Meta Stack Exchange is where users like you discuss bugs, features, and support issues that affect the software powering all 158 Stack Exchange communities.

What is meta?
Here's how it works:
 1. Any Stack Exchange user can ask a question
 2. The community provides support, votes on ideas, and reports bugs
 3. Your voice helps shape the way Stack Exchange operates

As per Jeff's suggestion in this comment:

You can use this question as a formatting sandbox. You can

 • edit this question itself (Community Wiki questions such as this one require 100 reputation to edit)
 • post answers to this question (Since this question is protected, this requires earning 10 reputation on this site)
 • post comments to this question or its answers
 • test suspected bugs with the editor

Beware that since the changes to syntax highlighting in December 2010, and the inline hints added March 2011, no syntax highlighting is applied unless the question's tags or an inline hint enable it. So, to test highlighting here in the sandbox:

 1. On the start of a line, specify a language inline using <!-- language: lang --> hints, and indent the code 4 spaces as usual. There is a full list of hints (scroll down a little).

  <!-- language: lang-html -->
  
    While not hinted otherwise: <html></html> source <b>goes</b> "here".
  
  <!-- language: lang-js -->
  
    var a = 3;
    while (not (a > 0)) {
      alert("JavaScript code <b>goes</b> here.");
    }
  
 2. Or:

  • Save your post.

  • Use something like Firebug (Firefox), Web Inspector (Safari, Chrome) or Developer Tools (Internet Explorer 8) to edit the resulting HTML. To open Chrome Dev Tools, press F12

  • Find the <pre> element and add the attribute class="prettyprint", or change it into something more specific, like class="lang-vb prettyprint".

  • Run the following in the location bar: javascript:prettyPrint();

share|improve this question
3  
Please provide an MCVE. – Kevin Jul 24 '15 at 13:41
1  
Try turning it off and on again. – Kevin Jul 24 '15 at 13:41
2  
What have you tried? – Kevin Jul 24 '15 at 13:44
    
Hello and welcome to StackOverflow. Please take some time to read the help page, especially the sections named "What topics can I ask about here?" and "What types of questions should I avoid asking?". And more importantly, please read the Stack Overflow question checklist. You might also want to learn about Minimal, Complete, and Verifiable Examples. – Kevin Jul 24 '15 at 13:50
    
It looks like you want us to write some code for you. While many users are willing to produce code for a coder in distress, they usually only help when the poster has already tried to solve the problem on their own. A good way to demonstrate this effort is to include the code you've written so far, example input (if there is any), the expected output, and the output you actually get (console output, tracebacks, etc.). The more detail you provide, the more answers you are likely to receive. Check the FAQ and How to Ask. – Kevin Jul 24 '15 at 14:11
5  
Questions about underwater basket weaving are off-topic for this site. – Kevin Jul 24 '15 at 14:42
    
Test: help center Meta Stack Exchange Chat – TIPS Jul 27 '15 at 16:21
    
This is tricky to answer without an [mcve] – Kevin Sep 8 '15 at 16:47
    
Have you seen <example.com>;? – DavidPostill Sep 30 '15 at 12:43
    
Have you seen <example.com>;? – DavidPostill Sep 30 '15 at 12:53
    
foo bar <example.com>;. – DavidPostill Sep 30 '15 at 12:54
2  
Ẅ̷̲̖̲̹̬̫̻̪̝̲͈̮ͭͯͯͩ̌̀̍͌̄̀̕ͅT̴̽͂ͤ̈́̓̆̉ͭ̽ͦͮ̎͝͏̯͓̜͈̮̝͖̙͈̖̳͖̺̻͝͠F̧̧̻̠̜͓̟̥͙̭̱̞̦̖̭̠͔̽ͫ͊‌​̂̒̑̊̄ͧ͊͢Ẅ̵̧͇̖̩̟̯͇̭͈͉͈̹̪͔̖̭̟̫̈ͩ̆̌̄̌ͭ͐̌̄ͧ̀̍̆̈̆́̊̋̀Ţ̮͕̱ͤ͐͛̍͡F́ͬ͗ͪ̀̎͗͐ͧ̈̎̈́̀̐̀ͫ̅҉̵̨̰̣‌​̭̜̺̲̙̠̜̟̖̰͞ͅẄ̸͉̘̘̩͈͙̣͚͈̣ͬ̆́̓̈́́̾ͪͪ̀ͨͬͭͯ̀͠Ţ̵̸̴̨̲̲̟̯͇̹̱̪̪͖̭̲̲̺̝̞̹̠͓͂̈̐̇̓͐̔ͤ̓͋ͩ͒ͭͦͩ̃‌​̽Ḟ̧͚̩̤̩̙̥͍̹̱͚͖̪̠̣̺̪͉̿̆ͧͤ̈́ͬͫͧ̐̒̿̐͊̕͜ͅẄ̢͍̤̞̘̙̗͙̳̬̖͉͍̟͕̞̮ͪ͛̔ͪ̓̀̎ͭͦͦ̎͊̏ͫ͆̉̀̕͜͞Tͯ̃ͫͮ͒‌​ͧ́̈́͐̉̅ͤͤ̈̔҉̢̤͈̥͎͎̣̝͇̪͖̫ͅFͥ͋ͧ̾͐̾͑̅̇͗̐ͣ̅͒̇҉҉͉̪͍̥͉͚͔̩̱̫̙͜Ẅ̷̵̧̜̝̦̣͖̥̹͈̳̜͔͇̼͔͖̰̜̣͆ͯͨ̈‌​́̐̉ͤ͛͌̽ͥ̚̚͡͡T̶̵̡̡̳͍̯̼̤͔͎͕̺̖̠̲̘̠͓̞͇͌̂́ͪ͗ͨ͌ͣ͒̉͒̄F̞̗̦̤̎͛̓̀͊ͣ̈ͩ͊̈̓ͦ̎͛ͭ̊̒ͧ͜Ẅ̵̹̻͙̙͍͛ͨ́ͯ‌​́̆̕͝T̵̩̱̙̼̻͖̳͎̭̣͇̠̫͒͗ͯ͐ͯ̓̓̇ͯ͌͛̍͋ͯͅF͌̍͐̔͋͟҉̱̲͈̬̣͖̹̖̮̯͝͞ͅ – nicael Nov 16 '15 at 23:49
1  
@humn instead of a rollback, you can perform an edit with the exact same contents as before your edit (title, in your case) and assuming you do it within the 5 minutes grace period, it will show only a single revision with "[Edit removed during grace period]" - instead of having two revisions. – Shadow Wizard Apr 10 at 10:12
1  
This is a comment. – DJ McMayhem May 20 at 21:41
1  
bug -status-completed – unarist Jun 19 at 23:05

401 Answers 401

Wow

share|improve this answer
1  
That's the creepiest pyramid I've ever seen.... – Richard J. Ross III Sep 21 '13 at 4:51
    
@RichardJ.RossIII - This is even more... – hims056 Sep 21 '13 at 4:54
1  
Thanks for crashing my browser, asshole :) – Richard J. Ross III Sep 21 '13 at 6:01

Waffles!

Hot off the <kbd>-waffle iron! (Sorry, not that one).

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

share|improve this answer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

this is a link

This is a line with some code
This is another line with some code
This is a link with code in it
This is more code

This CSS overlapping is really starting to piss me off.

This is strike through
This is also strike through
As is this
---How about chat formatting?---

Does it work in a Link?

<link>

<link>

share|improve this answer
    
this is a link – hims056 Jan 30 '13 at 12:03
    
this is a link – mikeTheLiar Jan 30 '13 at 13:30
    
[this is a link](http://www.stackoverflow.com "and this is a mouseover") – mikeTheLiar Jan 30 '13 at 13:31
    
​​​​​​​​​​​​​​​ – mikeTheLiar Oct 9 '13 at 21:17
    
x – mikeTheLiar Oct 24 '13 at 16:01
    
<code>This is a test</code> – mikeTheLiar Nov 15 '13 at 16:44
    
Does it work in a <s>comment</s>? – mikeTheLiar Dec 20 '13 at 20:11
    
Does this work in a <strike>comment</strike>? – mikeTheLiar Dec 20 '13 at 20:11
    
Does this work in a <del>comment</del>? – mikeTheLiar Dec 20 '13 at 20:12
    
oh hai this is a multi line comment this world is doomed – mikeTheLiar Feb 24 '14 at 22:20
    
@mikeTheLiar HTML doesn't work in comments, you have to use markdown. – DatEpicCoderGuyWhoPrograms Jul 4 '14 at 17:26
    
tour help center Stack Overflow [meta.so] – mikeTheLiar Jul 16 '15 at 20:09
    
| – mikeTheLiar Sep 11 '15 at 14:47

italicboldness!

this is italicb*oldne*ss (I doub*t that *is a word)*

generated by:

gets.chomp.gsub(/./) {|x| '*'*rand(3)+'<!---->'+x+'<!---->'+'*'*rand(3)}

A different test:

I am going to take these backticks ` `` ``` ```` `````` ``````` ```````` and RULE THE WORLD!

source:

I am going to take these backticks ````` ` `` ``` ```` `````` ``````` ```````` ````` and RULE THE WORLD!
share|improve this answer
    
I can edit and share and flag the question! – Undo Jan 5 '14 at 16:03

NUMBERED LIST TESTING

Unexpected

 1. Item1

 1. Item2
 1. Item3
 1. Item4
 1. Item1

 2. Item2

 3. Item3
 4. Item4

Crap

 1. Item1
<!-- -->
 1. Item2
 1. Item3
 1. Item4
 1. Item1
 2. Item2
 3. Item3
 4. Item4

WTF

 1. Item1

<!-- -->
 1. Item2
 1. Item3
 1. Item4
 1. Item1

1. Item2 1. Item3 1. Item4

Useless

 1. Item1
<!-- -->

 1. Item2
 1. Item3
 1. Item4
 1. Item1

 2. Item2

 3. Item3
 4. Item4

Misleading

 1. Item1

<!-- -->

 1. Item2
 1. Item3
 1. Item4
 1. Item1
 1. Item2
 2. Item3
 3. Item4

BEST CHOICE

 1. Item1
<br/><br/>
 1. Item2
 1. Item3
 1. Item4
 1. Item1

 2. Item2
 3. Item3
 4. Item4
share|improve this answer

                                                                                                   

share|improve this answer
    
​ a ​ ​ ​ ​ ​​ ​ – Mhmd Apr 11 '14 at 11:12
    
a​​​​​​​​​​​​​​​ – Mhmd Apr 11 '14 at 11:13
    
​​​​​​​​​​​​​ – Mhmd Apr 11 '14 at 11:14
3  
‮my name backwards – Mhmd Apr 11 '14 at 11:30
    
comment comment comment‮ ‮‮‮ – Mhmd Apr 11 '14 at 14:31
    
hello there this is a very long commenthello there hello there this mdbnsjkdbvjzdbj hhh hhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh‌​hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhzzzzzzzzzzzzz‌​zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz‌​zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz‌​zzzzzzzzzzzzzzzzzzz – Mark Apr 11 '14 at 14:48
    
this is a comment‮‮ dmhm ‮‮‮ – Mhmd Apr 11 '14 at 17:54
    
hello this is a comment ‮worromot – Mhmd Apr 11 '14 at 18:52
    
I figured this ‮ – Mark Apr 11 '14 at 19:16
    
Hello there ‮rere ‮ – Mhmd Apr 11 '14 at 19:32
    
hello there this is a very long commenthello there hello there this mdbnsjkdbvjzdbj hhh hhhh dmf s ‮dmhM – Mhmd Apr 12 '14 at 10:21
    
helkasjdbak sjdhf kjas hflk adfjhakjhflkajflkasjdlkjaslkfdjaklsjas hfkjahskfljalkfjalkfsdfsd kjfksejlfjsdkljflksd ‮hdjsdf‮ – Mhmd Apr 12 '14 at 10:34
    
This is a comment ( ‮kraM (‭ – Mhmd Apr 14 '14 at 12:14
    
testink links : link – Mhmd Apr 16 '14 at 8:40
    
testlink – nicael Jul 4 '14 at 15:59

Horrendous {mis|ab}use of direction overrides


This is some normal text to lull you into a false sense of security.

This is some normal text to lull you into a false sense of security.


{RTL}This text is standard-grade messed up with a `U+202E RIGHT-TO-LEFT OVERRIDE`.{LTR}

‮This text is standard-grade messed up with a U+202E RIGHT-TO-LEFT OVERRIDE.‭


This text is {RTL}hospital-grade messed up with {LTR}an intervening override.

This text is ‮hospital-grade messed up with ‭an intervening override.


If I {RTL}pu swohs ti ,sdrawkcab etirw {LTR}forwards.

If I ‮pu swohs ti ,sdrawkcab etirw ‭forwards.


This text is industrial-grade messed up - {RTL}it spans paragraphs!

Lorem ipsum dolor sit.

Brain melted {LTR}yet?

This text is industrial-grade messed up - ‮it spans paragraphs!

Lorem ipsum dolor sit.

Brain melted ‭yet?


{RTL}!sliated eht ni si rorroh eht tub ,lamron skooL{LTR}

‮!sliated eht ni si rorroh eht tub ,lamron skooL‭


share|improve this answer

▛▙▟▜▐▀▄▌▘▛▙▟▜ ▄█▀  u know u want em :)

share|improve this answer
    
How did you do this? – athspk Jan 12 '11 at 11:49
    
@athspk Unicode :) – badp Jan 12 '11 at 11:50
    
I tried \u00A9, but i guess i am doing it wrong because it doesn't show – athspk Jan 12 '11 at 11:56
    
@athspk I, er, just copy pasted the characters straight from charmap :) The point of this answer, by the way, was seeing if I could post it and/or what its quality score would've been. – badp Jan 12 '11 at 12:03
    
@radp Very Nice :-) – athspk Jan 12 '11 at 12:08
    
ふふふっ - lovely to see – mplungjan Mar 11 '11 at 10:00
1  
▛ ▜ <br/> ▙ ▟--------- How to do line breaks in comments? – mplungjan Mar 11 '11 at 10:00
1  
@mplungjan You can't. – badp Mar 11 '11 at 10:02
10  
What a pity. That would be useful sometimes. – toscho Jun 6 '11 at 14:40
    
Test Test Test Test<pre>blah</pre> – Mechanical snail Aug 31 '11 at 3:41
    
@toscho: How does everyone figure out all the cool comment stuff? – Ullallulloo Jan 1 '12 at 21:40
14  
We detected an invalid link in your post, please correct it. (this message will be automatically removed when the link is fixed) – Community May 14 '12 at 5:24
5  
Be quiet, ---@Community---, dumb bot – hexafraction Nov 5 '12 at 23:33
1  
@hims056 yeah, whatever job that was responsible for this is long time dead. Oh well! Think we should flag the comment? ;) – Shadow Wizard Apr 30 '14 at 11:40
1  
@hims056 wow, must try it myself! LOL! Well, bug report? Since this will never be removed automatically... – Shadow Wizard Apr 30 '14 at 11:50

Heh, the bash syntax highlighter is broken.

#!/bin/bash
[ $# -ge 1 -a -f "$1" ] && input="$1" || input="-"
cat $input
share|improve this answer

This answer is write-protected

(think so? no.)

click me to edit!

To see comments click here and press Enter

To un-protect the answer (temporarily, only for you) in Chrome, right click the whitespace below, choose "Inspect Element," find the first <sub>, click it, and press Delete

***** this is a footnote that prevents editing or sharing or flagging this question

share|improve this answer
1  
You forgot to "protect" the downvote button ;-) – Arjan Dec 26 '13 at 22:08
    
Hmm.... looks like they fixed this "bug" at some point. /cc @Arjan – Shadow Wizard Dec 16 '14 at 12:56

(TESTING LONGER ALL-CAPS ANSWER THAT MIGHT NOT TRIP BOT QUALITY FILTER)

FIRST, LOOK AT THE WHOLE PROGRAM

10 N=2000
20 PRINT "ARMSTRONG NUMBERS"
25 PRINT "BETWEEN 1 AND 2000"
30 PRINT
40 FOR 1=1 TO N
50 S=O
60 K=I
70 Q=INT(K/10)
80 R=K-10*Q
90 S=S+R*R*R
100 K=Q
110 IF K<>O THEN 70
120 IF I<>S THEN 130
125 PRINT I
130 NEXT I
140 END 

FIRST, WE INITIALIZE THE VARIABLE "N" TO 2000, THEN WE PRINT SOME INTRODUCTION TO THE USER. NEXT, THERE IS FOR-LOOP FROM 1 to N (2000). THE LOOP IS DOING IT'S JOB WELL DONE, UNTIL IT REACHES LINE 110. SOMETIMES IT LOOPS, SOMETIMES IT DOESN'T, BUT ANYWAY IT MAY LOOP FROM 70 TO 110. THIS IS ACTUALLY A WHILE-LOOP THAT WILL STOP AFTER "K" IS EQUAL TO "O" (DON'T ASK ME WHY). NEXT, IF "I" IS EQUAL TO "S", THEN IT'S AN ARMSTRONG NUMBER, SO IT WILL BE PRINTED ON THE MONITOR. OTHERWISE, IT WILL BE SKIPPED AND CHECK THE NEXT NUMBER.

share|improve this answer
    
Reading this now hurt my eyes... – Portal Dec 7 '15 at 9:35

This answer should be submitted:

http://serverfault.com/questions/2147483647

This ID onwards, you cannot submit this answer.

share|improve this answer

‮tset

‮tset

http://www.google.com

‮tset

This actually threw console errors when I added some more.... Too many blockquotes causes javascript to run into a recursive loop and throw an error... not sure how.

share|improve this answer
    
Also, more testing unicode. ‮ – Dylan Katz Feb 25 '15 at 1:38

# test

^ test line 2

# test added 2 spaces

^ test line 2

try adding fixed spaces      |

|added space      | 1      |
|                            |       |

strike

DECLARE @origUserName varchar(max)

This is a unity3d test... C


alternative to code layout
  if 
  we can work this
out

alternative to code layout if we can work this out

alternative to code layout
if 
we can work this
out

enter image description here

share|improve this answer
    
What were you testing, if I might ask? :-) – Shadow Wizard Jun 9 '14 at 19:53
    
@ShadowWizard I try to see if there is more upload capacity within the current limits... – rene Jun 9 '14 at 20:12
    
oh, nice... and? (is there?) – Shadow Wizard Jun 9 '14 at 20:54
    
Well, if imgur wouldn't convert my bmp to png I would say yes... – rene Jun 10 '14 at 7:48
    
​​​​​​​​​​​​​A​ – gerrit Jun 11 '14 at 15:05
    
<kbd>test</kbd> – rene Jun 25 '14 at 16:10
    
Took you over three years to learn about <kbd>? :D – Shadow Wizard Jun 25 '14 at 17:42
    
@ShadowWizard sorry, I didn't know learning time was restricted. It won't happen again, promised. – rene Jun 25 '14 at 17:55
    
@rene now go build a castle with the <kbd> that was the first thing I tried (and miserably failed) - and if it wasn't clear enough I was just kidding/teasing you. :-D – Shadow Wizard Jun 25 '14 at 17:58
    
iphone configuration utility – rene Aug 7 '14 at 10:53
    
<s>strike</s> also works. Less to type. ;) – Shadow Wizard Mar 29 '15 at 13:11
    
@ShadowWizard hehehe ... I was typing I don't know how many dashes around a word while wondering why it didn't work. Only to realize later that only works in chat.... I must be spoiled ... ;) – rene Mar 29 '15 at 13:15
    
Yeah, many heros fell in face of the markdown difference between chat, comments, and posts. :D – Shadow Wizard Mar 29 '15 at 13:16
    
lorum ipsin tewtsc iedjc – rene Jun 25 '15 at 21:35
    
ccccc cf ff ff rfrr rf – rene Jun 25 '15 at 21:38

Triggering new edit grace period

Now let's see if this sets off a bug

share|improve this answer
    
Testing IME: Sun = 日 – senshin Jan 21 '14 at 10:44
    
Testing IME again: Sun = 日 – senshin Jan 21 '14 at 10:45
    
Still testing IME: Sun = 日 – senshin Jan 21 '14 at 10:48
    
Testing IME with SOUP: Sun = 日. – senshin Jan 21 '14 at 23:37
    
Testing markdown: bold bold italics – senshin Apr 18 '14 at 1:28
    
bold bold italics bold bold italics – senshin Apr 18 '14 at 1:31
    
[meta] [main] edit – senshin Apr 20 '14 at 0:12
    
    
italic more italic – senshin Jun 3 '14 at 22:53
    
Testing IME ~in the future~: Sun = 日. – senshin Jan 22 '15 at 0:07

Hello

Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World

share|improve this answer

this is a test answer for the Stack-Exchange-Editor-Toolkit, at least for the auto-editor part.

i hope u like ur answer.

Code should remain untouched. Hello. Thanks!

There are several lines with variable amounts of spaces just above this one.

im sure all code survives. thanks in advance.

Python started with correct capitalization... but apache did not.

hope it helps somebody!!!!!!!!!!!!!

share|improve this answer

This is a test to try out grace period editing.

Due to new logic, the grace period ends if a new comment is added. But what happens if that comment is deleted?

Edit Log

v1 - #1 - Initial Post
v1 - #2 - Edit in grace period (normal)
v? - #3 - Edit after comment added by another user and deleted

So the conclusion is that a comment will stop ninja edits, but only if they are around.

share|improve this answer

This is a blockquote. I think.

This is a double blockquote.

This is a triple blockquote.

And this is a quadruple blockquote.

Here's some bold text.

Here's some italic text.

Here's some bold italic text

Here's a link

print("Here's some code.")

Here's
some
newlines.

Here's an image.

Here's a .

Here's some in-text code.

Here's some emojis: 🌚😊🌲🌳🕖💦🌊😷🎳😞👾🏉.

Here's Arabic numbers? ١٢٣٤٥٦٧٨٩٠

You can hit a key to perform an action.

Here's a meta tag.

I love to <code> a lot in on my .

Here's an unordered list.

 • Cheese is good.
  • Don't try the smelly kinds though.
 • Doge is love. Doge is life.
  • Once you accept this fact, life is glorious.

This is a strike through

Oooah, I'm tiny :)

share|improve this answer
    
List is unordered, by the way ;-) – nicael Jul 4 '14 at 10:26
    
@nicael Sometimes I just forget I'm not talking about programming... – DatEpicCoderGuyWhoPrograms Jul 4 '14 at 15:39
    
If you would talk about programming your list would be unordered anyway... – nicael Jul 4 '14 at 15:51
    
@nicael Wow. I think I need my morning coffee before I start writing comments on SE. – DatEpicCoderGuyWhoPrograms Jul 4 '14 at 15:57
    
So edit your answer! :D What are you waiting for? – nicael Jul 4 '14 at 15:57
    
@nicael Edited my answer and have had my morning coffee! – DatEpicCoderGuyWhoPrograms Jul 4 '14 at 16:25
    
Whats happening?! ‮ ‮ Good night... :) ‮ – nicael Jul 4 '14 at 16:25
    
‮ ‮5 ‮ ‮6 ‮ ‮7 ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ – nicael Jul 4 '14 at 16:28
    
@leacin What on earth are you doing? – DatEpicCoderGuyWhoPrograms Jul 4 '14 at 17:23
    
‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮ ‮Nothing. It is sandbox. You noticed something strange? – nicael Jul 4 '14 at 17:24
    
It is sandbox ;-) Don't forget – nicael Jul 4 '14 at 17:26
    
@nicael, I know, there's just some weird things goin' on here.... – DatEpicCoderGuyWhoPrograms Jul 4 '14 at 17:29
1  
@nicael leacin is posting some weird things. Oh well. – DatEpicCoderGuyWhoPrograms Jul 4 '14 at 20:42
1  
if(life.lifestatus == lifefeelings.awesome && life.problems == Null) {System.out.println("YAY!")} – DatEpicCoderGuyWhoPrograms Jul 5 '14 at 21:39
1  
Love it :-). However it should be if(life.status==kLifeStatusTypeAwesome && lifefeelings==kLifeFeelingsTypeAwesome && life.problems == Null){System.out.println("YAY!")} – nicael Jul 5 '14 at 21:42

http://www.example.com/index.php

share|improve this answer
17  
This is a test. – alexanderpas Jun 24 '10 at 23:42
    
Perhaps, definitely not. Maybe*!* – daxim Oct 10 '10 at 13:43
    
Is it a test or not. Seems to be a infinite loop question. – Gopoi Oct 12 '10 at 4:02
    
testing highlight...testing. – Steve Feb 12 '11 at 1:24
    
Test failed.... – Brian Reichle Jun 23 '11 at 11:26
3  
This is a lie... – Mehrdad Jul 24 '11 at 17:30

Q: Transmute all humans on this planet into Manshu

Two solutions.
(Alchemists had to discover the second after accidentally regressing Manshu to humanoid form.)

Spoiler 1:

       h   u   m   a   n   s
          '. .'       '. .'
           .'.        .'.
       h   m'  'u   a   s'  'n
       '. .'    '. .'    '. .'
        .'.     .'.     .'.
       m'  'h   a'  'u   n'  's
       :   '. .'    '. .'
       :    .'.     .'.
       M   a'  'h   n'  'u   s
       '. .'    '. .'    '. .'
        .'.     .'.     .'.
       a'  'M   n'  'h   s'  'u
       '. .'       '. .'
        .'.        .'.
       M'  'a   n   s'  'h   u 

Spoiler 2:

HumansHumansHuMansHuMansHuManshuManshu

share|improve this answer
    
What is this, and what about that profile picture with old puzzling.SE pic o.0 – ABcDexter May 24 at 4:57
    
@ABcDexter This is an architectural design by humn. And before graduation, I had in mind to put the profile picture of old PSE logo. I love that logo more than the new one. More at The troll – manshu May 24 at 5:07
    
Yes, this new one is similar to another SE site, i think 'workplace'. I miss the old one... – ABcDexter May 24 at 5:18
2  
Hey I came here after following the code in your profile. No idea what to do, bye :) – Avigrail Jul 14 at 20:54
    
⇑ someone else has solved your profile, @manshu ⇑ maybe they too want to be assimilated into you but don't know how to proceed – humn Jul 14 at 21:02
 1. hello
 2. world
 3. how are you?
 4. oh my...
 5. that is weird.
share|improve this answer

! Trying to get Markdown to nest multiple paragraphs in spoiler tags

! Looks unsuccessful.

However:

Omg, a title!

 • And a list too!

What is this HTML trickery?

share|improve this answer
    
add a ! on the blank line... – yhw42 Jan 17 '11 at 16:42
    
Indeed, that kind of expects the users to understand the two-spaces-for-br trick (though that is still not the same thing). Also the exclamation mark keeps one from using lists and other Markdown options. But well, guess one cannot have it all! – Arjan Jan 19 '11 at 10:16
1  
@Arjan Yes, unless... – badp Jan 19 '11 at 10:24
    
You win :-) I find it actually a bit odd that SE allows for HTML and meanwhile tries to stick with the Markdown specs as good as possible. Markdown not supporting any spoilers, I like the added >! syntax, which still allows other Markdown parsers to render that without breaking too much. But allowing for mixing with some subset of HTML kind of defeats that quest. Or at least in theory. – Arjan Jan 19 '11 at 10:32

None:

while True do
begin
 struct := 7; { Hallo }
end;

Pascal:

while True do
begin
 struct := 7; { Hallo }
end;

Delphi:

while True do
begin
 struct := 7; { Hallo }
end;

C:

while True do
begin
 struct := 7; { Hallo }
end;
share|improve this answer

Testing.

add(num1, num2) {…}

Markdown source:

#add(num1, num2) {…}

Escaped #:

#add(num1, num2) {…}

Markdown source:

\#add(num1, num2) {…}

Wrapped in backticks (`code`):

#add(num1, num2) {…}

Markdown source:

`#add(num1, num2) {…}`

Indented by 4 spaces:

#add(num1, num2) {…}

Markdown source:

  #add(num1, num2) {…}

Testing.

I ain't* here.

 • am not

Markdown source:

I ain't* here.

*am not

Escaped *:

I ain't* here.

* am not

Markdown source:

I ain't\* here.

\* am not

Superscript (<sup>):

I ain't1 here.

1 am not

Markdown source:

I ain't<sup>1</sup> here.

<sup>1</sup> am not

Clarify on hover:

I ain't here.

Markdown source:

I [ain't][1] here.

[1]: http:/// "am not"

Testing.

Hello, world!

Markdown source:

<div id='myDiv'>Hello, world!</div>

Wrapped in backticks (`code`):

<div id='myDiv'>Hello, world!</div>

Indented by 4 spaces:

<div id='myDiv'>Hello, world!</div>

Markdown source:

  <div id='myDiv'>Hello, world!</div>

Made for
Should Markdown be opt-in? No.

share|improve this answer
2  
We detected an invalid link in your post, please correct it. (this message will be automatically removed when the link is fixed) – Community May 14 '12 at 5:24
1  
@Community Very funny. – uınbɐɥs Aug 21 '12 at 4:28

I don't think code blocks are working correctly after a bulleted list

 • one
 • two

  This is indented with 4 spaces, but isn't showing as a code block

Paragraph

another code block 

 • point.
  more on that point.

  some code for that point
  
some pointless code.
share|improve this answer

will the "hai" in the beginning be removed?

Original: Hai, will the "hai" in the beginning be removed

Yes!

Ref: Should 'Hi', 'thanks,' taglines, and salutations be removed from posts?

share|improve this answer
    
Why did "hai" return? – Peter Mortensen Jun 13 '11 at 16:19
    
Reason: an HTML comment was prepended. – Peter Mortensen Jul 1 '11 at 13:13
    
&#8238;&#8238;&#8238; – nicael Jul 4 '14 at 17:59

I find it hard to believe, with the amount of rep that you have, that you would consider simply linking to another question is all it takes to make a good answer?

If your answer to question A can be used in question B, that suggests that B is a duplicate of A and can be closed as such.

If they are not duplicates, then you should be answering the question. Tailor your code to answer the actual question asked.

It has been well established that answers which contain nothing more than links will likely be deleted. They may be converted to comments, or they may not. There are plenty of related discussions here.

share|improve this answer

This should be code:

$VAR1 = { 'P5' => {   'E' => '06' => [100, 200, 95] 'B' => '23' => [20, 1000, 05, 30]   },   'P2' => {         'C' => '24' => [18, 23, 2300, 3456]   },   'P1' => {         'A' => '12' => [24, 25, 3200, 5668]         'D' => '15' => [168]       } };

share|improve this answer
    
If I click edit today, first part is code, rest not: ` $VAR1 = { 'P5' => { 'E' => '06' => [100, 200, 95] 'B' => '23' => [20, 1000, 05, 30] },` – Shegit Brahm Aug 6 '12 at 13:47

You must log in to answer this question.

protected by Oded Nov 17 '14 at 15:36

Thank you for your interest in this question. Because it has attracted low-quality or spam answers that had to be removed, posting an answer now requires 10 reputation on this site (the association bonus does not count).

Would you like to answer one of these unanswered questions instead?

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged .