Meta Stack Exchange is where users like you discuss bugs, features, and support issues that affect the software powering all 155 Stack Exchange communities.

What is meta?
Here's how it works:
 1. Any Stack Exchange user can ask a question
 2. The community provides support, votes on ideas, and reports bugs
 3. Your voice helps shape the way Stack Exchange operates

As per Jeff's suggestion in this comment:

You can use this question as a formatting sandbox. You can

 • edit this question itself (Community Wiki questions such as this one require 100 reputation to edit)
 • post answers to this question (Since this question is protected, this requires earning 10 reputation on this site)
 • post comments to this question or its answers
 • test suspected bugs with the editor

Beware that since the changes to syntax highlighting in December 2010, and the inline hints added March 2011, no syntax highlighting is applied unless the question's tags or an inline hint enable it. So, to test highlighting here in the sandbox:

 1. On the start of a line, specify a language inline using <!-- language: lang --> hints, and indent the code 4 spaces as usual. There is a full list of hints (scroll down a little).

  <!-- language: lang-html -->
  
    While not hinted otherwise: <html></html> source <b>goes</b> "here".
  
  <!-- language: lang-js -->
  
    var a = 3;
    while (not (a > 0)) {
      alert("JavaScript code <b>goes</b> here.");
    }
  
 2. Or:

  • Save your post.

  • Use something like Firebug (Firefox), Web Inspector (Safari, Chrome) or Developer Tools (Internet Explorer 8) to edit the resulting HTML. To open Chrome Dev Tools, press F12

  • Find the <pre> element and add the attribute class="prettyprint", or change it into something more specific, like class="lang-vb prettyprint".

  • Run the following in the location bar: javascript:prettyPrint();

share|improve this question
1  
Please provide an MCVE. – Kevin Jul 24 '15 at 13:41
4  
Questions about underwater basket weaving are off-topic for this site. – Kevin Jul 24 '15 at 14:42
3  
Ẅ͚͚̞̼̟̭͕̺̟̰̍̎͊̉̀͋̅ͪ͢T̢͚̘̞̦̱͙͍̳̱͐ͧ̅̚͠F̡͔͖̘̮̳͇̾̂ͭ̀̂ͯ͑ͩ̑̔ͥ̓̐̾ͬͭ͝Ẅ̸̋̒̔͛͋̓̓͛̚҉҉̩̤͚̲̞̥‌​̯̥Ţ̢̓ͬͥ́ͫ͒ͭͬ҉̴̢͓̠̱͔̪̣̻͓͎́F̨̰̹̮̫̮̬͙̖͙̥̜͍̤̼̭̖͈̉͆̂͌͆ͫ̅̈̅͑͘Ẅ̮͕̣̙̙͚̫̱̜̝̺̦̜̲͕̖̪̈̾͋̄́̄ͯ̒‌​̾̊̅͒ͮ̑́́͟Ţ̵̳͈̱̫̗͛ͩ̈ͮ͑͜ͅḞ̤͔͙͎̣̰̦̱̟̝͊̒͐ͮ̓͑̔̿͐̋́Ẅ̶̴̢͔̩͖̖̱̰̩͍͍ͦ͊̓̑̀͋̑̕T͓̤̪̟̘̦͚̣̓̅͛ͦ͐ͮ‌​̔̋̄̈͊̆̄̓͘F̵̡̨̞͕͉̬ͫ̃ͫ͐͊ͦͪͫͧ̔͌̎̌͜Ẅ̨̬̦̪̙̝͕̦̦̺͖̲̱̞͚͕͓͖̌ͭ͋ͭ̅ͨ̀̂ͦ̌͑͐̑̎̅Ţ̩̟̘͇̳̤͔̪͎͉͎̼ͥͩͪ‌​͆̽ͩ̿ͧͧ͘͜͠͞F̴̸̶̹̲̤͇̹̥̝̪̏̆ͥ̽̉̂͂̐́̌͂̾Ẅ̵̛ͤͫ̓͢҉̶̮̭̤̩̤͖̲̦T̵̻̩̲̳̼̟̠̰̳̺̖̳ͭ͆̄̐͌́͌́ͫ́̾̍̄ͪ̍̋‌​̏͌̚͢͜͜͝F̢̢̘̥̹̻̬͈̙͚̱͈̰͇̰̱ͨ̌͂͛ͪ̈̋͐́̓͌̚ – nicael Nov 16 '15 at 23:50
1  
@humn instead of a rollback, you can perform an edit with the exact same contents as before your edit (title, in your case) and assuming you do it within the 5 minutes grace period, it will show only a single revision with "[Edit removed during grace period]" - instead of having two revisions. – Shadow Wizard Apr 10 at 10:12

393 Answers 393

Waffles!

Hot off the <kbd>-waffle iron! (Sorry, not that one).

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

share|improve this answer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

this is a link

This is a line with some code
This is another line with some code
This is a link with code in it
This is more code

This CSS overlapping is really starting to piss me off.

This is strike through
This is also strike through
As is this
---How about chat formatting?---

Does it work in a Link?

<link>

<link>

share|improve this answer

italicboldness!

this is italicb*oldne*ss (I doub*t that *is a word)*

generated by:

gets.chomp.gsub(/./) {|x| '*'*rand(3)+'<!---->'+x+'<!---->'+'*'*rand(3)}

A different test:

I am going to take these backticks ` `` ``` ```` `````` ``````` ```````` and RULE THE WORLD!

source:

I am going to take these backticks ````` ` `` ``` ```` `````` ``````` ```````` ````` and RULE THE WORLD!
share|improve this answer

NUMBERED LIST TESTING

Unexpected

 1. Item1

 1. Item2
 1. Item3
 1. Item4
 1. Item1

 2. Item2

 3. Item3
 4. Item4

Crap

 1. Item1
<!-- -->
 1. Item2
 1. Item3
 1. Item4
 1. Item1
 2. Item2
 3. Item3
 4. Item4

WTF

 1. Item1

<!-- -->
 1. Item2
 1. Item3
 1. Item4
 1. Item1

1. Item2 1. Item3 1. Item4

Useless

 1. Item1
<!-- -->

 1. Item2
 1. Item3
 1. Item4
 1. Item1

 2. Item2

 3. Item3
 4. Item4

Misleading

 1. Item1

<!-- -->

 1. Item2
 1. Item3
 1. Item4
 1. Item1
 1. Item2
 2. Item3
 3. Item4

BEST CHOICE

 1. Item1
<br/><br/>
 1. Item2
 1. Item3
 1. Item4
 1. Item1

 2. Item2
 3. Item3
 4. Item4
share|improve this answer

                                                                                                   

share|improve this answer
3  
‮my name backwards – Mhmd Apr 11 '14 at 11:30

Horrendous {mis|ab}use of direction overrides


This is some normal text to lull you into a false sense of security.

This is some normal text to lull you into a false sense of security.


{RTL}This text is standard-grade messed up with a `U+202E RIGHT-TO-LEFT OVERRIDE`.{LTR}

‮This text is standard-grade messed up with a U+202E RIGHT-TO-LEFT OVERRIDE.‭


This text is {RTL}hospital-grade messed up with {LTR}an intervening override.

This text is ‮hospital-grade messed up with ‭an intervening override.


If I {RTL}pu swohs ti ,sdrawkcab etirw {LTR}forwards.

If I ‮pu swohs ti ,sdrawkcab etirw ‭forwards.


This text is industrial-grade messed up - {RTL}it spans paragraphs!

Lorem ipsum dolor sit.

Brain melted {LTR}yet?

This text is industrial-grade messed up - ‮it spans paragraphs!

Lorem ipsum dolor sit.

Brain melted ‭yet?


{RTL}!sliated eht ni si rorroh eht tub ,lamron skooL{LTR}

‮!sliated eht ni si rorroh eht tub ,lamron skooL‭


share|improve this answer

▛▙▟▜▐▀▄▌▘▛▙▟▜ ▄█▀  u know u want em :)

share|improve this answer
1  
▛ ▜ <br/> ▙ ▟--------- How to do line breaks in comments? – mplungjan Mar 11 '11 at 10:00
1  
@mplungjan You can't. – badp Mar 11 '11 at 10:02
10  
What a pity. That would be useful sometimes. – toscho Jun 6 '11 at 14:40
14  
We detected an invalid link in your post, please correct it. (this message will be automatically removed when the link is fixed) – Community May 14 '12 at 5:24
5  
Be quiet, ---@Community---, dumb bot – hexafraction Nov 5 '12 at 23:33
1  
@hims056 yeah, whatever job that was responsible for this is long time dead. Oh well! Think we should flag the comment? ;) – Shadow Wizard Apr 30 '14 at 11:40
1  
@hims056 wow, must try it myself! LOL! Well, bug report? Since this will never be removed automatically... – Shadow Wizard Apr 30 '14 at 11:50

Heh, the bash syntax highlighter is broken.

#!/bin/bash
[ $# -ge 1 -a -f "$1" ] && input="$1" || input="-"
cat $input
share|improve this answer

This answer is write-protected

(think so? no.)

click me to edit!

To see comments click here and press Enter

To un-protect the answer (temporarily, only for you) in Chrome, right click the whitespace below, choose "Inspect Element," find the first <sub>, click it, and press Delete

***** this is a footnote that prevents editing or sharing or flagging this question

share|improve this answer
1  
You forgot to "protect" the downvote button ;-) – Arjan Dec 26 '13 at 22:08

(TESTING LONGER ALL-CAPS ANSWER THAT MIGHT NOT TRIP BOT QUALITY FILTER)

FIRST, LOOK AT THE WHOLE PROGRAM

10 N=2000
20 PRINT "ARMSTRONG NUMBERS"
25 PRINT "BETWEEN 1 AND 2000"
30 PRINT
40 FOR 1=1 TO N
50 S=O
60 K=I
70 Q=INT(K/10)
80 R=K-10*Q
90 S=S+R*R*R
100 K=Q
110 IF K<>O THEN 70
120 IF I<>S THEN 130
125 PRINT I
130 NEXT I
140 END 

FIRST, WE INITIALIZE THE VARIABLE "N" TO 2000, THEN WE PRINT SOME INTRODUCTION TO THE USER. NEXT, THERE IS FOR-LOOP FROM 1 to N (2000). THE LOOP IS DOING IT'S JOB WELL DONE, UNTIL IT REACHES LINE 110. SOMETIMES IT LOOPS, SOMETIMES IT DOESN'T, BUT ANYWAY IT MAY LOOP FROM 70 TO 110. THIS IS ACTUALLY A WHILE-LOOP THAT WILL STOP AFTER "K" IS EQUAL TO "O" (DON'T ASK ME WHY). NEXT, IF "I" IS EQUAL TO "S", THEN IT'S AN ARMSTRONG NUMBER, SO IT WILL BE PRINTED ON THE MONITOR. OTHERWISE, IT WILL BE SKIPPED AND CHECK THE NEXT NUMBER.

share|improve this answer

‮tset

‮tset

http://www.google.com

‮tset

This actually threw console errors when I added some more.... Too many blockquotes causes javascript to run into a recursive loop and throw an error... not sure how.

share|improve this answer

# test

^ test line 2

# test added 2 spaces

^ test line 2

try adding fixed spaces      |

|added space      | 1      |
|                            |       |

strike

DECLARE @origUserName varchar(max)

This is a unity3d test... C


alternative to code layout
  if 
  we can work this
out

alternative to code layout if we can work this out

alternative to code layout
if 
we can work this
out

enter image description here

share|improve this answer

Triggering new edit grace period

Now let's see if this sets off a bug

share|improve this answer

this is a test answer for the Stack-Exchange-Editor-Toolkit, at least for the auto-editor part.

i hope u like ur answer.

Code should remain untouched. Hello. Thanks!

There are several lines with variable amounts of spaces just above this one.

im sure all code survives. thanks in advance.

Python started with correct capitalization... but apache did not.

hope it helps somebody!!!!!!!!!!!!!

share|improve this answer

This is a test to try out grace period editing.

Due to new logic, the grace period ends if a new comment is added. But what happens if that comment is deleted?

Edit Log

v1 - #1 - Initial Post
v1 - #2 - Edit in grace period (normal)
v? - #3 - Edit after comment added by another user and deleted

So the conclusion is that a comment will stop ninja edits, but only if they are around.

share|improve this answer

This is a blockquote. I think.

This is a double blockquote.

This is a triple blockquote.

And this is a quadruple blockquote.

Here's some bold text.

Here's some italic text.

Here's some bold italic text

Here's a link

print("Here's some code.")

Here's
some
newlines.

Here's an image.

Here's a .

Here's some in-text code.

Here's some emojis: 🌚😊🌲🌳🕖💦🌊😷🎳😞👾🏉.

Here's Arabic numbers? ١٢٣٤٥٦٧٨٩٠

You can hit a key to perform an action.

Here's a meta tag.

I love to <code> a lot in on my .

Here's an unordered list.

 • Cheese is good.
  • Don't try the smelly kinds though.
 • Doge is love. Doge is life.
  • Once you accept this fact, life is glorious.

This is a strike through

Oooah, I'm tiny :)

share|improve this answer
1  
@nicael leacin is posting some weird things. Oh well. – DatEpicCoderGuyWhoPrograms Jul 4 '14 at 20:42
1  
if(life.lifestatus == lifefeelings.awesome && life.problems == Null) {System.out.println("YAY!")} – DatEpicCoderGuyWhoPrograms Jul 5 '14 at 21:39
1  
Love it :-). However it should be if(life.status==kLifeStatusTypeAwesome && lifefeelings==kLifeFeelingsTypeAwesome && life.problems == Null){System.out.println("YAY!")} – nicael Jul 5 '14 at 21:42

http://www.example.com/index.php

share|improve this answer
17  
This is a test. – alexanderpas Jun 24 '10 at 23:42
2  
This is a lie... – Mehrdad Jul 24 '11 at 17:30
 • Nested
  • lists
  • are
   • fun!
   • cool!
  • is
   • nice!
   • unsupported! supported, so long as your markdown indents lists by 2+ spaces.
share|improve this answer

! Trying to get Markdown to nest multiple paragraphs in spoiler tags

! Looks unsuccessful.

However:

Omg, a title!

 • And a list too!

What is this HTML trickery?

share|improve this answer
1  
@Arjan Yes, unless... – badp Jan 19 '11 at 10:24

None:

while True do
begin
 struct := 7; { Hallo }
end;

Pascal:

while True do
begin
 struct := 7; { Hallo }
end;

Delphi:

while True do
begin
 struct := 7; { Hallo }
end;

C:

while True do
begin
 struct := 7; { Hallo }
end;
share|improve this answer

Testing.

add(num1, num2) {…}

Markdown source:

#add(num1, num2) {…}

Escaped #:

#add(num1, num2) {…}

Markdown source:

\#add(num1, num2) {…}

Wrapped in backticks (`code`):

#add(num1, num2) {…}

Markdown source:

`#add(num1, num2) {…}`

Indented by 4 spaces:

#add(num1, num2) {…}

Markdown source:

  #add(num1, num2) {…}

Testing.

I ain't* here.

 • am not

Markdown source:

I ain't* here.

*am not

Escaped *:

I ain't* here.

* am not

Markdown source:

I ain't\* here.

\* am not

Superscript (<sup>):

I ain't1 here.

1 am not

Markdown source:

I ain't<sup>1</sup> here.

<sup>1</sup> am not

Clarify on hover:

I ain't here.

Markdown source:

I [ain't][1] here.

[1]: http:/// "am not"

Testing.

Hello, world!

Markdown source:

<div id='myDiv'>Hello, world!</div>

Wrapped in backticks (`code`):

<div id='myDiv'>Hello, world!</div>

Indented by 4 spaces:

<div id='myDiv'>Hello, world!</div>

Markdown source:

  <div id='myDiv'>Hello, world!</div>

Made for
Should Markdown be opt-in? No.

share|improve this answer
2  
We detected an invalid link in your post, please correct it. (this message will be automatically removed when the link is fixed) – Community May 14 '12 at 5:24
1  
@Community Very funny. – uınbɐɥs Aug 21 '12 at 4:28

I don't think code blocks are working correctly after a bulleted list

 • one
 • two

  This is indented with 4 spaces, but isn't showing as a code block

Paragraph

another code block 

 • point.
  more on that point.

  some code for that point
  
some pointless code.
share|improve this answer

will the "hai" in the beginning be removed?

Original: Hai, will the "hai" in the beginning be removed

Yes!

Ref: Should 'Hi', 'thanks,' taglines, and salutations be removed from posts?

share|improve this answer

I find it hard to believe, with the amount of rep that you have, that you would consider simply linking to another question is all it takes to make a good answer?

If your answer to question A can be used in question B, that suggests that B is a duplicate of A and can be closed as such.

If they are not duplicates, then you should be answering the question. Tailor your code to answer the actual question asked.

It has been well established that answers which contain nothing more than links will likely be deleted. They may be converted to comments, or they may not. There are plenty of related discussions here.

share|improve this answer

This should be code:

$VAR1 = { 'P5' => {   'E' => '06' => [100, 200, 95] 'B' => '23' => [20, 1000, 05, 30]   },   'P2' => {         'C' => '24' => [18, 23, 2300, 3456]   },   'P1' => {         'A' => '12' => [24, 25, 3200, 5668]         'D' => '15' => [168]       } };

share|improve this answer

I am a crazy editing person.

Third try.. fourth.

Verified through attempts to revert this post that I am unable to do so via mobile. selecting the original in the list has no effect at all.

trying to go beyond the edit grace period to add another item to the list...

I am able to see the edits in the list, but I can't do anything with them.

share|improve this answer

Just some test for comments...


<img src="http://graph.facebook.com/zuck/picture" width="50">

http://10.0.0.10/example.com - apparently this is not allowed anymore :) &&

123

share|improve this answer
3  
¹ ² ³ ⁴ ₁ ₂ ₃ ₄ – Arjan Apr 30 '12 at 8:45
2  
And the 𝓬𝓱𝓪𝓻𝓪𝓬𝓽𝓮𝓻𝓼 looks much better for you! But the emoji is not "whitespace", too bad ;-) – Arjan Apr 30 '12 at 9:28

Test for edit comment within first grace period.

Edit 1, with edit summary
Edit 2, with edit summary
Edit 3, no edit summary
Edit 4, with edit summary
Edit 5, with edit summary
Edit 6, after 9 minutes, with edit summary
Edit 7, after 9 minutes, with edit summary, overwriting previous summary
Edit 8, after 10 minutes, no edit summary

Editing within grace period no longer remembers previous edit reason?

share|improve this answer
Tabs FTW

And this is just some padding text so I can actually answer.

share|improve this answer

You must log in to answer this question.

protected by Oded Nov 17 '14 at 15:36

Thank you for your interest in this question. Because it has attracted low-quality or spam answers that had to be removed, posting an answer now requires 10 reputation on this site.

Would you like to answer one of these unanswered questions instead?

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged .