1
reputation
1

Hoa Sen Phat

Hoa Sen Phật là trang tổng hợp kiến thức Phật giáo, diễn giải những học thuyết quan trọng trong Phật giáo như: học thuyết vô ngã, ngũ uẩn, vô thường và tánh không. Ngoài ra còn chia sẻ những giáo lý, giáo pháp Phật giáo như: Vòng luân hồi, Luật nhân quả...Phật A Di Đà Và Quán Thế Âm Bồ Tát

  • Việt Nam
  • hoasenphat.com
  • Member for 3 years, 5 months
  • 3 profile views
  • Last seen Aug 8 '17 at 8:22

Top network posts

We respect a laser-like focus on one topic.

Keeping a low profile.

This user hasn't posted yet.

Badges (1)

Gold

Silver

Bronze

1

Rarest