Meta Stack Exchange is where users like you discuss bugs, features, and support issues that affect the software powering all 153 Stack Exchange communities.

What is meta?
Here's how it works:
 1. Any Stack Exchange user can ask a question
 2. The community provides support, votes on ideas, and reports bugs
 3. Your voice helps shape the way Stack Exchange operates

As per Jeff's suggestion in this comment:

You can use this question as a formatting sandbox. You can

 • edit this question itself (Community Wiki questions such as this one require 100 reputation to edit)
 • post answers to this question (Since this question is protected, this requires earning 10 reputation on this site)
 • post comments to this question or its answers
 • test suspected bugs with the editor

Beware that since the changes to syntax highlighting in December 2010, and the inline hints added March 2011, no syntax highlighting is applied unless the question's tags or an inline hint enable it. So, to test highlighting here in the sandbox:

 1. On the start of a line, specify a language inline using <!-- language: lang --> hints, and indent the code 4 spaces as usual. There is a full list of hints (scroll down a little).

  <!-- language: lang-html -->
  
    While not hinted otherwise: <html></html> source <b>goes</b> "here".
  
  <!-- language: lang-js -->
  
    var a = 3;
    while (not (a > 0)) {
      alert("JavaScript code <b>goes</b> here.");
    }
  
 2. Or:

  • Save your post.

  • Use something like Firebug (Firefox), Web Inspector (Safari, Chrome) or Developer Tools (Internet Explorer 8) to edit the resulting HTML. To open Chrome Dev Tools, press F12

  • Find the <pre> element and add the attribute class="prettyprint", or change it into something more specific, like class="lang-vb prettyprint".

  • Run the following in the location bar: javascript:prettyPrint();

share|improve this question
1  
Please provide an MCVE. – Kevin Jul 24 '15 at 13:41
3  
Questions about underwater basket weaving are off-topic for this site. – Kevin Jul 24 '15 at 14:42
1  
Ẅ͚͚̞̼̟̭͕̺̟̰̍̎͊̉̀͋̅ͪ͢T̢͚̘̞̦̱͙͍̳̱͐ͧ̅̚͠F̡͔͖̘̮̳͇̾̂ͭ̀̂ͯ͑ͩ̑̔ͥ̓̐̾ͬͭ͝Ẅ̸̋̒̔͛͋̓̓͛̚҉҉̩̤͚̲̞̥‌​̯̥Ţ̢̓ͬͥ́ͫ͒ͭͬ҉̴̢͓̠̱͔̪̣̻͓͎́F̨̰̹̮̫̮̬͙̖͙̥̜͍̤̼̭̖͈̉͆̂͌͆ͫ̅̈̅͑͘Ẅ̮͕̣̙̙͚̫̱̜̝̺̦̜̲͕̖̪̈̾͋̄́̄ͯ̒‌​̾̊̅͒ͮ̑́́͟Ţ̵̳͈̱̫̗͛ͩ̈ͮ͑͜ͅḞ̤͔͙͎̣̰̦̱̟̝͊̒͐ͮ̓͑̔̿͐̋́Ẅ̶̴̢͔̩͖̖̱̰̩͍͍ͦ͊̓̑̀͋̑̕T͓̤̪̟̘̦͚̣̓̅͛ͦ͐ͮ‌​̔̋̄̈͊̆̄̓͘F̵̡̨̞͕͉̬ͫ̃ͫ͐͊ͦͪͫͧ̔͌̎̌͜Ẅ̨̬̦̪̙̝͕̦̦̺͖̲̱̞͚͕͓͖̌ͭ͋ͭ̅ͨ̀̂ͦ̌͑͐̑̎̅Ţ̩̟̘͇̳̤͔̪͎͉͎̼ͥͩͪ‌​͆̽ͩ̿ͧͧ͘͜͠͞F̴̸̶̹̲̤͇̹̥̝̪̏̆ͥ̽̉̂͂̐́̌͂̾Ẅ̵̛ͤͫ̓͢҉̶̮̭̤̩̤͖̲̦T̵̻̩̲̳̼̟̠̰̳̺̖̳ͭ͆̄̐͌́͌́ͫ́̾̍̄ͪ̍̋‌​̏͌̚͢͜͜͝F̢̢̘̥̹̻̬͈̙͚̱͈̰͇̰̱ͨ̌͂͛ͪ̈̋͐́̓͌̚ – nicael Nov 16 '15 at 23:50

383 Answers 383

Testing -123- TEST TESTING

share|improve this answer

http://fonts.googleapis.com/css?family=Lobster' rel='stylesheet' type='text/css'> mmmmmmmmmmmmmm

share|improve this answer

To get a large image you must remove the trailing s, like this:

Open the image in a new tab and change the image url from:

 http://i.stack.imgur.com/xxxxxs.png

to

 http://i.stack.imgur.com/xxxxx.png

With white background:

RH WH TR SN RX H+ He

Without background:

RH WH TR SN RX H+ He

SVG Links:

Red Heart
White Heart
Trace
Snake
℞ (Drugs)
H+ (Hospital) He (for Health)


share|improve this answer

This is subbed-sup text
This is sup text

This is text

This is text

share|improve this answer

^**


# Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec iaculis sed nisl eget viverra. In hac habitasse platea dictumst. Donec quis nibh neque. Mauris venenatis turpis sed ligula venenatis, in rhoncus elit congue. Cras vitae orci gravida, accumsan augue nec, convallis turpis. Nullam accumsan tincidunt metus sed laoreet. Praesent pulvinar, est at eleifend gravida, diam tortor tempus orci, tempus fermentum quam risus nec felis.

^ Suspendisse quis nisi a nisi venenatis pulvinar. In ac diam enim. Suspendisse in lectus posuere augue porttitor iaculis vitae at lectus. Donec consectetur elit diam, sed commodo purus feugiat sed. Sed vitae lacinia magna. Cras eros neque, iaculis ut faucibus a, congue ut velit. Nam semper tempor neque at rutrum. Nullam mollis ex et bibendum laoreet. Mauris posuere sed enim id placerat. Vivamus eu est elit. Nulla nisl metus, efficitur ut placerat sit amet, varius sit amet dui.

share|improve this answer

This is an example answer that has been edited via the Stack Exchange API (and Python). It was originally posted via Python. . test url

share|improve this answer

For testing stack snippet related to this question

  $(function() {
    $('.multiselect').multiselect();
  });
  <link href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.2/css/bootstrap.css" rel="stylesheet"/>
  <link href="http://davidstutz.github.io/bootstrap-multiselect/dist/css/bootstrap-multiselect.css"/>

  <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.2/js/bootstrap.js"></script>
  <script src="http://davidstutz.github.io/bootstrap-multiselect/dist/js/bootstrap-multiselect.js"></script>

  <select class="multiselect" multiple="multiple">
    <option value="cheese">  Cheese   </option>
    <option value="tomatoes"> Tomatoes  </option>
    <option value="mozarella"> Mozzarella </option>
    <option value="mushrooms"> Mushrooms </option>
    <option value="pepperoni"> Pepperoni </option>
    <option value="onions">  Onions   </option>
  </select>
share|improve this answer
1  
Snippets got their own sandbox - no harm, just more quiet in there. – Shadow Wizard Apr 24 '15 at 22:00

This is a test of named anchor linking

share|improve this answer

Lets try printing a single backslash in a code block.

\

Works fine in answers. Lets try in comments below.

share|improve this answer

This is one code block with a backslash: \ and this is another one \ and this is a code block with other characters abc.

This is another code block with a backslash \ and then one with an escaped backtick abc \ abc`

share|improve this answer

Mostly for comment testing and such. Feel free to test your comments here as well.

share|improve this answer

Auto-link with /_: http://example.com/_abc.

Manual link with /_: test link

Same with https:

Auto-link with /_: https://example.com/_abc.

Manual link with /_: test link

Broken youtube link: https://youtu.be/_1sOmz1PfF0?t=51s

share|improve this answer

testing an inconsistency between the preview and the final appearance
-->

hello
-->

share|improve this answer

deb cdrom:[Ubuntu-GNOME 14.04.1 LTS Trusty Tahr - Release amd64 (20140722.2)]/ trusty main multiverse restricted universe

See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to

newer versions of the distribution.

deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty main restricted deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty main restricted

Major bug fix updates produced after the final release of the

distribution.

deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates main restricted deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates main restricted

N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu

team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any

review or updates from the Ubuntu security team.

deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty universe deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty universe deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates universe deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates universe

N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu

team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to

your rights to use the software. Also, please note that software in

multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu

security team.

deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty multiverse deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty multiverse deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates multiverse deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates multiverse

N.B. software from this repository may not have been tested as

extensively as that contained in the main release, although it includes

newer versions of some applications which may provide useful features.

Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review

or updates from the Ubuntu security team.

deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-backports main restricted universe multiverse deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-backports main restricted universe multiverse

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu trusty-security main restricted deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu trusty-security main restricted deb http://security.ubuntu.com/ubuntu trusty-security universe deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu trusty-security universe deb http://security.ubuntu.com/ubuntu trusty-security multiverse deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu trusty-security multiverse

Uncomment the following two lines to add software from Canonical's

'partner' repository.

This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical and the

respective vendors as a service to Ubuntu users.

deb http://archive.canonical.com/ubuntu trusty partner deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu trusty partner

This software is not part of Ubuntu, but is offered by third-party

developers who want to ship their latest software.

deb http://extras.ubuntu.com/ubuntu trusty main deb-src http://extras.ubuntu.com/ubuntu trusty main

This software is Spotify Desktop client

This is a preview build of Spotify for Linux. As a preview release this version is still unsupported.

deb http://repository.spotify.com stable non-free

Latest Virtualbox

deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian trusty contrib

deb-src http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian trusty contrib

share|improve this answer
# deb cdrom:[Ubuntu-GNOME 14.04.1 LTS _Trusty Tahr_ - Release amd64 (20140722.2)]/ trusty main multiverse restricted universe

# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
# newer versions of the distribution.
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty main restricted
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty main restricted

## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates main restricted
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates main restricted

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any
## review or updates from the Ubuntu security team.
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty universe
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty universe
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates universe
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates universe

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu 
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to 
## your rights to use the software. Also, please note that software in 
## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
## security team.
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty multiverse
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty multiverse
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates multiverse
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates multiverse

## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-backports main restricted universe multiverse

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu trusty-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu trusty-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu trusty-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu trusty-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu trusty-security multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu trusty-security multiverse

## Uncomment the following two lines to add software from Canonical's
## 'partner' repository.
## This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical and the
## respective vendors as a service to Ubuntu users.
deb http://archive.canonical.com/ubuntu trusty partner
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu trusty partner

## This software is not part of Ubuntu, but is offered by third-party
## developers who want to ship their latest software.
deb http://extras.ubuntu.com/ubuntu trusty main
deb-src http://extras.ubuntu.com/ubuntu trusty main

## This software is Spotify Desktop client
## This is a preview build of Spotify for Linux. As a preview release this version is still unsupported.
deb http://repository.spotify.com stable non-free

# Latest Virtualbox
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian trusty contrib
# deb-src http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian trusty contrib
share|improve this answer

diddly-do...

test /* */ abc

share|improve this answer

Testing the 1 new answer to this question box that should show up.

share|improve this answer

Testing whether movement of some elements breaks the 'post your answer' button.

share|improve this answer

This is an answer to test somethin' 'bout deletions.

$* balah blah ($*) more stuff

share|improve this answer

LOL

{ ja, je }

LOL2

{ { ja, ja }, { ja, je }, { je, ja }, { je, je } }

LOL-PLEX

{ LOL10100 }

Perform

POST /vpa-azure/about HTTP/1.1
Host: http://localhost:8080
Accept: text/plain
Content-Type: application/json

{ "data": "value" } 

Should return the literal

"vpa-azure-api-0.0.1-jdk1.7"
share|improve this answer

protocol-relative link

site-local link

page-relative link

HTML protocol-relative link

HTML site-local link

HTML page-relative link

share|improve this answer

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

share|improve this answer

Bug in comments formatting

Bold nested in italic is rendered as plain italic without the bold markup being interpreted in comments. See the examples:

Case 1: Not working

_Italic and **bold**_

is rendered as Italic and **bold**. It doesn't interpret the bold markup.

Case 2: Not working

_Italic and **bold** _

is rendered as _Italic and bold _. It doesn't interpret the italic markup.

Case 3: Working

_Italic and **bold** followed by more italic_

is rendered correctly: Italic and bold followed by more italic

Bug in posts formatting

Case 1b: working

_Italic and **bold**_

is rendered as Italic and bold. It doesn't interpret the bold markup.

Case 2b: Not working

_Italic and **bold** _

is rendered as _Italic and bold _. It doesn't interpret the italic markup.

Case 3

_Italic and **bold** followed by more italic_

is rendered correctly: Italic and bold followed by more italic

share|improve this answer

Testing the anchor tag.

share|improve this answer

A <pre> block in a blockquote:

Limit (cost=8.84..12.86 rows=1 width=8) (actual time=0.985..0.986 rows=1 loops=1)
 -> Bitmap Heap Scan on publication (cost=8.84..12.86 rows=1 width=8) (actual time=0.984..0.985 rows=1 loops=1)
    Recheck Cond: ((mtid = 9762715) OR (last_modifier = 21321))
    -> BitmapOr (cost=8.84..8.84 rows=1 width=0) (actual time=0.971..0.971 rows=0 loops=1)
       -> Bitmap Index Scan on publication_pkey (cost=0.00..4.42 rows=1 width=0) (actual time=0.295..0.295 rows=1 loops=1)
          Index Cond: (mtid = 9762715)
       -> Bitmap Index Scan on publication_last_modifier_btree (cost=0.00..4.42 rows=1 width=0) (actual time=0.674..0.674 rows=0 loops=1)
          Index Cond: (last_modifier = 21321)
Total runtime: 1.027 ms
share|improve this answer

Testing line breaks in sup tags

Everything after a second return isn't subscript anymore:

Neher, A. (1991). Maslow's theory of motivation: A critique. Journal of Humanistic Psycholgoy, 31, 3. [FREE PDF][1]

Mahmoud A. Wahba, Lawrence G. Bridwell, [Maslow reconsidered: A review of research on the need hierarchy theory][2] (1976), or a free pdf scan here

But if you use <br /> there are no issues.

Neher, A. (1991). Maslow's theory of motivation: A critique. Journal of Humanistic Psycholgoy, 31, 3. [FREE PDF][1]

Mahmoud A. Wahba, Lawrence G. Bridwell, [Maslow reconsidered: A review of research on the need hierarchy theory][2] (1976), or a free pdf scan here

As reported here

This works very strange; initially is does not work, with repeated edits it 'sticks.'

share|improve this answer

Some text...

ttt

Anchor goes here

More text...

share|improve this answer
http://meta.stackoverflow.com/users/1/jeff-atwood
http://meta.stackoverflow.com/users/1/ 
http://meta.stackoverflow.com/users/1
http://meta.stackoverflow.com/u/1/ 
http://meta.stackoverflow.com/u/1
See http://meta.stackoverflow.com/q/107876

http://meta.stackoverflow.com/users/1/jeff-atwood
http://meta.stackoverflow.com/users/1/
http://meta.stackoverflow.com/users/1
http://meta.stackoverflow.com/u/1/
http://meta.stackoverflow.com/u/1

See http://meta.stackoverflow.com/q/107876

share|improve this answer

You must log in to answer this question.

protected by Oded Nov 17 '14 at 15:36

Thank you for your interest in this question. Because it has attracted low-quality or spam answers that had to be removed, posting an answer now requires 10 reputation on this site.

Would you like to answer one of these unanswered questions instead?

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged .