ     ૦  ૧  ૨  ૩  ૪  ૫  ૬  ૭  ૮  ૯
0AF0  ૰  ૱                            
U+ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
0B00     ଁ ଂ  ଃ    ଅ  ଆ  ଇ  ଈ  ଉ  ଊ  ଋ  ଌ      ଏ
0B10  ଐ      ଓ  ଔ  କ  ଖ  ଗ  ଘ  ଙ  ଚ  ଛ  ଜ  ଝ  ଞ  ଟ
0B20  ଠ  ଡ  ଢ  ଣ  ତ  ଥ  ଦ  ଧ  ନ    ପ  ଫ  ବ  ଭ  ମ  ଯ
0B30  ର    ଲ  ଳ    ଵ  ଶ  ଷ  ସ  ହ      ଼ ଽ  ା  ି
0B40  ୀ  ୁ  ୂ  ୃ  ୄ     େ  ୈ      ୋ  ୌ  ୍    
0B50               ୖ ୗ          ଡ଼  ଢ଼    ୟ
0B60  ୠ  ୡ  ୢ  ୣ     ୦  ୧  ୨  ୩  ୪  ୫  ୬  ୭  ୮  ୯
0B70  ୰  ୱ  ୲  ୳  ୴  ୵  ୶  ୷                
0B80      ஂ  ஃ    அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ        எ  ஏ
0B90  ஐ    ஒ  ஓ  ஔ  க        ங  ச    ஜ    ஞ  ட
0BA0        ண  த        ந  ன  ப        ம  ய
0BB0  ர  ற  ல  ள  ழ  வ  ஶ  ஷ  ஸ  ஹ          ா  ி
0BC0  ீ  ு  ூ        ெ  ே  ை    ொ  ோ  ௌ  ்    
0BD0  ௐ              ௗ                
0BE0              ௦  ௧  ௨  ௩  ௪  ௫  ௬  ௭  ௮  ௯
0BF0  ௰  ௱  ௲  ௳  ௴  ௵  ௶  ௷  ௸  ௹  ௺          
U+ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
0C00    ఁ  ం  ః    అ  ఆ  ఇ  ఈ  ఉ  ఊ  ఋ  ఌ    ఎ  ఏ
0C10  ఐ    ఒ  ఓ  ఔ  క  ఖ  గ  ఘ  ఙ  చ  ఛ  జ  ఝ  ఞ  ట
0C20  ఠ  డ  ఢ  ణ  త  థ  ద  ధ  న    ప  ఫ  బ  భ  మ  య
0C30  ర  ఱ  ల  ళ    వ  శ  ష  స  హ        ఽ  ా  ి
0C40  ీ  ు  ూ  ృ  ౄ    ె  ే  ై    ొ  ో  ౌ  ్    
0C50            ౕ  ౖ    ౘ  ౙ            
0C60  ౠ  ౡ  ౢ  ౣ     ౦  ౧  ౨  ౩  ౪  ౫  ౬  ౭  ౮  ౯
0C70                  ౸  ౹  ౺  ౻  ౼  ౽  ౾  ౿
0C80      ಂ  ಃ    ಅ  ಆ  ಇ  ಈ  ಉ  ಊ  ಋ  ಌ    ಎ  ಏ
0C90  ಐ    ಒ  ಓ  ಔ  ಕ  ಖ  ಗ  ಘ  ಙ  ಚ  ಛ  ಜ  ಝ  ಞ  ಟ
0CA0  ಠ  ಡ  ಢ  ಣ  ತ  ಥ  ದ  ಧ  ನ    ಪ  ಫ  ಬ  ಭ  ಮ  ಯ
0CB0  ರ  ಱ  ಲ  ಳ    ವ  ಶ  ಷ  ಸ  ಹ      ಼ ಽ  ಾ  ಿ
0CC0  ೀ  ು  ೂ  ೃ  ೄ    ೆ  ೇ  ೈ    ೊ  ೋ  ೌ  ್    
0CD0            ೕ  ೖ                ೞ  
0CE0  ೠ  ೡ  ೢ  ೣ     ೦  ೧  ೨  ೩  ೪  ೫  ೬  ೭  ೮  ೯
0CF0    ೱ  ೲ                          
U+ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
0D00      ം  ഃ    അ  ആ  ഇ  ഈ  ഉ  ഊ  ഋ  ഌ    എ  ഏ
0D10  ഐ    ഒ  ഓ  ഔ  ക  ഖ  ഗ  ഘ  ങ  ച  ഛ  ജ  ഝ  ഞ  ട
0D20  ഠ  ഡ  ഢ  ണ  ത  ഥ  ദ  ധ  ന  ഩ  പ  ഫ  ബ  ഭ  മ  യ
0D30  ര  റ  ല  ള  ഴ  വ  ശ  ഷ  സ  ഹ  ഺ      ഽ  ാ  ി
0D40  ീ  ു  ൂ  ൃ  ൄ    െ  േ  ൈ    ൊ  ോ  ൌ  ്  ൎ  
0D50                ൗ                
0D60  ൠ  ൡ  ൢ  ൣ     ൦  ൧  ൨  ൩  ൪  ൫  ൬  ൭  ൮  ൯
0D70  ൰  ൱  ൲  ൳  ൴  ൵        ൹  ൺ  ൻ  ർ  ൽ  ൾ  ൿ
0D80      ං  ඃ    අ  ආ  ඇ  ඈ  ඉ  ඊ  උ  ඌ  ඍ  ඎ  ඏ
0D90  ඐ  එ  ඒ  ඓ  ඔ  ඕ  ඖ        ක  ඛ  ග  ඝ  ඞ  ඟ
0DA0  ච  ඡ  ජ  ඣ  ඤ  ඥ  ඦ  ට  ඨ  ඩ  ඪ  ණ  ඬ  ත  ථ  ද
0DB0  ධ  න    ඳ  ප  ඵ  බ  භ  ම  ඹ  ය  ර    ල    
0DC0  ව  ශ  ෂ  ස  හ  ළ  ෆ        ්          ා
0DD0  ැ  ෑ  ි  ී  ු    ූ    ෘ  ෙ  ේ  ෛ  ො  ෝ  ෞ  ෟ
0DE0                                 
0DF0      ෲ  ෳ  ෴                      
U+ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
0E00    ก  ข  ฃ  ค  ฅ  ฆ  ง  จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ  ฎ  ฏ
0E10  ฐ  ฑ  ฒ  ณ  ด  ต  ถ  ท  ธ  น  บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ
0E20  ภ  ม  ย  ร  ฤ  ล  ฦ  ว  ศ  ษ  ส  ห  ฬ  อ  ฮ  ฯ
0E30  ะ  ั  า  ำ  ิ  ี  ึ  ื  ุ  ู  ฺ          ฿
0E40  เ  แ  โ  ใ  ไ  ๅ  ๆ  ็  ่  ้  ๊  ๋  ์  ํ  ๎  ๏
0E50  ๐  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙  ๚  ๛        
0E60                                 
0E70                                 
0E80    ກ  ຂ    ຄ      ງ  ຈ    ຊ      ຍ    
0E90          ດ  ຕ  ຖ  ທ    ນ  ບ  ປ  ຜ  ຝ  ພ  ຟ
0EA0    ມ  ຢ  ຣ    ລ    ວ      ສ  ຫ    ອ  ຮ  ຯ
0EB0  ະ  ັ  າ  ຳ  ິ  ີ  ຶ  ື  ຸ  ູ    ົ  ຼ  ຽ    
0EC0  ເ  ແ  ໂ  ໃ  ໄ    ໆ    ່  ້  ໊  ໋  ໌  ໍ    
0ED0  ໐  ໑  ໒  ໓  ໔  ໕  ໖  ໗  ໘  ໙      ໜ  ໝ  ໞ  ໟ
0EE0                                 
0EF0                                 
U+ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
0F00  ༀ  ༁  ༂  ༃  ༄  ༅  ༆  ༇  ༈  ༉  ༊  ་  ༌  །  ༎  ༏
0F10  ༐  ༑  ༒  ༓  ༔  ༕  ༖  ༗  ༘  ༙  ༚  ༛  ༜  ༝  ༞  ༟
0F20  ༠  ༡  ༢  ༣  ༤  ༥  ༦  ༧  ༨  ༩  ༪  ༫  ༬  ༭  ༮  ༯
0F30  ༰  ༱  ༲  ༳  ༴  ༵  ༶  ༷  ༸  ༹  ༺  ༻  ༼  ༽  ༾  ༿
0F40  ཀ  ཁ  ག  གྷ  ང  ཅ  ཆ  ཇ    ཉ  ཊ  ཋ  ཌ  ཌྷ  ཎ  ཏ
0F50  ཐ  ད  དྷ  ན  པ  ཕ  བ  བྷ  མ  ཙ  ཚ  ཛ  ཛྷ  ཝ  ཞ  ཟ
0F60  འ  ཡ  ར  ལ  ཤ  ཥ  ས  ཧ  ཨ  ཀྵ  ཪ  ཫ  ཬ      
0F70    ཱ  ི  ཱི  ུ  ཱུ  ྲྀ  ཷ  ླྀ  ཹ  ེ  ཻ  ོ  ཽ  ཾ  ཿ
0F80  ྀ  ཱྀ  ྂ  ྃ  ྄  ྅  ྆  ྇  ྈ  ྉ  ྊ  ྋ  ྌ  ྍ  ྎ  ྏ
0F90  ྐ  ྑ  ྒ  ྒྷ  ྔ  ྕ  ྖ  ྗ    ྙ  ྚ  ྛ  ྜ  ྜྷ  ྞ  ྟ
0FA0  ྠ  ྡ  ྡྷ  ྣ  ྤ  ྥ  ྦ  ྦྷ  ྨ  ྩ  ྪ  ྫ  ྫྷ  ྭ  ྮ  ྯ
0FB0  ྰ  ྱ  ྲ  ླ  ྴ  ྵ  ྶ  ྷ  ྸ  ྐྵ  ྺ  ྻ  ྼ    ྾  ྿
0FC0  ࿀  ࿁  ࿂  ࿃  ࿄  ࿅  ࿆  ࿇  ࿈  ࿉  ࿊  ࿋  ࿌    ࿎  ࿏
0FD0  ࿐  ࿑  ࿒  ࿓  ࿔  ࿕  ࿖  ࿗  ࿘  ࿙  ࿚          
0FE0                                 
0FF0     
share|improve this answer

*test*ing <- Markdown *test*ing
*test*ing <- Markdown **test**ing
_test_ing <- Markdown __test__ing

testing <- HTML <i>test</i>ing
testing <- HTML <b>test</b>ing
testing <- HTML <b><i>test</i></b>ing

if ac, does b get sterilized?
what about a < b and b > c?

dependency_links.txt

share|improve this answer
    
… *p*=100 and *q* something else … renders as “… p*=100 and *q something else …” – MvG Jul 11 '12 at 7:48
    
>this is a test – iShru Oct 11 '12 at 12:52
    
Do <!-- HTML comments --> work in comments? – ben is uǝq backwards Nov 19 '12 at 21:54

π = 3.1415926535

share|improve this answer
    
That's not true though. – wchargin Aug 16 '13 at 14:46

test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test

share|improve this answer
    
This is really weird (click edit to see). – Wesley Murch Mar 8 '13 at 18:36
    
@WesleyMurch I know, <kbd> does not have a limit to how many <sup>s it can handle :D – Doorknob Mar 8 '13 at 21:52
    
@Doorknob: Lol, when my answer is directly above yours, all the [test] buttons prevent me from being able to click edit on my own post :P – mellamokb Apr 24 '13 at 13:47

Test answer CASTLE BUILDING TIME

asdfsgnrjgagblbfgjkadsbnjkbgljuawbgj d van gjksandvjlsldjkgfwbgasdjvn fjgbadmbgjskdbaglkjsbdfgTest answer CASTLE BUILDING TIME

asdfsgnrjgagblbfgjkadsbnjkbgljuawbgj d van gjksandvjlsldjkgfwbgasdjvn fjgbadmbgjskdbaglkjsbdfgTest answer CASTLE BUILDING TIME

asdfsgnrjgagblbfgjkadsbnjkbgljuawbgj d van gjksandvjlsldjkgfwbgasdjvn fjgbadmbgjskdbaglkjsbdfgTest answer CASTLE BUILDING TIME

asdfsgnrjgagblbfgjkadsbnjkbgljuawbgj d van gjksandvjlsldjkgfwbgasdjvn fjgbadmbgjskdbaglkjsbdfg

rejriw b qg rbqguwbdvjrn vjrgrgaqfdvsfgr MOAR KEYBOARD GOODNESS

Using <kbd> now. sorry

Using <key> now. sorry

Your approximate location

checking disappearance!

Done

cutting my own words!

hats are fun

share|improve this answer

Trying to have a code block as the first paragraph of a list item:

 1. naive way

 2. using html
 3. as second paragraph works fine

  code test
  
 4. html comment doesn't force it

 5. with a blank line between
  

 1. using explicit html there is still no number
share|improve this answer
2  
The missing numbers (2. and 5. in the first list, and 1. in the second list) do show in my Firefox (though a bit ugly). But not in my Chrome and Safari, on a Mac. – Arjan Jul 24 '11 at 14:42

Do non-breaking spaces work? Yes!

Normal space

1000000 megabyte, 2000000 megabyte, 4000000 megabyte, 8000000 megabyte, 16000000 megabyte, 32000000 megabyte, 64000000 megabyte, 128000000 megabyte, 256000000 megabyte, 512000000 megabyte, 1024000000 megabyte, 2048000000 megabyte, 4096000000 megabyte, 8192000000 megabyte, 16384000000 megabyte, 32768000000 megabyte, 65536000000 megabyte.

Non-breaking space

1000000 megabyte, 2000000 megabyte, 4000000 megabyte, 8000000 megabyte, 16000000 megabyte, 32000000 megabyte, 64000000 megabyte, 128000000 megabyte, 256000000 megabyte, 512000000 megabyte, 1024000000 megabyte, 2048000000 megabyte, 4096000000 megabyte, 8192000000 megabyte, 16384000000 megabyte, 32768000000 megabyte, 65536000000 megabyte.

share|improve this answer
1  
Likewise: soft hyphens, though not too well in tables in Firefox 4. – Arjan May 10 '11 at 6:39

This is my answer...there are many like it, but this one is mine.

Anyway, here take some bricks and build a castle:

          another      brick            

            in                 

the                            wall

share|improve this answer
    
What were you trying to test, if I may ask? :) – Shadow Wizard Nov 23 '11 at 14:07
    
@ShadowWizard: See here. – Time Traveling Bobby Nov 23 '11 at 14:38
    
Yeah, most likely such filters are not applied for users with rep more than [X] amount - I'd say 200 is probably good limit. – Shadow Wizard Nov 23 '11 at 14:46
    
@ShadowWizard: I only had that idea after my testing. ;) Additionally, that filter might not be active on Meta. – Time Traveling Bobby Nov 23 '11 at 14:53
    
Good point, not much code here on Meta.. BTW can I loan some bricks? :-D – Shadow Wizard Nov 23 '11 at 15:00
    
@ShadowWizard: Sure, go ahead. I can get more from all the Keyboard-Shortcut-Questions on Super User. :D – Time Traveling Bobby Nov 23 '11 at 15:36

Thanks for your edit!

This edit will be visible only to you until it is peer reviewed.
\ | / /

/ / | \


h1 -


h2 -


h3 -


h4 -
h5 -
h6 -

In the preview, [tag:-] shows as [].

Test: [].


Your approximate location


Do

not

hover over the empty box!


Stack Overflow
       Stack Overflow


When editing, links show while the rest of the box doesn't, but the effect is lost when viewing the post normally.
Click edit to see the intended effect, then click cancel.

Normal words don't appear until you hover over them, but any links in boxes will show, whether you have hovered over them or not. You will have read this by now, unless your browser is so slow that it's about to freeze.

The above box is supposed to look like this:

              don't                  hover over           any          boxes                    you                                    will                                                                          freeze 


Test comments welcome.

share|improve this answer
    
[so]: Stack Overflow Stack Overflow. Fatal Stack Overflow Exception – uınbɐɥs Oct 27 '12 at 2:35
    
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ – uınbɐɥs Oct 27 '12 at 2:41
    
+1‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ – uınbɐɥs Oct 27 '12 at 2:42
    
-1‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ – uınbɐɥs Oct 27 '12 at 2:42
    
!Images don't work in comments – uınbɐɥs Oct 27 '12 at 2:43
    
_______________ – uınbɐɥs Oct 27 '12 at 2:45
    
These‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ – uınbɐɥs Oct 27 '12 at 2:46
    
are‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ – uınbɐɥs Oct 27 '12 at 2:46
    
test‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ – uınbɐɥs Oct 27 '12 at 2:47
    
comments.‍‍‍‍‍‍ – uınbɐɥs Oct 27 '12 at 2:47
    
>!blah blah blah – uınbɐɥs Oct 27 '12 at 2:50
    
Date/time: ‮ !thgir eht no m'I !!!ah aH‭ – uınbɐɥs Nov 22 '12 at 6:37
    
one ‌​ two ‌​ three ‌​ ‌​ Ha! I can make multiline messages! – uınbɐɥs Dec 26 '12 at 5:40
    
for($i = 0; $i < 10; $i++) { ‌​ echo $i; ‌​ } – uınbɐɥs Dec 26 '12 at 5:43
    
Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow Stack Overflow – uınbɐɥs Jan 9 '13 at 2:47

Using <blockquote> gives you output like this (overflow)

std::allocator > const, std::basic_string, std::allocator > > const&)': ogrewidget.cpp:(.text._ZNSt8_Rb_treeISsSt4pairIKSsSsESt10_Select1stIS2_ESt4lessISsEN4Ogre12STLAllocatorIS2_NS7_22CategorisedAllocPolicyILNS7_14MemoryCategoryE0EEEEEE10_M_insert_EPKSt18_Rb_tree_node_baseSG_RKS2_[std::_Rb_tree, std::allocator >, std::pair, std::allocator > const, std::basic_string, std::allocator > >, std::_Select1st,

Using <Blockquote> with single enter gives you output with auto-wrap (Here B is capital in <Blockquote>)

std::allocator > const, std::basic_string, std::allocator > > const&)': ogrewidget.cpp:(.text._ZNSt8_Rb_treeISsSt4pairIKSsSsESt10_Select1stIS2_ESt4lessISsEN4Ogre12STLAllocatorIS2_NS7_22CategorisedAllocPolicyILNS7_14MemoryCategoryE0EEEEEE10_M_insert_EPKSt18_Rb_tree_node_baseSG_RKS2_[std::_Rb_tree, std::allocator >, std::pair, std::allocator > const, std::basic_string, std::allocator > >, std::_Select1st,

share|improve this answer
    
backtick escape (`\``) – hims056 Jan 14 '13 at 7:17
    
​​​​​​​​​​​​​​​ – hims056 Jan 14 '13 at 10:10
    
this is possible: SELECT '20' FROM 'table' – hims056 Apr 18 '13 at 9:44
    
SELECT `20` FROM `table` – hims056 Apr 18 '13 at 9:46
    
huh (10chars) – orlp Aug 19 '13 at 23:22

I guess you can't combine them:

[tag:formatting support]

[tag:support OR formatting]

How about:

or:

share|improve this answer
    
testing a comment yep testing – nyuszika7h Mar 5 '11 at 20:47
    
/q/82146/ does this give me a link? Nope. – yhw42 Mar 8 '11 at 14:21
    
stackoverflow.com/q/860656/57237 – yhw42 May 30 '13 at 12:16
    

You must log in to answer this question.

protected by Oded Nov 17 '14 at 15:36

Thank you for your interest in this question. Because it has attracted low-quality or spam answers that had to be removed, posting an answer now requires 10 reputation on this site (the association bonus does not count).

Would you like to answer one of these unanswered questions instead?

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged .