4,848 Reputation

10 today
18 yesterday
10 2 days ago
10 Nov 15
50 Nov 14
40 Nov 13
48 Nov 12
30 Nov 11
20 Nov 10
68 Nov 8
58 Nov 7
30 Nov 6
60 Nov 5
128 Nov 4
20 Nov 3
0 Nov 2
80 Nov 1
80 Oct 31
80 Oct 30
78 Oct 29
70 Oct 28
40 Oct 27
50 Oct 26
140 Oct 25
118 Oct 24
10 Oct 21
10 Oct 5
-10 Oct 1
10 Sep 26
10 Sep 18