101 reputation
2

JoanComasFdz

.NET developer from 2003 VB.net developer from 2003 C# developer from 2007